«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1
Скачать 13,44 Kb.
Название«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1
Дата03.02.2016
Размер13,44 Kb.
ТипДокументы
Форма навчання: денна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом


«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЖИСУРА ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ»Практичне заняття №1

Культурно – дозвільні заходи – складова частина соціальної сфери життєдіяльності суспільства і людини

План:

 1. Сутність культурно – дозвільного заходу.

 2. Виникнення та розвиток культурно-дозвільних заходів.

 3. Характеристика культурно-дозвільних заходів.

 4. Естетичний принцип культурно-дозвільних заходів.

Практичне заняття №2

Режисура та постановка культурно – дозвільних заходів як образна організація педагогічного впливу на школяра

План:

 1. Поняття режисура та постановка культурно-дозвільного заходу.

 2. Поняття „змісту” та „форми” культурно – дозвільного заходу.

 3. Світогляд і суспільно-естетичні ідеали постановки та виконавців.

 4. Робота режисера – постановника над змістом програми.

Практичне заняття №3

Провідні напрямки режисерсько-постановчої діяльності та кваліфікаційна характеристика фахівця

План:

 1. Поняття режисерсько-постановча діяльність.

 2. Кваліфікаційна характеристика фахівця.

 3. Провідні напрямки режисерсько-постановчої діяльності.

Практичне заняття №4

Особливості режисури та постановки масових свят

План:

 1. Масове свято як соціально-естетичне явище.

 2. Характеристика системи масових свят.

 3. Особливості роботи над створенням сценарію свята.

Провідні закони побудови масових свят.


Практичне заняття №5

Особливості режисури та постановки українського фольклорного свята.

План:

 1. Поняття „фольклорне свято”, його суть та основні тенденції.

 2. Особливості фольклорних свят в Україні.

 3. Розробка проекту свята.

 4. Особливості постановки видовищної, ігрової, ярморочної частин програми фольклорного свята

Практичне заняття №6

Особливості організації та постановки конкурсних, художньо-публіцистичних програм.

План:

 1. Види конкурсних програм: сольні та ансамблеві.

 2. Особливості організації обладнання та проведення конкурсних програм.

 3. Композиційна побудова змагання.

 4. Система заохочення та нагородження переможців змагання.

 5. Види художньо-публіцистичних програм.
Практичне заняття №7

Художні методи режисерсько – постановчої діяльності.

План:

 1. Поняття „художній метод”.

 2. Характеристика провідних засобів культурно-дозвільних форм.

 3. Характеристика виразних засобів у галузі розваг.

Практичне заняття №8

Прогнозування впливу культурно-дозвільних програм на духовний розвиток школярів

План:

 1. Завдання виховної роботи з учнями як провідні напрямки визначення змісту.

 2. Діагностування вихідних характеристик ставлення учнів щодо культурно-дозвільних заходів.

 3. Форми та якості виконавської майстерності.

 4. Проектування видів культурно-дозвільних програм та їх постановка.
теми

Зміст самостійної роботи

Тема №1

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Визначити характерні ознаки художньої діяльності і самодіяльності, зробити їх порівняльний аналіз (письмово).

Тема №2

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати специфічні особливості режисерської праці(письмово).

Тема №3

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Визначити кваліфікаційні якості педагога-режисера (письмово).

Тема №4

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити сценарій проведення масового свята(письмово).

Тема №5

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити сценарій проведення українського фольклорного свята(письмово).

Тема №6

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити сценарій проведення конкурсної програми (письмово).

Тема №7

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити сценарій з елементами художньої ілюстрації (письмово).

Тема №8

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити сценарій свята, спрямований на духовний розвиток школярів (письмово).

ВсьогоСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Організація та режисура виховних заходів»


Основна література

 1. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Риторика: Навч.посібник. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.

 2. Бабіч Л.В., Кондратенко Г.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – Херсон: Айлант. 2002. – 81 с.

 3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. — М.; Л., 1967. — 295 с.

 4. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник. (2 видання). – К.: Дакор, 2006. – 252 с.

 5. Кан-Калик В.А., Никандров А. С. Педагогическое творчество.- Москва: Педагогика, 1993.

 6. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

7. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

8. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов. і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

 1. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.

Додаткова література

 1. Зак А.З. Как определить уровень развития мышления школьников. — М., 1982. — 153 с.

 2. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. — М., 1937. - 42 с.

 3. Затонский Д.В. Зеркала искусства. — М., 1975. — 343 с.

 4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное по­собие. - М., 1978. - 326 с.

 5. Изард К. Эмоции человека. — М., 1980. — 428 с.

 6. Ильин Е.Н. Искусство общения. — М., 1982. — ПО с.

 7. Ильин Е.Н. Рождение урока. — М., 1986. — 142 с.

 8. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. — М., 1981. — 192 с.

 9. Калмановский Е.А. Книга о театральном актере. — Л., 1984. - 222 с.

 10. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как твор­ческий процесс. — Грозный, 1976. — 288 с.

 11. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. - 192 с.

 12. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. — М., 1992. — 224 с.

 13. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном про­цессе. — М., 1989. — 78 с.

 14. Кнебель М.О. Вся жизнь. — М, 1967. — 588 с.

 15. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — М., 1976. — 527 с.

 16. Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя: Встречи. Фак­ты. Мысли: Книга для учителя. — М., 1989. — 208 с.

 17. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагоги­ческих теорий. — М., 1986. — 208 с.

 18. Кох И.Э. Основы сценического движения: 38 уроков. — Л., 1962. - 231 с.

 19. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславско­го. - М., 1978. -431 с.

 20. Кропивницький М.Л. Збірник статей, спогадів і мате­ріалів. — Київ, 1955. — 391 с.

 21. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. — Л., 1967. - 183 с

 22. Куракин К.В. Основы техники речи в трудах К.С.Ста­ниславского. — М., 1959. — 103 с.

 23. Курбас Л. Статьи и воспоминания о Л.Курбасе. Литера­турное наследие. — М., 1988. — 464 с.

 24. Ланг Ф. Рассуждения о сценической игре // Старинный спектакль в России. — Л., 1928.

 25. Лобанов A.M. Документы, статьи, воспоминания. — М., 1980. - 407 с.

 26. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. — М., 1964. - 344 с.

 27. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. — М., 1967. — 238 с.

 28. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977. - 304 с.

 29. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М., 1970. - 384 с.

 30. Лук А.Н. Эмоции и личность. — М., 1982. — 176 с.

 31. Лукиан. Анархасис, или Упражнения тела. — М., 1987. — 623 с.

 32. Кан-Калик В.А., Никандров А. С. Педагогическое творчество.- Москва: Педагогика, 1993.

 33. Малочевский И.Б. Выразительные средства спектакля: Учебное пособие. — Л., 1985. — 78 с.

 34. Мастерство актера в терминах и определениях К.С.Ста­ниславского. — М., 1961. — 519 с.

 35. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2-х ч. - М., 1968.

 36. Нелл В.О. Про режисуру. — Київ, 1977. — 208 с.

 37. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность акте­ра. - М., 1976. - 144 с.

 38. Немирович-Данченко В.И. Статьи. Речи. Беседы. Пись­ма. - М., 1952. -442 с.

 39. Немирович-Данченко В.И. Избранные письма. — М., 1954. - 640 с.

 40. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. Хрес­томатия: Учебное пособие для театральных учебных заведе­ний. - М., 1984. — 623 с.

 41. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоми­нания, статьи, заметки, письма. — М., 1989. — 576 с.

 42. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подго­товки специалистов в вузе. — М., 1985. — 112 с.

 43. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. — М., 1969. — 272 с.

 44. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. — М., 1984. — 374 с.

 45. Петров В.А. Нулевой класс актера. — М., 1985. — 226 с.

 46. Педагогічна майстерність: Підручник /І.А. Зязюн та інші. - К.: Вища школа, 1997.

 47. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

 48. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. — М., 1976. - 280 с.

 49. Попов А.Д. Творческое наследие. — М., 1980. — 480 с.

 50. Попов А.Д. Творческое наследие. — М., 1979. — 520 с.

 51. Проблемы и перспективы театрального образования: Сборник. - Л., 1986. - 354 с.

 52. Прокофьев В.Н. В спорах о Станиславском. — М., 1962. - 272 с.

 53. Рапопорт И.М. Работа актера. — М., 1947. — 132 с.

 54. Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898 — 1930: В 6-ти т. - М., 1980.

 55. Ремез О.Я. Введение в режиссуру: Учебное пособие. — М., 1987. -212 с.

 56. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследова­ния. - М., 1968. - 147 с.

 57. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. — М., 1975. -254 с.

 58. Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского. — М., 1988. - 365 с.

 59. Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. — М., 1970. — 141 с.

 60. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.

 61. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обуче­ния. - М, 1971. -206 с.

 62. Сластенин В.А. Формирование школы в процессе про­фессиональной подготовки. — М., 1976. — 60 с.

 63. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8-ми т. — М., 1954 - 1963.

 64. Страхов И.В. Психическое состояние и такт учителя // Вопросы психологии. — 1966. — № 3. — С.153 — 164.

Похожие:

«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 icon«основи сценічного та екранного мистецтва» Практичне заняття №1
Елементи театральної педагогіки та екранного мистецтва застосовувані у педагогічній діяльності
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 iconПрактичне заняття №2
Складіть у зошиті словничок наступних термінів: синкретизм, міф, анімізм, антропоморфізм, фетишизм, магія, тотемізм, культ, демонологія,...
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 iconПрактичне заняття №1
Походження терміна «фольклор», його «широке» І «вузьке» розуміння; спів-відношення з синонімічними термінами (усна народна творчість,...
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 iconРозділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва р озділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва
Украины. При этом главное внимание уделяется рассмотрению методологии одного из возможных подходов к реструктуризации предприятий...
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 iconПерелік виставково-ярмаркових заходів у країнах світу на 2012 рік
Баку, вул. Ю. Везірова, 49 тел/факс: (+99412) 449 40 98, e-mail
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 iconПлан заходів щодо святкування Нового 2013 року №
Благодійна акція «Службовці дітям» – надання допомоги дітям пільгових категорій
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 iconПлан заходів щодо святкування 218-ї річниці від дня заснування міста Одеси №
Урочисте відкриття філії ку «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1 icon1. Сутність І зміст менеджменту
Менеджмент інноваційної діяльності”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница