Соціальної мімікрії київ 2004
Скачать 16,09 Kb.
НазваниеСоціальної мімікрії київ 2004
страница26/26
Дата03.02.2016
Размер16,09 Kb.
ТипДокументы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Художник обкладинки:

1 Соціальних суб’єктів – індивідів, соціальних груп, соціальних спільнот тощо, які є носіями соціальної мімікрії далі будемо називати мімікріантами (авт.)

2 Алчеринга [див.: 13, 31] – час марень, райський стан чи місце, що засвідчує як давні часи, коли предки мандрували по землі, так і оселю духів, де вони живуть ще й досі. Предки настільки тісно пов’язані з тваринами або рослинами, назви яких вони собі привласнили, що “алчеринга”-людина з тотема кенгуру може називатися і людиною-кенгуру, і кенгуру-людиною.

3  Чуринга [див.: 13, 33] – це головна зовнішня душа людини, або душа-предмет, що тісно пов’язана з тотемними предками та випускає при своєму втіленні (у вигляді власної еманації) духів-дітей.

4  Тотем (див: наприклад, 13,31) – це північноамериканський термін, який позначає складну систему ідей та традицій стосовно того, що всі тварини колись були людьми. Роль тотема відіграє тварина чи рослина, з якими кревно споріднена громада має найтісніші ритуальні зв’язки або навіть ототожнюється

5 Теоретико-методологічне обґрунтування соціальних феноменів див.: [33, 13-19].

6На недоцільність беззастережного використання сучасними соціодраматистами мови театру, драми, комедії з метою інтерпретації соціального життя і через необхідність визначення меж метафоричної аналогії між соціальним і театральним життям цілком виправдано, на наш погляд, звертає увагу В.Єхало у статті „Соціодраматична концепція соціалізації особистості” [Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1999. - №4. – С.54 -60].

7З цього приводу нагадаємо думку Е.Берна про те, що люди інтуїтивно, а не свідомо обирають той чи інший варіант гри, ту чи іншу роль і насправді не здогадуються до певного моменту про прихований підтекст власної мотивації. З цією думкою можна погодитися, коли мова йде не про імітаційну соціальну роль, а про „чесний” спосіб соціалізації людини.

8 Соціальна мімікрія з орієнтацією ( підкреслимо: з орієнтацією, а не з метою) виключно „на себе” , тобто в присутності „лише себе одного”, на наш погляд, може існувати тільки лише як репетиція „маскування для інших”. Хоча ми припускаємо, що існують такі різновиди соціальної мімікрії, коли „чуже-Я” перемагає „власне-Я”, поєднуючись з ним. Тоді людина навіть наодинці з собою мімікріює, утративши особистісні ціннісні орієнтації.

9 Міметизм (гр.mimetes – наслідувач) – біологічна форма мімікрії, що виявляється в уподібненні неотруйної або їстівної тварини за зовнішнім виглядом чи поведінкою тварин іншого виду, неїстівній або захищеній від ворогів якось інакше.

10 Імітація, як відомо, перш за все використовується для позначення процесу наслідування, тобто повторення якихось дій, явищ, дійств тощо. Крім того, імітація означає підробку чогось чи когось під щось. У контексті обґрунтування соціальної мімікрії ми будемо використовувати поняття „імітація” у другому його значенні, тобто як підробка, фальсифікація, удаваність.

11 „Бігуни” прагнули встановити свою групову владу в певному житловому мікрорайоні та контролювати підліткове життя в ньому. Між окремими угрупуваннями відбувалися жорстокі „війни” за територію панування. Результати їх були приголомшливими: за два роки більше 30 підлітків та юнаків загинуло, приблизно 350 отримали поранення. На ліквідацію цього небезпечного явища були спрямовані спільні зусилля органів внутрішніх справ, освітян, громадськості міста.

12 Акцентуацією особистості К.Леонгард називає індивідуальні риси людини, які мають тенденцію до переходу в патологічний стан, але не обов’язково переходять у нього: „В акцентуйованих особистостях потенційно закладені як можливості соціально позитивних досягнень, так і соціально негативний заряд. Деякі акцентуйовані особистості постають перед нами в негативному світлі, тому що життєві обставини їм не сприяли, проте цілком можливо, що під впливом інших обставин вони стали б видатними людьми” [1, 16-17].

13 Мімікрійний стан, вважаємо, слід розглядати як патологічний у психологічному плані, адже людина-мімікріант живе з подвійною мораллю, носить не властиву їй маску.

1Терміни “соціалізація як відповідь на кризу” і “соціалізація як постійне зростання” запропоновані Н.Смелзером [4, 109-110].

14 Розумінню цього сприятиме дюркгеймівське визначення солідарності як “договірних відносин” або “договірної солідарності”, що виникає з розподілом праці й реалізується у своєрідному consensuses, який відбивається в договорі та являє собою важливий фактор суспільного consensus’a [11, 354]. Відомо, що Е.Дюркгейм мав на увазі словесну або письмову угоду, при цьому зазначаючи, що вона не є доказом добровільності, така угода може бути примусовою. І тому він особово підкреслює, що договір тільки тоді укладено за повною угодою, коли послуги, які обмінюються, мають “еквівалентну соціальну цінність” (там же, 355).

15 Групова динаміка розглядається соціологами як сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних процесів і явищ, що характеризують увесь цикл життєдіяльності групи та його етапи: створення, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес і руйнацію. До процесів групової динаміки належать також керівництво та лідерство; прийняття групових рішень, нормотворення, тобто напрацювання групових думок, правил і цінностей; формування функціонально-ролевої структури групи; згуртованість; конфлікти та інші способи регуляції індивідуальної поведінки, тобто всі ті процеси, що фіксують і забезпечують психологічні зміни, які відбуваються за час її існування.

16 Соціальну дію ми розглядаємо у світлі веберівського визначення як таку, що, по-перше, спрямована на поведінку іншого відповідно до суб’єктивного смислу діючої особи; по-друге, визначена за своїм характером, завдяки цій співвіднесенності; по-третє, пояснена цим суб’єктивним змістом. “Соціальна дія (включаючи невтручання або терпляче сприйняття) може бути орієнтованою на минулу, теперішню та очікувану в майбутньому поведінку інших. Вона може бути помстою за минулі образи, захистом від небезпеки в поточний момент або засобами захисту від можливої небезпеки в майбутньому. “Іншими” можуть бути окремі особи, знайомі або невизначена численність зовсім незнайомих людей” [2,625].

17 Цілераціональна соціальна дія – це дія, в основі якої лежить очікування певної поведінки інших людей та речей зовнішнього світу і використання цього як “умов” або “засобів” для досягнення своєї раціонально визначеної та продуманої мети. Цілераціонально діє той індивід, чия поведінка зорієнтована на мету, засоби та побічні результати його дій, хто раціонально розглядає відношення засобів до мети та побічних результатів і, нарешті, відношення різних можливих цілей одна до одної.

18 Традиційна соціальна дія ґрунтується на тривалих звичках. Суто традиційна дія, подібно до реактивного наслідування, знаходиться на межі, а часто навіть за межами того, що може бути названо “свідомо” орієнтованою дією. Зазвичай це може бути автоматична реакція на звичний дратівник, відповідно до установки, яка колись була засвоєна (М.Вебер).


19 Фонові очікування є такими, що “приймаються на віру”, як “видимі, але не помічаються”, являють собою природні для індивіда властивості повсякдення, які є основою повсякденної практичної діяльності. З їх допомогою актуальні явища усвідомлюються та осмислюються як відомі. Це такі уявлення людини про соціальний світ, які під час взаємодії виступають як “правила”. Фонові очікування, як стверджував Г.Гарфінкель, складають основу соціальної стандартизації і є засобами реалізації соціальних дій [цит.: 5, 252].


2 Вибірка кожного соціологічного дослідження складала N=1400 респондентів, районована, квотна, пропорційно відбиває склад дорослого населення Кривого Рогу за статтю, віком, сферою зайнятості. Похибка - 5%.

1 Дослідження “Проблеми економічної реформи в Україні” проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення і за організаційної підтримки Київського Центру Інституту Схід-Захід у червні – вересні 2001 р. У ході дослідження було опитано 305 експертів з проблем економіки, держслужбовців, осіб, що працюють в органах законодавчої влади, представників сфери бізнесу, науки, освіти, неурядових організацій, преси, які оцінювали вихідні умови і засоби реалізації економічних перетворень, роль чинників (подій, рішень), які впливали (позитивно чи негативно) на перебіг трансформації централізованої економіки в таку, що функціонує в ринкових умовах на засадах конкуренції [11, 56-67].

1 ІЛР включає в себе: тривалість життя, писемність і охоплення навчанням, а також ВВП на душу населення.

20 У висновках подаються в основному емпіричні результати, які отримані під час соціологічних опитувань у Криворізькому регіоні, але ми схиляємося до думки, що їх можна (звісно, з певною мірою обережності) екстраполювати не тільки на великі промислові регіони України, але й на інші соціально-територільні спільноти.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Похожие:

Соціальної мімікрії київ 2004 icon«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1
Культурно – дозвільні заходи – складова частина соціальної сфери життєдіяльності суспільства І людини
Соціальної мімікрії київ 2004 iconЯнц Н. Д. Екологічні й духовні трансформації українського села: монографія
Суспільство: тенденції соціальної динаміки: Монографія К.: Вц нубіп україни. – К., 2011. 288 с. 18 у д а
Соціальної мімікрії київ 2004 iconПедагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Соціальної мімікрії київ 2004 iconПедагогічна бібліографія 2003 Покажчик літератури Випуск 14 Київ-нпу-2009
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Соціальної мімікрії київ 2004 iconРекомендована література
Г. Г. Крючков. Прискорений курс французької мови. Підручник для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ:...
Соціальної мімікрії київ 2004 iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Соціальної мімікрії київ 2004 iconЄвропейська система оцінки відповідності та акредитації київ
Оцінка відповідності та державні органи: наскільки суспільною та наскільки приватною є оцінка відповідності? 12
Соціальної мімікрії київ 2004 icon60 лет. По дороге в будущее
Мгимо – Университет: Традиции и современность. 1944 – 2004 / Под общ ред. А. В. Торкунова. – М.: Оао «Московские учебники и Картолитография»,...
Соціальної мімікрії київ 2004 iconБиблиографический указатель 2004 г
Международные отношения: Библиографический ука­затель. Вып. 4 / Научная б-ка мгимо(У) мид россии. – М., 2004. – 324 с
Соціальної мімікрії київ 2004 iconСтатья опубликована : Социальная коммуникация в современном мире. Modern Social Communication / Сборник материалов российско-американской научной школы-семинара, 14-18 июня, 2004. М.: Ооо "Принт-Медиа", 2004. 58 с. С. 9-14

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница