Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
НазваниеБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
страница5/30
Дата03.02.2016
Размер6,89 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВУ молодших класах в учнів формуються основні інтелектуальні уміння, необхідні для успішного оволодіння курсом середньої школи. Найважливішою умовою виховання цих необхідних якостей є підвищення пізнавальної активності дітей, розвиток у них пізнавальних інтересів до іноземної мови.

Тема є надзвичайно актуальною, адже в процесі навчання слід постійно прагнути досягнення практичної та освітньо-виховної мети. Метою дослідження є намітити основні шляхи формування пізнавального інтересу, розкрити зміст роботи вчителя з формування в молодшого школяра інтересу до іноземної мови.

Аналіз сучасного рівня педагогічних, психологічних, дидактичних досліджень дозволяє зробити наступні висновки: 1) інтерес є могутнім засобом навчання й виховання, необхідною умовою досягнення позитивних результатів; 2) інтерес – це вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення особистості до предметів, явищ, подій навколишньої дійсності, а також до відповідних видів людської діяльності [2, с. 134]; 3) пізнавальний інтерес формується в процесі навчання та водночас є одним з найдієвіших засобів у руках кожного вчителя для підвищення якості знань і виховання у школярів позитивного ставлення до навчання.

Виховання інтересу до знань повинно переслідувати декілька цілей: 1. Наближати процес навчання до особистості учня, робити його бажаним та близьким. 2. Сприяти найкращому збагаченню учнів знаннями та способами діяльності. 3. Формувати цінний мотив пізнавальної діяльності учня, який, будучи стійким, стає рисою особистості молодої людини.

Головною умовою формування інтересу є розуміння дитиною змісту й значення виучуваного.

Для цього вчитель повинен поставити перед собою педагогічно чітку мету: в чому він повинен переконати сьогодні учнів, як розкрити їм значення даного питання в наш час.

Інтерес, як мотив, відіграє надто важливу роль у навчанні. Основними шляхами виховання інтересу до іноземної мови в початкових класах є: 1) виховання свідомого ставлення до опанування мови та її використання в діалогічному та монологічному мовленні; 2) виховання позитивних емоцій, пов’язаних з навчальними заняттями, основним засобом яких є ігри та форми малого фольклору.

ЛІТЕРАТУРА


1. Бугрій О. Формування узагальнених пізнавальних умінь // Рідна школа. – 2004. – №3. – С.32-35.

2. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчання / Б.Г. Друзі. – К.: Рад школа, 1978.

3. Остапенко О. Виховання у школярів інтересу до навчання // Рідна школа. – 2001. – №4. – С.10-12.

4. Проблемы познавательного интереса у младших школьников / Г.И.Щукина. – М.: Просвещение, 1971.

5. Формирование познавательных интересов школьников / Г.И.Щукина. – Л., 1968.

6. Чумак Н. Розвивати інтерес до іноземної мови // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №2. – С.81-84.


Світлана Макаренко,

студентка 2 курсу

філологічного факультету


ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Сучасний розвиток системи освіти вимагає вивчення іноземних мов на початковому етапі навчання, адже для дітей цього віку характерні пластичність мозку, гнучкість мозкових механізмів мовлення, яскравість та безпосередність сприймання, легкість входження в образи, що сприяють швидкому та якісному запам’ятовуванню.

Актуальність роботи полягає в дослідженні ролі розвиваючої гри як засобу організації взаємодії учнів початкових класів при вивченні іноземних мов.

Метою дослідження є ідея постановки молодших школярів у позицію активних учасників навчального процесу, тобто в позицію об’єкта навчального суб’єкта.

Як свідчать результати досліджень О.Газманова, О.Запорожця, Є.Мінскіна, до змін характеру взаємодії між учасниками навчального процесу веде широке застосування у початковій школі ігрової діяльності. Використання ігор на уроках іноземної мови в початковій школі сприяє підвищенню інтересу до предмета, забезпечує стійку увагу. Адже гра знімає психологічні бар’єри, що заважають іноземному спілкуванню, підвищує ініціативність і активність учнів, є засобом активізації мовного спілкування. Вона виявляє зацікавленість і активність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє швидкому запам’ятовуванню іноземних слів і речень, особливо, якщо знання цього матеріалу є обов’язковою умовою активної участі у грі.

Таким чином, розвиваючі ігри забезпечують сприятливі умови для включення молодших школярів у взаємодію. Цінність ігор полягає в тому, що вони вимагають єдності слова, дії, думки та уяви дитини.


Юлія Попова,

студентка 4 курсу факультету

підготовки вчителів початкових класів


ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ І ЦІКАВИХ МАТЕРІАЛІВ

НА УРОКАХ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ


Цікаві матеріали та ігрові прийоми широко застосовуються у навчально-виховному процесі початкової школи. Молодші школярі виконують різноманітні завдання, запропоновані їм у цікавій формі, і таким чином набувають досвіду розумової діяльності, формують уміння застосовувати здобуті знання в різних ситуаціях.

Застосування цікавого матеріалу на уроках ознайомлення з навколишнім середовищем має на меті прищепити любов до природи, активізувати мислительну діяльність учнів, підвищити інтерес дітей до уроків природознавства.

Разом з тим, слід зазначити, що застосування таких прийомів саме на уроках у початковій школі має свої особливості, пов’язані з недостатніми навичками аналітичного мислення молодших школярів і незначним запасом знань. Ці фактори ускладнюють використання подібних вправ. Крім того, оскільки застосування цікавих завдань має допоміжний характер, їх кількість обмежується конкретною метою уроку.

Мета ігрових прийомів має два аспекти: а) пізнавальний, тобто те, чому ми повинні навчити дитину, які способи дії з предметами ми хочемо їй передати; б) виховний, тобто ті способи співробітництва, форми спілкування й стосунків між людьми, які ми хочемо прищепити молодшим школярам. Метою застосування ігрових прийомів є не передача конкретних знань учням як готового матеріалу, а розвиток їх психічних процесів, формування здібностей і навичок. Такий дидактичний матеріал допомагає прищепити молодшим школярам любов до природи, рідного краю, розвиває спостережливість і вміння бачити непомітне [2].

Різноманітність видів роботи із застосуванням ігрової діяльності та цікавого матеріалу не втомлюють учнів, загострюють пам’ять, роблять урок незвичайним. Хоча, на думку відомого педагога К.Ушинського, навчання в початковій ланці не може перетворюватися на забавки, його не можна спеціально полегшувати тільки для того, щоб воно видалося дитині цікавим. Учений слушно зауважував, що треба привчати молодших школярів робити не тільки те, що захоплює, а й те, що видається складним і нецікавим. Цим слід готувати учнів до найважливішої справи всього людського життя – серйозної, старанної праці, яку не можна уявити без мислительної діяльності [5].

Науковці довели, що якщо дитина із задоволенням і захопленням розумово працює, перевантаження не спостерігається навіть у процесі досить тривалої розумової праці. І навпаки, діти швидко втомлюються, коли виконують легкі, але одноманітні вправи, оскільки до процесу не включені позитивні емоції (задоволення, радість, здивування) [1].

Завдання початкової школи – поступово навчити молодших школярів перемагати труднощі не тільки фізичною, але й розумовою працею, формувати навички напруженої, творчої розумової діяльності. Якщо під час навчання дитині все дається дуже легко, то поступово у неї розвиваються лінощі мислення, що призводить до формування легковажного ставлення до життя й праці. Це свідчить про те, що застосування гри та цікавого дидактичного матеріалу на уроках у початкових класах повинно бути виправданим і не штучним [3].

На заняттях ознайомлення з навколишнім середовищем учитель разом з іншими методичними прийомами використовує ігри, загадки, вікторини, географічні ігри-мандрівки залежно від теми, мети уроку, змісту навчального матеріалу, знань учнів тощо. Причому це може бути здійснено на будь-якому етапі уроку [4].

Таким чином, гра і світ цікавого не перестають впливати на розвиток дитини в початковій школі. Організовуючи спостереження за явищами навколишньої дійсності й безпосередню практичну діяльність молодших школярів, учителеві слід, перш за все, перейматися їх розумовим розвитком, формувати в учнів потребу мислити, робити висновки, узагальнення. Цьому сприятимуть добре продумані педагогом пізнавальні завдання, спрямовані на розширення й збагачення уявлень дітей про живу й неживу природу, знайомство з суспільним життям, працею дорослих, набуття соціального досвіду, виконання перших суспільно значущих обов’язків.


ЛІТЕРАТУРА

1. Дрязгунова В.А. Дидактические игры природоведческого содержания // Начальная школа. – 1987. – №6. – С. 37-39.

2. Запартович Б.Б., Криворучко Э.Н., Соловьёва Л.И. С любовью к природе: Дидактический материал по природоведению для начальной школы. – М.: Педагогика, 1976.

3. Мінакова С. Дидактичні ігри як засіб пізнання природи // Рідна школа. – 2000. – №6. – С. 66-70.

4. Сапронова О.Д. Использование занимательного материала на уроках природоведения // Начальная школа. – 1992. – №7. – C. 43-48.

5. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. В 11 т. – М., 1950. – Т. 10.


Світлана Ходак,

студентка 5 курсу

індустріально-педагогічного факультету


ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДУХОВНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


У реальних умовах, у життєвих ситуаціях дитина повсякчас стикається з економічними проблемами. Можна помітити, що через брак знань їй важко розібратися в тому, що відбувається, зробити правильний моральний вибір. Крім того, негативні прояви економічних відносин мають уплив на психіку, відбиваються на розвиткові особистості.

Перед освітою постають такі завдання: готувати освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне становище. Для цього мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.

У найширшому сенсі під освітою розуміється передача знань та інформації індивідом з метою виконання завдань виховного та пізнавального характеру [1].

Освіта – певна сума загальних і специфічних, академічних і вузькопрофесійних знань. Отримати освіту –значить оволодіти певними знаннями, мати навички логічного мислення, дослідження й аналізу різних явищ. Освіта, як результат набуття знань, результат навчального процесу, має кількісний і якісний аспекти. Крім того, освіта має і аспект високої моральної цінності, формування здібностей та цілей людей кожного народу, які визначають його історичну долю [3].

Виділення економіки освіти в окрему галузь наукових знань зумовлено тією важливою роллю, яку відіграє освіта в житті суспільства. Проблема полягає також не тільки в тому, щоб дослідити місце, роль та механізм впливу освіти на стан і розвиток економіки. Справа в тому, що наскільки освіта може стати дієвим реальним фактором росту економіки суспільства, значною мірою залежить від самого економічного способу, механізму функціонування освіти.

Економіка освіти – це економічна наука, що вивчає специфічні виробничі відносини та економічний механізм функціонування системи освіти, її економічну роль у процесі розширеного відтворення та забезпечення суспільного розвитку. Метою економічної освіти є формування й розвиток людини як особистості, члена спільноти, виконавця суспільно важливих функцій.

У процесі економічного виховання учні знайомляться з поняттями, близькими їх життєвому досвіду й відповідають віковим можливостям.

Економічні завдання розглядають у трьох аспектах: понятійно-економічному, морально-етичному та аспекті розвитку початкового економічного мислення молодших школярів.

Морально-етичний аспект містить оцінку економічних понять, відносин, формування раціональної та морально виправданої економічної поведінки з позиції етичної спрямованості: 1) спрямування на засвоєння кінцевих результатів навчання з даної теми; 2) наступність між уроками;
3) оптимальний розподіл у межах системи уроків методів і прийомів різного цільового призначення, технічних засобів, мотиваційного й розвивального типу; 4) частотність впливу на знання; 5) комплексний вплив на виховання й розвиток учнів через зміст і його методичну організацію.

Застосовуючи в навчально-виховному процесі казкові ситуації, рольові ігри, завдання проблемного типу, які надаються учням від імені казкових героїв, розглядаються питання бережливого ставлення до природи, ресурсів, поважного ставлення до праці. Образи-враження залишають відбиток у пам’яті дітей, активізують її, оволодівають увагою, підтримують інтерес до предмета спогадів, тим самим спонукаючи до активної діяльності [3].


ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998

2. Сандерс Ф. Основные экономические понятия. – М.: Аспект-Пресс, 1995.

3. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Бердянського державного педагогічного університету 30 серпня 2012 року, протокол...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 216...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница