Соціальної мімікрії київ 2004
Скачать 16,09 Kb.
НазваниеСоціальної мімікрії київ 2004
страница1/26
Дата03.02.2016
Размер16,09 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ


А.С. ЛОБАНОВА


ФЕНОМЕН

СОЦІАЛЬНОЇ МІМІКРІЇ


Київ – 2004

ББК 60. 5

Л 68

Л 68 Лобанова А.С. Феномен соціальної мімікрії. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - с.

ISBN

У монографії вперше в історії соціологічної думки подано розгорнутий теоретичний та емпіричний аналіз такого специфічного способу адаптивної поведінки людей, як соціальна мімікрія. Розкрито її сутність, досліджено генезу і механізм функціонування в різні періоди суспільного життя, розроблено поняттєвий апарат, здійснено типологізацію, охарактеризовано особливості модернізації її історичних типів в умовах трансформації та кризових явищ.

Запропонована автором цілісна наукова концепція соціальної мімікрії сприятиме більш глибокому та всебічному розумінню специфіки адаптивної поведінки людей, яка спричиняється суперечностями та проблемами сучасного життя й уможливлюється інтенсивним розвитком розуму людини, зокрема такою його атрибутивною властивістю, як хитрість.

Робота розрахована як на фахівців, так і на широке коло читачів, які цікавляться проблемами адаптивної поведінки людей.


The monograph presents complex theoretical and empirical analyses of such a specific way of people’s adaptive behaviour as social mimicria for the first time in the history of sociological thought. The essence has been revealed, the genesis and mechanism of working in different periods of society love been investigated, the system of terminology has been developed, the types have been determined, the been developed, the historical types modernizing under conditions of transformations and crisis occurrences have been characterized.

The complete scientific conception of mimicria suggested by the author will contribute toward more profound and thorough comprehension of people’s adaptive behavior specificity this way of behaviorus is caused by contradictions and problems of the modern life and is possible due to such attributive ability as cunning in particular.

The work is destined for both specialists and common readers interested in the subject of people’s adaptive behaviour.


Науковий редактор Є.І. Суїменко, професор, доктор філософських наук

Рецензенти:

Є.І.Головаха, доктор філософських наук

В.Є.Пилипенко , доктор соціологічних наук

В.І.Тарасенко, доктор соціологічних наук


Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціології НАН України

Протокол № 1 від 27.01.2004 р.

ББК 60. 5


ІSBN С Лобанова А.С., 2004

С Інститут соціології НАН України, 2004


Зміст


ПЕРЕДМОВА.............................................................................................................5


Розділ 1 Теоретико-методологічні засади

дослідження соціальної мімікрії................................................................................8


1.1. Адаптивні способи життєдіяльності в періоди суспільних трансформацій….....................8

1.2. Соціальна мімікрія як універсальний соціальний феномен..................................................26

1.3. Експлікація поняття соціальної мімікрії.................................................................................51


Розділ 2. Соціальна мімікрія в контексті соціологічної теорії.............................61


2.1. Поняттєвий апарат функціонального змісту соціальної мімікрії.........................................61

2.2. Соціальна мімікрія як процес адаптації..................................................................................77

2.3. Призначення соціальної мімікрії в суспільному житті та житті особистості......................86


Розділ 3. Зміст і структура соціальної мімікрії......................................................96


3.1. Форми соціальної мімікрії за їх цільовим призначенням…………………………………..

та основні способи їх реалізації в повсякденному житті..............................................................96

3.2. Характеристика суб’єктів-носіїв соціальної мімікрії..........................................................108

3.3. Сфери функціонування соціальної мімікрії..........................................................................113

3.4. Індивідуально-особистісний та соціально-груповий рівні соціальної мімікрії................125

3.5. Просторово-часовий вимір функціонування соціальної мімікрії.......................................141


Розділ 4. Процес соціального мімікріювання та його складові..........................149


4.1. Ціннісно-нормативні регулятори мімікрійної поведінки соціальних суб’єктів ...............150

4.2. Засоби соціального мімікріювання........................................................................................158

4.3. Соціальна технологія мімікрії................................................................................................167


Розділ 5. Соціальна мімікрія в сучасному українському суспільстві................173


5.1. Емпіричні показники соціальної мімікрії.............................................................................173

5.2. Модернізація соціально-історичних типів соціальної мімікрії в сучасних умовах ........192

5.3 Специфіка прояву соціальної мімікрії в новітній період історії („перебудовчі” та пострадянські роки)……………………………………………………………...........................205


Післямова....……………………………………………………………………….212

Література..….……………………………………………….…………………….218


Contents

Introduction………………………………………………………………………….5


Part 1. Teoretical and methodological grounds for the scientific investigation of social mimicria………………………………………………………………………..8


    1. Adaptive ways of vital activities through the periods of society transformations………………8

1.2. Social mimicria as a universal social phenomen…………………………………………….…26

1.3. The essence of social mimicria regarded as an adaptive way of vital activities…………….…51


Part 2 Social mimicria in context of the sociological theory……………………..…61


2.1. The system of terminology for explicating of social mimicria………………………………...61

2.2. Social mimicria as a process of adaptation……………………………………………………..77

2.3. The subject of destination of social mimicria in the society life and in the life of particular person……………………………………………………………………………………………….86


Part 3 Typology of social mimicria…………………………………………………96


3.1. Forms of social mimicria according to their purpose destinations and principal ways for their realization in a daily life……………………………………………………………………….……96

3.2. Characteristics of subject-bearers of social mimicria…………………………………………108

3.3. Spears for social mimicria working…………………………………………………………...113

3.4. Individual personal and socio-group levels of social mimicria………………………….……125

3.5. Spatial – and – temporal means of measuring in social mimicria working…………….….…141


Part 4 Mechanism of social mimicria working……………………………….……149


4.1. Legitimate and illegitimate regulators of mimicrative behaviour……………………….……150

4.2. Means of social mimicrating…………………………………………………………….……158

4.3. The social mechanism of social mimicria……………………………………………………167


Part 5 Social mimicria in the modern Ukrainian society……………………..……173


5.1. Empirical features of social mimicria…………………………………………………………173

5.2. Modernization of social-historical types of social mimicria under present conditions……….192

5.3. Specificity of social mimicria displaying in the up-to-day history (“perestroika” and postsoviet years)………………………………………………………………………………………………205


Conclusions………………………………………………………………………..212

Literature………………………………………………………………………….218


ПЕРЕДМОВА


Інтелектуалізація та обумовлена нею інформатизація сучасного життя суттєво вплинули на адаптаційні процеси як окремих індивідів, так і різних соціальних утворень – груп, спільнот. З одного боку, технологізація, комп’ютеризація, глобальні інформаційні мережі спростили комунікативні зв’язки і полегшили пошук людиною свого місця в суспільстві, збагативши її інформативно, а, з іншого – ускладнили не лише міжособистісні, а й національні та міжнародні взаємостосунки. Окрім того, неоднаковий за своїм поступом розвиток як окремих особистостей, так і певних соціумів, спричинений необмеженими можливостями вдосконалення розумових здібностей, поставив людство перед загрозою знецінення його моральних надбань заради виживання. Невипадково почали відшукуватися нові або вдосконалюватися вже наявні способи пристосування до мінливого та плинного життя. Суспільне життя, стан якого забезпечується насамперед інтелектуальними здібностями людей, що пов’язані між собою певними інституційними або неформально узгодженими соціальними зв’язками, постійно спонукає до раціоналізації соціальної поведінки та запровадження гнучких адаптаційних технологій чи то з метою виживання, чи то задля досягнення життєвих благ.

Соціологічна діяльність автора в різних сферах суспільного життя (виробничій, партійній, органах місцевого самоврядування, освітянській, підприємницькій), практика спостереження за життям різних соціальних груп і прошарків сприяла накопиченню емпіричних матеріалів про факти маскувальної поведінки, подвійну мораль, амбівалентність суджень, приховування людьми для пристосування в певних ситуаціях своїх поглядів, ціннісно-нормативних систем під машкарою загальноприйнятих. А в перебудовчий період, коли йшлося про „хамелеонівські” засоби пристосування до суспільних змін, у лексиконі політиків і науковців, почав використовуватися термін „соціальна мімікрія”. Ототожнення цього поняття з біологічною мімікрію і використання його для пояснення лише захисних пристосувальних функцій людини в періоди небезпеки, породжувало в наших думках певні сумніви, а практична відсутність наукової літератури, у якій йшлося б про зміст соціальної мімікрії, спонукало до пошуку відповідей на питання: „Що ж це за такий дивний спосіб життя, до якого все частіше вдаються люди, щоб пережити скрутні часи?”. Більше того, інтуїція підказувала, що це явище значно складніше, ніж здається з першого погляду і заслуговує на всебічне вивчення. Тому метою дослідження була розробка цілісної наукової концепції соціальної мімікрії в контексті соціологічної науки. Основними завданнями, які стояли перед нами, були опрацювання категоріального апарату, що суміжний з ключовими поняттями соціальної мімікрії, і методологічне обґрунтування соціальної мімікрії як універсального соціального феномена на основі теоретичного і емпіричного матеріалу, який накопичувався в авторському арсеналі протягом двадцяти років.

Логіка соціологічного аналізу обумовила таку структуру монографії:

  • теоретико-методологічні засади дослідження соціальної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності;

  • визначення її поняттєвого апарату, функціонального змісту і детермінуючих чинників;

  • типологізація за різними ознаками (цільовим призначенням, роллю в суспільному житті, суб’єктами-носіями, рівнями, сферами проявів, історичними періодами і термінами існування);

  • з’ясування процесу мімікріювання і його складових;

  • емпірична фіксація соціальної мімікрії в повсякденні;

  • модернізація її соціально-історичних типів в сучасному житті;

  • специфіка проявів в новітній період історії.

Теоретико-методологічною базою наукової роботи стала спадщина світової та вітчизняної соціологічної, філософської, історичної, психологічної, природознавчої і літературної думки. Специфічність соціальної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності зумовила необхідність використання мультипарадигмального підходу до тлумачення її сутності. Дослідження генези соціальної мімікрії та її історичних типів ґрунтувалося на світоглядних принципах діалектичної єдності механізмів феногенези, онтогенези, соціогенези; наукових здобутках істориків та етнографів; літературно-художніх джерелах. Для визначення сутності соціальної мімікрії використовувалися філософські ідеї раціоналізму, емпіризму, класицизму, історичного матеріалізму, нейробіологічного конструктивізму, штучного інтелекту, а розуміння її психологічної природи пов’язувалося з теоріями психологічної та соціальної регуляції поведінки людини, психологічного еволюціонізму, символічного інтеракціонізму, соціального безумства та ін.

Методологічними засадами для дослідження соціальної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності стали наукові ідеї провідних зарубіжних та вітчизняних фахівців у галузі соціальної адаптації, а пошук її детермінуючих чинників і механізму реалізації базувався на соціологічних теоріях соціальної стратифікації, соціальних систем, соціальної дії, структурного функціоналізму, соціального обміну, етнометодології, комунікативних структур, символічних форм, соціальних феноменів; маскувально-рольовий аспект мімікрійної поведінки розглядався на основі теорій гри. Для пошуку емпіричних показників функціонування соціальної мімікрії в суспільному житті та розуміння специфіки її функціонування в період новітньої історії використовувалися наукові доробки в галузі методології проведення соціологічних досліджень та ідеї стосовно специфіки й особливостей трансформації пострадянських суспільств сучасних українських і російських соціологів.

Емпіричну базу наукового доробку складають дані соціологічних досліджень, проведених за авторськими методиками у Криворізькому регіоні протягом 1980-2003 рр., а також результати моніторингів соціальних змін, що проводяться фахівцями Інституту соціології НАН України з 1992 р.

Дослідження феномена соціальної мімікрії було захоплюючим науково-творчим процесом, логіка якого розгорталася від пошуку відповіді на запитання: „Що таке хитрість розуму?” до з’ясування технологій утілення в життя соціальних ролей-масок та імітаційних ігор протягом усієї історії людської цивілізації: від первісних племен до сучасних інформаційно-модернізованих соціальних груп. На шляху пізнання природи мімікрійної поведінки людей завжди був поруч професор Євген Суїменко, у дискусіях з яким викристалізовувалися ті дорогоцінні „зернини” діалектичного мислення, з яких згодом „виросла” цілісна наукова концепція соціальної мімікрії. А розуміння і допомога сім’ї, друзів і колег по науковій і педагогічній діяльності уможливили написання і видання друком цієї монографії.

Щира вдячність усім, хто надихав мене на творчий пошук і підтримував мою дослідницьку працю.

Алла Лобанова


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

СОЦІАЛЬНОЇ МІМІКРІЇ


Люди вільні творити самих себе...

Протей може символізувати здатність

до самотворення, але подібне до його існування

життя не обов’язково має стати

першим вибором вільної людини

Зигмунт Бауман.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

Соціальної мімікрії київ 2004 icon«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1
Культурно – дозвільні заходи – складова частина соціальної сфери життєдіяльності суспільства І людини
Соціальної мімікрії київ 2004 iconЯнц Н. Д. Екологічні й духовні трансформації українського села: монографія
Суспільство: тенденції соціальної динаміки: Монографія К.: Вц нубіп україни. – К., 2011. 288 с. 18 у д а
Соціальної мімікрії київ 2004 iconПедагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Соціальної мімікрії київ 2004 iconПедагогічна бібліографія 2003 Покажчик літератури Випуск 14 Київ-нпу-2009
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Соціальної мімікрії київ 2004 iconРекомендована література
Г. Г. Крючков. Прискорений курс французької мови. Підручник для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ:...
Соціальної мімікрії київ 2004 iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Соціальної мімікрії київ 2004 iconЄвропейська система оцінки відповідності та акредитації київ
Оцінка відповідності та державні органи: наскільки суспільною та наскільки приватною є оцінка відповідності? 12
Соціальної мімікрії київ 2004 icon60 лет. По дороге в будущее
Мгимо – Университет: Традиции и современность. 1944 – 2004 / Под общ ред. А. В. Торкунова. – М.: Оао «Московские учебники и Картолитография»,...
Соціальної мімікрії київ 2004 iconБиблиографический указатель 2004 г
Международные отношения: Библиографический ука­затель. Вып. 4 / Научная б-ка мгимо(У) мид россии. – М., 2004. – 324 с
Соціальної мімікрії київ 2004 iconСтатья опубликована : Социальная коммуникация в современном мире. Modern Social Communication / Сборник материалов российско-американской научной школы-семинара, 14-18 июня, 2004. М.: Ооо "Принт-Медиа", 2004. 58 с. С. 9-14

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница