Основна література
НазваниеОсновна література
Дата03.02.2016
Размер9,4 Kb.
ТипДокументы


Основна література

 1. Курс математики: Навчальний посібник для педвузів /В.Н. Боровик, Л.М. Вивальнюк та ін.. – К.: Вища школа, 1995. – 392 с.

 2. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. Навчальний посібник для педагогічних училищ / Кухар В.М., Білий Б.М.– К.: Вища школа. Головне видавництво, Вид. 2-ге, 1987. – 319 с.

 3. Кухар В.М., Тадіян С.І., Тадіян В.П. Математика. Множини. Логіка. Цілі числа: Практикум /Кухар В.М., Тадіян С.І., Тадіян В.П. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1989. – 333 с.

 4. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учебное пособие для студентов-заочников І-ІІІ курсов факультетов педагогіки и методики начального обучения пед. институтов. – М.: Просвещение, 1985. – 183 с.

 5. Математика: Навчальний посібник для педвузів / Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І., Нещадим А.Ф. – К.: Кондор, 2006. – 560 с.

 6. Математика. Посібник для педінститутів /В.Н. Боровик, Л.М. Вивальнюк та ін.. – К.: Вища школа, 1980. – 400 с.

 7. Стойлова Л.П. Математика: Учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. – 2-е издание, исправ. – М.: Изд. центр "Академия", 1997. – 464 с.


Додаткова література

 1. Алгебра і теорія чисел. Ч.1 /С.Т. Завало, В.М. Костарчук, Г.І. Хацет. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1974. – 464 с.

 2. Афанасьєва А. М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К. Дидактичні матеріали з математики /Афанасьєва А. М., Бродський Я. С. та ін. – К.: Вища школа, 2001. – 270 с.

 3. Бауліна О.А. Правильні і неправильні дроби / О.А. Бауліна // Все для вчителя. -2008. -Січень (№ 1-2). - С. 118-120.

 4. Білий І.П. Задачі для розвитку логічного мислення школярів молодшого і середнього віку / І.П. Білий // Математика в школах України. -2008. -Травень (№ 14-15). - С. 23-28.

 5. Бескин Н.И. Изображение пространственных фигур. – М.: Наука, 1971. – 164 с.

 6. Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення. Видання 3-є. – К.: Рад. шк., 1978. – 103 с.

 7. Бородін О.І. Теорія чисел. Вид. 3-тє. – К.: Вища школа, 1970. – 275 с.

 8. Васильєва А.Ф. Раціональні числа й дії над ними / А.Ф. Васильєва // Математика в школах України. -2008. -Січень (№ 2). - С. 3-7.

 9. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG / С.А. Раков, В.П. Горох, К.О. Осенков та ін.; За ред. С.А. Ракова, В.Ю. Бикова. – Х.: Вид-во ХДПУ, 2002. – 134 с.

 10. Вивальнюк Л.М., Григоренко В.К., Левіщенко С.С. Числові системи. – К.: Вища школа, 1988. – 282 с.

 11. Вишенський В.А., Перестюк М.О., Самійленко А.М. Збірник задач з математики. – К.: ТВ і МС, 2000. – 319 с.

 12. Вишенський В.А. Відношення і функції. – К.: Рад.шк., 1972. – 96 с.

 13. Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Виленкин Н.Я. – М.: Наука,1969. – 328 с.

 14. Виленкин Н.Я. О понятии величины.//Математика в школе. – 1973. - №4. – С. 4-7.

 15. Волошина Г.Й. Математичні завдання з логічним навантаженням : для учнів 3-4 класів / Г.Й. Волошина // Розкажіть онуку. -2008. -Вересень (№ 9). - С. 132-133.

 16. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. – М.: Наука, 1982. – 448 с.

 17. Гафина О. Подільність натуральний чисел / О. Гафина // Математика [газета]. -2008. -Серпень (№ 31/32). - С. 5-11.

 18. Геометрія: Практикум з розв’язування задач /І.Ф. Тесленко, В.Н. Боровик, І.С. Матюшко, Е.В. Рафаловський. – 2-гє вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, головне вид-во, 1985. – 184 с.

 19. Гжегорчик А. Популярная логика. Изд. 2-е. – М.: Наука, 1972. – 112 с.

 20. Глейзер Г.И.. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с.

 21. Глущенко Л. Задачі на відсотки / Л. Глущенко // Математика [газета]. -2008. -Червень (№ 23). - С. 5-15.

 22. Глущенко Л. Розв'язування текстових задач / Л. Глущенко // Математика [газета]. -2008. -Серпень (№ 31/32). - С. 22-46, 48.

 23. Джус М. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом: Урок-гра для 7 класу / М. Джус // Математика [газета]. -2008. -Березень (№ 10). - С. 9-12.

 24. Дудар І.Й. Дії з десятковими дробами. Розв'язування прикладних задач / І.Й. Дудар // Математика в школах України. -2008. -Березень (№ 7). - С. 20-21.

 25. Жалдак М. І., Вітюк О.В. Комп’ютер на уроках геометрії: Посібник для вчителів. – К.: РННЦ “Дініт”, 2003. – 168 с.

 26. Збірник задач з арифметики для педагогічних училищ /В.А. Ігнатьєв, М.І. Ігнатьєв, О.Я. Шор. – К.: Рад. шк., 1964. – 263 с.

 27. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики // Інформатика: Всеукраїнське видання для вчителів. – 2006. - № 3-4. – 96 с.

 28. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки: Посібник для самоосвіти вчителів. – К.: Рад. шк., 1977. – 166 с.

 29. Куратовский К., Мостовский А. Теория множеств / Куратовский К., Мостовский А. – М.: Мир, 1970. – 416 с.

 30. Кушнір І.А. Задачі на побудову //Кушнір І.А. Методи розв’язання задач з геометрії: Кн.. для вчителя. – К.: Абрис, 1994. – 464 с.: іл..

 31. Лижник М.Є. Додавання і віднімання десяткових дробів // Математична газета. – 2006. - № 1. – С. 19-21.

 32. Литовченко З.М., Єлизаветина Н.В. Наближені обчислення: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1988. – 125 с.

 33. Математика для вступників до вузів. Навч. посібник /Упоряд.: Бондаренко М.Ф., Дикарєв В.А. та ін. – Харків: «Компанія СМІТ», 2002. – 1120 с.

 34. Мурач М.М. Геометричні перетворення і симетрія. – К.: Рад. шк., 1987. – 180 с.

 35. Никольский С.М., Потапов М.К. Алгебра. – М.: Наука, 1990. – 413 с.

 36. Онікієнко Т.Д. Правильні многокутники / Т.Д. Онікієнко // Все для вчителя. -2008. -Січень (№ 1-2). - С. 109-112.

 37. Практикум з розв’язування задач з математики / За ред.. В.І. Михайловського. – К.: Вища школа, 1989. – 422 с.

 38. Прасолов В.В. Задачи на построение // Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. – М.: Наука, 1986. – ч.1. – С. 146-190.

 39. Рабінович Ю.М. Неопуклі многокутники / Ю.М. Рабінович // У світі математики. -2008. -Т. 14. в. 1. - С. 17-22 .

 40. Сборник задач по математике: Пособие для педагогических училищ / А.М. Пышкало, Л.П. Стойлова и др.. – М.: Просвещение, 1979. – 208 с.

 41. Середа В.Ю. Вчись мислити логічно: Для стар. шк.. віку. – К.: Рад. шк., 1989. – 144 с.

 42. Середа В.Ю. Математична логіка в шкільному курсі математики: Посібник для самоосвіти вчителів. – К.: Рад. шк. , 1984. – 175 с.

 43. Спивак А. В. Арифметика: [Сб. статей]/ А.В. Спивак. – М.: Бюро Квантум, 2007. – 158 с.

 44. Столл Р.Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории. – М.: Просвещение, 1968. – 231 с.

 45. Тарасенкова Н.А. Графічні та змістово-графічні інтерпретації геометричних понять і фактів //Тарасенкова Н.А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. – С. 183-192.

 46. Ушаков Р.П. Повторювальний курс математики. – К.: 2003. – 600 с.

 47. Хромой Я.В. Збірник вправ і задач з математичної логіки. – К.: Вища школа, 1978. – 160 с.

 48. Шарова Л.І. Рівняння і нерівності. – К.: Вища шк.., 1981. – 144 с.

 49. Шарыгин И.Ф. Задачи по геометрии (планиметрия). – М.: Наука, 1996. – 224 с.

 50. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Логические задачи // Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. – 8-е изд.. – М.: Просвещение, 2006. – С. 39-44.

 51. Шенфилд Д. Математическая логика. – М.: Наука, 1975. – 528 с.

 52. Шиханович Ю.А. Введение в современную математику (Начальные понятия). – М.: Наука, 1965. – 376 с.

 53. Энциклопедия элементарной математики. Книга пятая. Геометрия. – М.: Наука, 1966. – 624 с.

 54. Яковлєв М. І. Композиція + геометрія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М.І. Яковлєв. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.

 55. Яремчук Ф.П., Рудченко П.А. Алгебра і елементарні функції. – К.: Наукова думка, 1976. – 224 с.


РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. Веб-ресурс «Світ математики»: http://mathworld.ru/

 2. Математичний портал ім. Михайла Кравчука: http://math.net.ua/

 3. Математичний портал: http://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Математика

 4. Сайт математичної допомоги: http://www.math.com.ua/

 5. Математичний портал: http://www.allmath.ru

 6. Прикладна математика. Довідник формул по алгебрі і геометрії: http://pm298.ru/

 7. Кримська електронна бібліотека: Математика: http://krelib.com/matematikaПохожие:

Основна література iconЛітература Основна література
Литвиненко В. Н. Мордкович А. Г. Практикум по элементарной математике. Алгебра и тригонометрия.–М.: Просвещение, 1991.–352 с
Основна література iconЛітература Основна література
Атанасян Л. С. Аналитическая геометрия. Ч аналитическая геометрия на плоскости. – М.: Просвещение, 1967. – 300 с
Основна література iconСписок літератури з дисципліни Основна література
Горелик С. С. Дашевский М. Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. М.: Металлургия, 1988
Основна література iconСписок літератури з дисципліни Основна література
Анциферов Л. И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента / Л. И. Анциферов, И. М. Пищиков. – М. Просвещение,...
Основна література iconСписок літератури з дисципліни (курсу) Основна література
...
Основна література iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...
Основна література iconСписок літератури з дисципліни Основна література: підручники: 1 Давидов М. О. Курс математичного аналізу. Ч. 1-3
Давидов М. О. Курс математичного аналізу. Ч. 1 – К: Вища школа, 1990, 1991, 1992. – 384, 366, 360с
Основна література iconСписок літератури з дисципліни «Функціональний аналіз» Основна література: підручники: 1 Давидов М. О. Курс математичного аналізу. Ч. 1-3
Давидов М. О. Курс математичного аналізу. Ч. 1 – К: Вища школа, 1990, 1991, 1992. – 384, 366, 360с
Основна література iconПорівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі»
Мова І література (російська). Мова І література (англійська або німецька); 02030302 Мова І література (англійська, болгарська)
Основна література iconРобоча програма навчальної дисципліни
Мова І література (російська). Мова І ллітература (англійська або німецька), Мова І література (англійська та болгарська), Мова І...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница