Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Скачать 18,88 Kb.
НазваниеФранка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
страница5/29
Дата03.02.2016
Размер18,88 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

http://ria.ru/society/20110329/358874969.html#ixzz22ZXMGy93


Тараєвська Л. С., к.е.н., доцент,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу


ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ


Погіршення стану навколишнього середовища під впливом господарської діяльності організацій загалом, і окремих людей зокрема, збільшення дисбалансу між соціально-економічними потребами та можливостями їх задоволення, прискорення темпів використання природних ресурсів та їх невідповідне відновлення, зумовили об'єктивну необхідність пошуку ефективних шляхів розвитку людського суспільства у гармонії із природою.

Одним з таких способів є впровадження засад екологічного менеджменту, як ринково орієнтованого механізму, метою якого є пошук забезпечення найбільш конкурентоспроможних рішень у сфері керування природоохоронною діяльністю. Особлива увага приділяється вимогам до системи екологічного управління, щоб дати змогу організації здійснювати власну діяльність, встановлювати і досягати цілі, враховуючи різні економічні, правові та екологічні аспекти.

Законодавча система України передбачає три форми системи екологічного менеджменту на підприємствах:

  1. Система екологічного менеджменту щодо забезпечення екологічної безпеки підприємств згідно ДСТУ 3273 – 95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

  2. Система екологічного менеджменту, що вмонтована до системи управління якістю згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ІSО 9001 – 2001

  3. Система екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ІSО 14001. Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

Слід зазначити, що сертифікація екологічного менеджменту за світовими стандартами ІSО 14000 в Україні не дуже популярна серед підприємств – забруднювачів навколишнього середовища тому, що, по-перше, дуже витратна, а по-друге, екологічний стандарт приймається добровільно і не зафіксований на рівні національного законодавства. В Україні налічується тільки близько десятка компаній, що отримали відповідний документ. Однак, на нашу думку, в найблищому майбутньому ситуація буде змінена в напрямку раціонального природокористування з формуванням екологічних засад ведення господарської діяльності.

Дослідження процесу становлення і розвитку екологічного менеджменту в організаціях дозволило зробити висновок про наявність як зовнішніх так і внутрішніх факторів впливу. Сукупність зовнішніх факторів визначається загальною залежністю діяльності організації від системної дії різноманітних органів місцевого самоврядування та державного управління материнських та приймаючих країн, учасників міжнародної мережі екологічного менеджменту, конкурентного середовища (споживачів, постачальників, партнерів, конкурентів і т.ін.) та різноманітних громадських рухів. Зовнішній вплив набуває прояву у комплексі міжнародних екологічних стандартів або ж інших вимог щодо раціонального природокористування і створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, які висуваються до практики і результатів функціонування організації.

Внутрішні чинники пов’язані з реалізацією ініціатив учасників екологічно свідомого ділового середовища організації та її міжнародних компаній (акціонерів, менеджерів, працівників) їх штаб-квартир і закордонних відділень. Мотиви діяльності зазначених учасників полягають у: підвищенні конкурентоспроможності організації завдяки випуску екологічно чистої продукції, зменшенні або взагалі нівелюванні шкідливого впливу на природне оточення, скороченні ресурсомісткості виробництва, ефективному використанні наявних ресурсів, поліпшенні іміджу компанії.

Ефективний екологічний менеджмент організації базується, з одного боку, на відповідній корпоративній філософії, а з другого – на чітко регламентованих нормах і процедурах стосовно параметрів екологічної діяльності, розподілу екологічних повноважень підрозділів, кваліфікації різних категорій управлінського персоналу, змісту екологічних звітів, аудиту та моніторингу з урахуванням відповідних вимог міжнародних стандартів.


Література

1. Семенова В.Ф., Михайлюк О.Л. Екологічний менеджмент: Навч.посіб./ В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк – К.: Знання, 2006. – 366 с.

2. ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)».

Кухарук А. Д., аспірант,

Науковий керівник: Гавриш О. А., д.т.н., проф.,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»


ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БАЛІВ В ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Формування ринкових відносин в Україні, посилення негативних економічних та політичних факторів дії на ефективність підприємництва майже в усіх ланках суспільного виробництва породжують природнє прагнення суб’єкта господарювання формувати захисний «футляр» – конкурентні переваги.

Ефективна практика управління конкурентоспроможнісю на мікрорівні не можлива без потужного фундаменту: попереднього аналізу показників діяльності підприємства.

Відслідковуючи найближчих та найсильніших конкурентів, підприємство переймає досвід останніх, намагається генерувати найдієвіші інструменти менеджменту та маркетингу задля удосконалення процесу та результату власної діяльності. Відправним пунктом подальших змін є, як правило, результати самооцінки за попередні періоди. Звісно, самооцінка повинна бути такою, що враховує відповідні досягнення конкурента.

Досліджуючи рівень конкурентоспроможності промислових, зокрема поліграфічних підприємств, ми прийшли до висновку, що найбільш повну інформацію щодо рівня конкурентоспроможності того чи іншого підприємства може надати вміло та аргументовано застосованих комплексний метод оцінки, що описаний Довгань Л. Є. [1], та частково застосований на практиці Качмариком Я. Д. [2]. Разом з тим, суттєве видозмінення розрахункових показників діяльності підприємства у процесі аналізу спонукає до модернізації комплексного методу оцінки. Так, дотримуючись основоположних принципів оцінки за допомогою комплексного методу, можна застосувати бальну обробку критеріїв конкурентоспроможності підприємства.

Нехай маємо розрахункові значення критеріїв конкурентоспроможності декількох досліджуваних підприємств. Ми визначаємо наступні умови отримання підприємством певної суми балів за ту чи іншу конкурентну перевагу: 1) перевищення значення одиничного показника конкурентоспроможності відповідного нормативного значення (наявність: 1 бал; відсутність: 0 балів); 2) перевищення значення одиничного показника конкурентоспроможності відповідного значення показника конкурента (наявність: n балів за n перевищень; відсутність: 0 балів); додатково для коефіцієнтів рентабельності: 3) додатнє значення коефіцієнту рентабельності (наявність: 1 бал; відсутність: 0 балів). Отримані кожним підприємством бали сумуються, з урахуванням вагових коефіцієнтів групових критеріїв, та порівнюються.

Порівняння результатів оцінки за комплексним методом та за методом балів трьох поліграфічних підприємств (ПАТ «Харківська книжкова фабрика № 2», ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», ВАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»), що була проведена нами та охоплює період 2006 – 2011 рр. дозволяє стверджувати наступне.

Використовуючи критерії конкурентоспроможності, що фігурують при комплексній оцінці, існує можливість зберегти змістовність дослідження, а використавши бальний метод обробки критеріїв, підвищити наочність процесу оцінки та інформативність результату.


Література

1. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

2. Качмарик Я. Д. Моделювання управління та економічної оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкового механізму. // Науковий вісник НЛТУ, 2006. – Вип. 16.7. – С.191 – 196.


Ткачова С. С., к.е.н., доцент,

Харківський державний університет харчування та торгівлі


ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ


Сьогодні успішними є такі суб’єкти бізнесу, які не просто орієнтуються на ринкове середовище, а досконало вивчають потреби кожної групи потенційних клієнтів і ставлять ці потреби на перше місце в своїй стратегії розвитку. Саме тому, побудова організації, орієнтованої на покупця, і побудова бізнесу, орієнтованого на стратегію, є одними з основних ініціатив, що вживаються більшістю динамічних компаній у всьому світі [1]. Здійснення вищезазначених ініціатив стає можливим завдяки використанню суб’єктами бізнесу концепції збалансованої системи показників (КЗСП), яка визнана однією з найважливіших ідей в області менеджменту за останні 75 років [2].

Унікальність концепції полягає в наявності низки особливих характеристик. Так, збалансована система показників (ЗСП) є динамічною системою, яка постійно розвивається та виступає найважливішим каталізатором, що забезпечує та прискорює реалізацію процесів оперативного та стратегічного менеджменту суб’єкту бізнесу. Однією з найсильніших характеристик ЗСП є те, що вона виступає в якості платформи для інтеграції найрізноманітніших елементів управління, трансформуючись у різні системи: стратегічного управління, оцінки ефективності діяльності, управління вартістю бізнесу, управління персоналом, управління стійкими конкурентними перевагами.

Всебічне вивчення системних проявів КЗСП дозволило відмітити, що її використання у ресторанному бізнесі є доцільним і перспективним. У межах системи стратегічного управління суб’єкту бізнесу, що працює на засадах ЗСП, здійснюються процеси переведення бачення суб’єкту та його стратегії у набір взаємопов’язаних збалансованих показників, що оцінюють критичні чинники не тільки поточного, а й майбутнього розвитку, доведення стратегій до всіх рівнів системи управління, бізнес-планування та розподіл ресурсів, зворотний зв'язок, навчання та поточний моніторинг виконання стратегії [1; 3]. Така система дозволить суб’єктам ресторанного бізнесу розробляти та успішно реалізувати конкурентні стратегії. Використання стратегічних карт допомагатиме в цих процесах.

ЗСП як система оцінки ефективності діяльності суб’єкту ресторанного бізнесу по суті є ноу-хау кожного конкретного суб’єкту, що враховує безліч його особливостей та суб’єктивних переваг власників і топ-менеджменту. Існують приклади розробки та впровадження ЗСП у ресторанному бізнесі, що містить розділи оперативних, стратегічних та поточні показники. Кожен розділ, відповідно до структури ЗСП, включає фінансово-економічні показники, гості-маркетинг, показники по бізнес-процесах, показники по персоналу [4, с. 165]. Сучасні автоматизовані системи управління спроможні працювати на базі ЗСП.

Як система управління вартістю бізнесу ЗСП забезпечує суб’єкту бізнесу отримання відповідей на основні запитання: за рахунок чого суб’єкт створює свою вартість; які процеси є ключовими в його діяльності; яким є рівень кваліфікації персоналу та технологій, що використовуються; яким чином вони відповідають обраній стратегії; які інвестиції потрібні для розвитку з метою досягнення довгострокових цілей суб’єкту бізнесу.

Як система управління персоналом ЗСП акцентує увагу на мотивації персоналу, системі зворотного зв’язку, навчання та постійного розвитку. Важливо, що ці процеси використовуються у комплексі з новітніми інформаційними технологіями, розвитком корпоративної культури суб’єкту.

На наш погляд, КЗСП має перспективну структуру (проекції – фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток), яку можна використовувати як базу для формування, утримання та розвитку стійких конкурентних переваг суб’єкту ресторанного бізнесу. Найважливішою зоною створення стійких конкурентних переваг вважається швидкість та вартість процесів налаштування продукту діяльності на зміни потреб цільового ринку у межах проекції «клієнти» [5]. Внутрішні бізнес-процеси є джерелом створення конкурентних переваг у межах операційних процесів, процесів управління, інноваційних, законодавчих та соціальних процесів. Вказані конкурентні переваги забезпечують зростання вартості бізнесу протягом 6-48 місяців. У межах проекції «навчання та зростання» формуються конкурентні переваги, які є базовими для інших проекцій ЗСП, складними для копіювання конкурентами. Про результат ефективної діяльності суб’єкту ресторанного бізнесу – довгострокове зростання його вартості, та, відповідно, про наявність системи стійких конкурентних переваг, буде свідчити проекція «фінанси».

Отже, враховуючи вищезазначене, відмітимо, що КЗСП має перспективи успішного використання у ресторанному бізнесі в якості важливої складової системи управління стійкими конкурентними перевагами.


Література

1. Коробков А. The Balanced Scorecard – новые возможности для эффективного управления / [Электронный ресурс]. – Режим доступу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconЗапрошення-програма международная научно-техническая конференция
Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції «конструкційна міцність матеріалів І ресурс обладнання аес» (Ресурс-2012)
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница