Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
НазваниеБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
страница9/30
Дата03.02.2016
Размер6,89 Kb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Олександр Чирков,

студент 5 курсу

індустріально-педагогічного факультету


СТУПЕНЕВИЙ ПРИНЦИП НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ


Розробка національної концепції економічної освіти в Україні дозволила систематизувати пропозиції фахівців (економістів, викладачів, підприємців) щодо визначення цілей, змісту і форм економічної освіти.

Очевидно, що економічна підготовка є необхідною вже у школі. Тому, на нашу думку, відповідь на питання про обов’язковість викладання основ економіки в школі має бути однозначною. А при вступі до економічних вузів іспит з основ економічних знань є конче необхідним [1].

Освіта – процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих здібностей.

Освіта має, з одного боку, випереджати розвиток економіки, а з іншого – саме розвиток економік і вимагає розвитку системи освіти.

В Україні на даний момент склалася така структура освіти: 1) дошкільна освіта; 2) загальна середня освіта; 3) позашкільна освіта; 4) професійно-технічна освіта; 5) вища освіта; 6) післядипломна освіта; 7) аспірантура; 8) докторантура; 9) самоосвіта.

На даному етапі розвитку нашої держави все більшу роль починає відігравати економічна освіта громадян. І саме вирішення цього питання буде впливати на те, чи зможе Україна швидше вийти з економічної кризи та за рівнем економічного розвитку наблизитись до європейських держав [2].

Економічна освіта – це формування у молоді чіткого уявлення про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване систематичне формування у майбутніх фахівців економічних знань, високої організованості та творчої ініціативи, підготовки їх до праці, вмілого, дбайливого ставлення до природи, вироблення звички практично використовувати економічні знання в реальному житті.

Як стверджують автори “Концепції неперервної освіти з економіки”, єдиним дійовим способом нейтралізації суб’єктивного чинника опору руху до ринку є економічна освіта широких мас населення, і починати її треба вже зараз, як це доведено в концепції середньої школи. Новим у пропонованій концепції є вже сама постановка питання про доцільність викладання економіки як базової дисципліни [3].

Адже на відміну від таких “класичних” дисциплін, як, наприклад, мова, історія, математика, фізика, хімія, біологія, географія, школярам в Україні економіка практично ніколи не викладалась.

Другим істотним елементом новизни є те, що в концепції обґрунтовано необхідність системного підходу до організації неперервної освіти з економіки. Замість оглядового курсу, розрахованого на півроку-рік, як це почали практикувати, авторський колектив пропонує запровадити вивчення економіки як базової дисципліни протягом 5-6 років (4 роки в загальноосвітній школі й рік або два у вищих закладах освіти). Для цього основи сучасних економічних знань концентруються у таких п’яти комплексах: 1. Родинна економіка (8 клас). 2. Економіка підприємництва (9 клас). 3. Економічна система суспільства (10 клас). 4. Міжнародна економіка (11 клас). 5. Основи ринкової економіки (І-II курси вузів) [4].

Отже, процес викладання економіки розвиватиметься від простого до складного, від конкретного до абстрактного й від абстрактного знову до конкретної господарської практики. Нарешті, третій суттєвий елемент новизни полягає в змісті програм і підручників для кожної ланки навчання. Програми відображають сучасний стан економічної теорії та практики, враховують багаторічний досвід викладання основ економічних знань у школах зарубіжних країн [5].


ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

2. Балабанов В.С, Киритов В.Н., Юлдашев Р.Т. Методика преподавания экономических дисциплин. – М.: Анкил, 2000.

3. Сандерс Ф. Основные экономические понятия. Структура преподавания. – М.: Аспект-Пресс, 1995.

4. Хеше П. Экономический образ мышления. – М.: Новость, 1991.

5. Шекель В. Гуманістичні заповіді цивілізованого підприємця // Проблеми теорії і практики управління. – 1992. – №4. – С.105.


Тамара Коритько,

студентка 5 курсу

індустріально-педагогічного факультету


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ “КЕЙСІВ” У ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАННІ


Піднесення, що розпочалося в економіці України, потребує подолання відставання в науково-технічній галузі, змін у якості підготовки робочої сили. Тож особливої актуальності для країни набуває проблема відродження підприємництва. Виконання цих завдань неможливе без розуміння ролі людського фактора в ринкових відносинах. Підвалини соціальної, психологічної, економічної та підприємницької підготовки школярів сьогодні безпосередньо закладаються на уроках економіки, де учні не тільки готуються до життя в ринкових умовах, а й на цих уроках у школярів формується економічне мислення, виховується самостійна, конкурентоспроможна, компетентна, соціально успішна особистість. Зараз дедалі важливішими стають такі людські якості, як освіта, інтелект, кваліфікація, досвід, особистість працівника, його здібності як підприємця, активність, відповідальність тощо. Це найбільш вартісний товар, попит на який зростає з небаченою раніше швидкістю 1.

Ефективними уроками з предмету “Основи економіки” є ті, на яких поруч з традиційними методами навчання використовують активні методи, що включають у себе міжособистісні впливи на активність учнів усього класу, але при цьому – індивідуальна звітність і відповідальність кожного за загальний результат. Особлива увага приділяється постійному використанню методу “кейсів” на уроках економіки, що вважається найефективнішим методом навчання.

Проблему активізації навчання в економічній освіті та використання “кейс” методу, його сутність та наслідки розглядали в своїх роботах такі автори, як О.Аксьонов, Г.Ковальчук, П.Шеремета, Л.Каніщенко 3.

Мета цієї моделі полягає у відпрацюванні навичок розв’язання проблемних ситуацій, тобто відпрацювання процесу мислення, аналізу, прийняття рішення. Завдання полягає в тому, щоб учні не отримували знання в готовому вигляді, а добували їх самі, при цьому самостійно знаходили б і способи їх отримання.

До методу “кейсів”, тобто до розв’язання проблемних ситуацій, школярів підводять поступово. В основі цих ситуацій лежать протиріччя між знаннями, які учні вже мають, і тими, які ще необхідно придбати. Процес пошуку рішення вимагає від учнів застосування знань у новій ситуації і тим самим розвиває їх мислення. Одним із засобів створення проблемних ситуацій є текстові уривки з прихованою в тексті проблемою. Учні привчаються замислюватись при читанні тексту, осмислювати його, знаходити й формулювати проблемні ситуації, шукати рішення. Найбільш складним завданням для учнів є пошук рішення проблемної ситуації. Для цього необхідно спочатку усвідомити складну ситуацію, розкрити протиріччя, сформулювати гіпотезу, виходячи з умов, довести її, зробити загальний висновок. Гіпотеза в умовах проблемної ситуації виступає як прийом пізнавальної діяльності учня і як форма вирішення проблеми. Гіпотеза повина бути передбачуваною, короткою і простою, спиратися на вже отриманні знання, мати припущення, які вже можна перевірити. У даному випадку вона формується в результаті дискусійних обговорень висунутих думок учнів. Після цього наводяться докази висунутої гіпотези, це повинні бути змістовні, реальні аргументи. Загальний висновок представляє собою своєрідний підсумок. Учні оголошують конкретне рішення проблемної ситуацій та підстави, спираючись на які, було прийняте дане рішення 2.

Вищезазначений метод сприяє реалізації найсучаснішої технології – особистісно зорієнтованого навчання. Вчитель змінює своє призначення, він створює якомога більше умов і можливостей для саморозвитку особистості в межах соціокультурних норм і гуманістичних цінностей, організує суб’єкт-суб’єктну взаємодію.


ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

2. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

3. Шеремета П., Каніщенко Л. Кейс-метод: з досвіту викладання в українській бізнес-школі. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1999.


Оксана Черток,

студентка 5 курсу

індустріально-педагогічного факультету


ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ


У сучасних інтенсивних технологіях навчання значно збільшується частота та важливість самостійної роботи учнів з економічних дисциплін [4].

Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення учнями навчального матеріалу в школі та у позакласний час. Метою самостійної роботи учнів є сприяння формуванню самостійності як риси особистості та важливої професійної якості молодої людини, сутність якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю з боку викладача. Завданнями самостійної роботи учнів є: засвоєння певних знань, умінь, навичок; закріплення та систематизація набутих знань; застосування цих знань під час розв’язання практичних завдань. Самостійна робота дає можливість учню працювати неспішно, не боячись негативної оцінки товаришів, учителя, обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. Виходячи з цього можна оцінити важливість і актуальність питання організації самостійної роботи учнів при вивченні економічних дисциплін [1].

Самостійна робота організується за допомогою створення умов для реалізації діяльності та розробки системи завдань для досягнення мети діяльності. Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета учні виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. Розробка завдань для самостійної роботи учнів різних рівнів є основною умовою належного планування й організації самостійної діяльності учнів з економіки.

Процес навчання сприяє комплексному розв’язанню завдань навчання й поступово перетворюється на процес самонавчання. Самостійність учня як особистості є основою для формування активності, ініціативності, творчості, наполегливості й радикалізму. Досвід самостійної діяльності – інтегративна якість особистості, що формується в майбутніх спеціалістів, закріплюється в процесі професійної діяльності та характеризується їх здатністю самостійно працювати, докладати вольові зусилля, виявляти наполегливість, прагнення до виконання поставленої мети, організованість [3].

Загальна тенденція в організації самостійної роботи учнів з економічних дисциплін така: з мірою зростання рівня складності самостійної роботи зменшується частка її аудиторної реалізації, індивідуального й репродуктивного характеру, що передбачає виконання завдання-дії. І навпаки, зростає частка позааудиторної роботи виробничого характеру, що потребує об’єднання учасників у команди і здійснення дослідження конкретної проблемної ситуації. В основному випадку найповніше реалізуються цілі навчання з економічних дисциплін (когнітивні, афективні, психомоторні) й формується самостійність як професійна риса майбутнього економіста.

Таким чином, самостійна робота учнів вимагає чіткої організації, планування, системи й певного керування, що сприяє підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від наявності позитивних мотивів. Велике значення у процесі самостійної роботи учня мають його спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на які нашаровуватимуться нові знання [2].

Самостійна робота учнів забезпечує засвоєння предметних знань, навичок і вмінь, не передбачає самостійного використання набутого; формує певні навички й уміння самостійно використовувати засвоєні знання для виконання певних завдань, що забезпечує надійний виконавський рівень підготовки фахівців; дає можливість повністю реалізувати цілі вищої школи щодо підготовки ініціативних, активних фахівців.

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що питання організації самостійної роботи учнів при вивченні економіки є дуже важливим на даному етапі розвитку економічних дисциплін [1].


ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

2. Бабанов В.С. Методика преподавания экономических дисциплин. Основы лекторского мастерства: Учебное пособие. – М.: КНЕУ, 2000.

3. Загальна економіка / За ред. І.Ф.Радіонової. – К.: Заповіт, 1995.

4. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг-курс: Учеб.-метод. пособие. – К.: ТОВ “УВПК Ексо б”, 1999.


Олена Омельченко,

студентка 5 курсу

індустріально-педагогічного факультету


ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ


Розвиток освіти, зростання інтелектуального потенціалу суспільства – важливий фактор соціального та науково-технічного прогресу, розвитку світової цивілізації. У сучасних умовах удосконалення всіх ланок освіти диктується революційними змінами в науці, техніці та виробництві, які зумовлюють необхідність постійного підвищення кожним громадянином України своїх загальноосвітніх, економічних, технічних, екологічних та інших знань, умілого та ефективного застосування в усіх сферах виробництва сучасної техніки, новітніх досягнень науково-технічного прогресу [1].

У програмних документах Верховної Ради України всебічно обґрунтовано стратегічний курс нашої держави на формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки в органічному зв’язку з вирішенням кардинальних соціальних завдань і подальшим нарощуванням освітнього, духовного потенціалу всього суспільства.

Процес реформування освіти в Україні ускладнюється кризовими явищами, які охопили всі сфери суспільного життя. Нині, очевидно, було б передчасно робити остаточні підсумки діяльності в цьому напрямі. Проте без перебільшення можна сказати, що в усіх регіонах України розпочалося реформування систем освіти. Відбувається перегляд звичних стереотипів і застарілих концепцій, перехід від авторитарного, адміністративно-командного стилю керівництва закладами освіти до утвердження демократичних форм і методів управління освітою.

Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації й держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна сфера суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної та наукової організації. Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота й громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені.

Актуальною є проблема доступності для всіх громадян якісної освіти. Недостатнім є фінансування галузі. Не створено належних умов для навчання молоді з особливими потребами. Необхідно розширити матеріальну базу й кадрове забезпечення.

Економічна освіта – це вироблення у студентів чіткого уявлення про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, систематичне формування в майбутніх фахівців економічних знань, високої організованості та творчої ініціативи, підготовки їх до високопрофесійної праці, вмілого, дбайливого ставлення до природи, вироблення звички практично використовувати економічні знання в реальному житті [2].

Основне завдання економічної освіти – формування нового економічного мислення у молоді в умовах ринкових відносин. Виходячи з цього, потрібно розрізняти й проміжні завдання: а) розкриття для кожного спеціаліста соціально-педагогічних аспектів економічного виховання особистості, базуючись на досвіді практичної роботи сучасного вузу та досягнень педагогічної науки; б) обґрунтування необхідності постійного вдосконалення методики економічної освіти студентів у реальних умовах навчального процесу; в) активізація шляхів підвищення ефективності економічної підготовки фахівців через пожвавлення та вдосконалення навчальної, громадсько-практичної діяльності, їх продуктивної праці.

Зміст економічної освіти студентів можна розглядати як систему економічних знань, певних навичок і вмінь, спрямованих на вироблення економічної свідомості спеціаліста, його світогляду, погляду й переконань. Це залежить від наступних факторів: мети навчання взагалі, економічної політики держави, а також завдань, які стоять перед економікою в даний історичний момент і в перспективі; системи економічної освіти студентів; наявності матеріальної бази в сучасних вузах, урахування специфіки вузу та професійних інтересів, задатків, бажань у набутті економічних знань майбутніми спеціалістами, майстерності викладачів та від взаємозв’язку навчального процесу з потребами суверенної України.

Зміст економічної освіти студентів мусить базуватися на таких засадах: 1) врахування взаємозв’язку між потребами держави та природними економічними, науково-технічними, практичними сторонами їх вирішення;
2) урахування розвитку наукового ставлення до природи, економічної та практичної діяльності, які забезпечують формування економічної культури особистості.

Зростаючий освітній потенціал суспільства забезпечить упровадження нових і новітніх інформаційних технологій, що дасть змогу протягом 10-15 років скоротити відставання в темпах розвитку, а з часом – суттєво наблизить до рівня й способу організації життєдіяльності розвинутих країн світу [3].

ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

2. Каменюк І.С. Економіка освіти. – К., 2001.

3. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1999.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Похожие:

Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Бердянського державного педагогічного університету 30 серпня 2012 року, протокол...
Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 216...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница