Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Скачать 18,88 Kb.
НазваниеФранка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
страница6/29
Дата03.02.2016
Размер18,88 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
.

2. Дилан Мияке ССП – эволюция от системы первого до системы третьего поколения. По ту сторону чисел [Электронный ресурс]. – Режим доступу : .

3. Мельник Ю. М., Савченко О. С. Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

4. Сирый, В. Ресторанный бизнес: управляем профессионально и эффективно [Текст] : полное практическое руководство / В. Сирый [и др.]. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с.

5. Зайцев Е. В. Balanced Scorecard как инструмент управления системой конкурентных преимуществ и реинжинирингом бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступу: <http://www.econfin.ru/rus/library/actmanage/datamanage/bsc/index.php?1765>.

Верескун М. В., к.е.н., доцент,

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»


Теоретико-методичне забезпечення концепції управління конкурентоспроможністю крупної корпоративної групи

Питання щодо конкурентоспроможності окремих промислових підприємств і управління нею досить ретельно вивчені економічною наукою. Але в останній час визначальну роль як у світовій економіці, так і в економіці України відіграють не окремі підприємства, а їх об’єднання – великі корпоративні групи. На сьогоднішній день питання щодо управління конкурентоспроможністю крупних корпоративних груп потребує додаткових досліджень.

Концепція управління конкурентоспроможністю складається з принципів управління конкурентоспроможністю, гіпотез, підходів, моделей, методів та понять. Основними поняттями концепції є «корпоративна група», «конкурентоспроможність корпоративної групи», «управління конкурентоспроможністю корпоративної групи». Корпоративна група – це інтегрованакомпанія, що володієкорпоративними правами ряду підприємств (виробничих активів), що є самостійнимиюридичними особами, іздійснює управлінняїхдіяльністю [1].Конкурентоспроможність корпоративної групи - це її здатність формувати та ефективно використовувати групові управлінські синергії, зберігаючи або розширюючи свою присутність на глобальному ринку та підвищуючи при цьому ринкову вартість активів групи [2].

У відповідності з цими визначеннями розроблено модель теоретико-методичного забезпечення концепції управління конкурентоспроможністю крупних корпоративних груп (рис. 1), яка розділена на три рівня – теоретичний, методичний та тактичний.

На теоретичному рівні сформульовано основну ціль управління і критерії її досягнення, на методичному визначено основні засоби досягнення цілі, на тактичному – наведено перелік організаційних механізмів, необхідних для успішної реалізації запропонованої концепції.Рисунок 1. Модельтеоретико-методичного забезпечення концепції управління конкурентоспроможністю крупних корпоративних структур


Вважаємо, що розробка і апробація вказаних механізмів тактичного рівня є перспективним напрямком подальших досліджень.


Література

 1. Колосок В. М. Бюджетирование как инструмент стратегического управления предприятиями металлургического холдинга / Колосок В. М., Верескун М. В., Дроботина Е. Н. // Экономика Украины. – 2012. – №6. – С. 30 – 39.

 2. Верескун М. В. Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2012. – Вип. 22. – С. 55 – 61.


Бай С. І., д.е.н., професор,

Яцишина К. В., аспірант,

Київський національний торговельно-економічний університет


ФОРМУВАННЯ У ВНЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА


Успішність реалізації стратегічних цілей державної політики в інноваційній сфері залежить від інноваційної інфраструктури, яка має охоплювати увесь інноваційний цикл – від генерації науково-технічної ідеї до реалізації нововведення. Але побудова сучасної конкурентоспроможної економіки в Україні можлива тільки при функціонуванні повноцінної інноваційної інфраструктури, до складу якої мають входити університети, технологічні та наукові парки, інноваційні центри, бізнес-інкубатори, науково-освітньо-інноваційні комплекси на основі ВНЗ тощо. Такі структури найбільш ефективно забезпечують співпрацю освіти, науки, виробництва, сприяють швидкому проходженню інноваційного циклу: нова ідея – дослідний зразок – патентування – впровадження у виробництво.

Наука в Україні поки що відіграє переважно соціокультурну функцію, а науково-технічний та інноваційний потенціал ВНЗ з точки зору забезпечення прориву вітчизняної економіки використовується недостатньо. Тому в Україні було розроблено та затверджено Державну цільову економічну програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки» [1], яка визначає організаційно-економічні умови здійснення технологічного прориву та формування постійної потреби в розробці та реалізації інновацій, ефективному використанні науково-технічного, інноваційного та освітнього потенціалу.

Однією з найважливіших складових повноцінної інфраструктури у всьому світі є активний вузівський сектор. Тобто університети покликані грати основну роль в навчанні нових поколінь підприємців. У зв’язку з цим Радою ректорів ВНЗів України розроблений проект концепції «Університетські технопарки України». Для забезпечення інтенсифікації процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції та їх поставки на внутрішній та зовнішній ринки Верховною Радою України схвалено Закон України «Про наукові парки» [2], який регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків.

Світовий досвід свідчить, що третя складова трикутника знань – «інновації» успішно функціонує при наявності створених на базі університетів окремих інноваційних структур, а краще – інноваційного середовища (об’єднання інноваційних структур різних типів).

В структурі більшості закордонних університетів існують структури, відповідальні за зв’язок університету і бізнесу, так званий дослідницький університет як добре зарекомендована сучасна форма інтеграції освіти і науки. При тому, що університет нового типу у формі дослідницького вперше з’явився на європейському континенті, найбільший розвиток дослідницькі університети одержали в США. До 2000 року у США налічувалося близько 260 дослідницьких університетів (для порівняння: у Німеччині – 70; у Великобританії – 73; в Іспанії – 41). Вони мають різні назви – інноваційні центри, бізнес-інкубатори, офіси трансферу технологій, відділи інтелектуальної власності, ліцензування чи патентування тощо. Але сутність залишається незмінною: під одним дахом зібрані всі функції, що необхідні університету для передачі розробок споживачам з максимальною для нього вигодою і при дотриманні законодавства.

Необхідність поширення практики створення інноваційних середовищ на базі університетів дослідницького типу вимагає їх подальшої законодавчої підтримки, створення нових механізмів фінансування.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • обґрунтувати концептуальні засади формування механізму створення у ВНЗ інноваційного середовища та інфраструктури підтримки підприємництва;

 • визначити організаційно-правові основи і етапи формування у ВНЗ інноваційного середовища та інфраструктури повноцінної підтримки підприємництва;

 • розробити практичні рекомендації щодо механізму створення і функціонування в закладах освіти структурних одиниць з комерціалізації результатів наукових досліджень;

 • розробити порядок (методику) створення у ВНЗ банку бізнес-проектів та інноваційних розробок;

 • розробити механізм моніторингу у ВНЗ запитів підприємств, галузей щодо наукоємної продукції для формування інноваційно-орієнованої тематики НДР і ДКР у відповідності з цими запитами і прогнозом розвитку пріоритетних напрямків науки і техніки;

 • визначити засади розвитку підприємницької та інноваційної інфраструктури системи комерціалізації результатів наукових досліджень та захисту інтелектуальної власності на базі ВНЗ;

 • обґрунтувати сучасний організаційний механізм формування і підтримки партнерських відносин між науковими освітніми і академічними установами, державними інституціями та бізнесом.


Література

1. Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447.

2. Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 № 1563-VI.


Скоробогатова Т. Н., д.э.н., доцент,

Таврический Национальный Университет им. В. И. Вернадского


К ВОПРОСУ О КОНКРЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЛОГИСТИКЕ


Базой планирования развития объекта в любой области деятельности является анализ. Сказанное напрямую относится и к экономике, где разработке вопросов анализа посвящены работы многих ученых. С возникновением новых экономических направлений анализ должен конкретизироваться. Такое положение касается всей логистики как науки и практики управления потоками, то есть и традиционной, нацеленной на управление материальными и сопутствующими потоками, и сервисной, направленной на управление потоками потребителей и обслуживающими их потоками.

По нашему мнению, логистический анализ в целом делится в зависимости от:

 • субстанции потока – на материально-логистический, финансово-логистический, информационно-логистический;

 • степени обобщения – на конечно-логистический и постадийно-логистический;

 • аспекта рассмотрения предприятия – на системно-логистический (предприятие – логистическая система) и эффективно-логистический (предприятие – субъект хозяйственной деятельности).

Материально-логистический анализ направлен на изучение движения и использования ресурсов c целью выявления резервов снижения транспортных и производственных издержек при условии полного и своевременного обеспечения потребителей. В первом случае материалы находятся в динамическом состоянии и идентифицируются с потоками, во втором – в статическом состоянии и образуют запасы. Задачами финансово-логистического анализа являются рациональное распределение и стабилизация финансовых потоков. Информационно-логистический анализ изучает входящие и исходящие информационные потоки, их соотношение, отражение в документах, используемые средства приема, обработки и передачи информации. Конечно-логистический анализ позволяет дать общую оценку логистического обслуживания, постадийно-логистический – каждому звену (подразделению), выполняющему услуги.

Системно-логистический анализ рассматривает предприятие как систему, функционирующую в окружающей среде, акцентируя внимание на элементах и связях. Подчеркнем, что устойчивое развитие системы обуславливает необходимость преобразования ее элементов в соответствии с современными тенденциями. Такое преобразование носит в основном непрерывный характер. В соответствии с модернизацией элементов должны совершенствоваться и связи, но здесь изменения происходят дискретным путем. Укажем, что адекватность связей развивающимся элементам является одним из условий сохранения системы. При этом между элементами системы и ее связями имеется двойственная зависимость. С одной стороны, развитие элементов обуславливает соответствующее изменение связей, с другой – модернизация связей требует прогресса элементов.

Как мы уже отмечали ранее, связи системы можно разграничить на связи-процессы и связи-отношения, где первые выступают приоритетными. И те, и другие реализуются на основе потоков. В системе выделяют так называемые ощущаемые связи, которые осуществляются путем материально-кадровых потоков и воспринимаются с помощью органов чувств, и неощущаемые связи на основе информационно-финансовых потоков, функционирование которых определяется только на основе отражения. В логистических системах основными потоками в связях-отношениях являются информационные, в связях-процессах: в традиционной логистике – материальные, в сервисной – человеческие.

Эффективно-логистический анализ исследует эффективность производимых затрат. Как известно, эффективность определяется соотношением результата (эффекта) и затрат, необходимых для его получения. Поэтому повышение эффективности возможно двумя путями: 1) ориентированным на клиента и способствующим рыночному успеху предприятия в конкурентной среде (повышение качества обслуживания привлекает новых клиентов, обуславливая рост объема продаж, и дает основание к увеличению цены и, соответственно, получению дополнительной прибыли); 2) нацеленным на обоснованную экономию по каждому виду затрат, связанных с организацией движения ресурсов (потоков) и их рациональным использованием. Оба пути предполагают выявление соответствующих резервов работы предприятия. Но в первом случае реализация резервов для клиента более видима, во втором – резервы связаны с технологией обслуживания, их определить может только специалист.

Оценка эффективности затрат в логистике дается на основе сопоставления максимально возможных и реальных результатов обслуживания в свете правил логистики: оказание именно той услуги, которая затребована потребителем, с соблюдением качественных и количественных параметров в определенном месте в указанное время. Для этого рекомендуется применение ряда показателей (при варьировании числителя и знаменателя их количество может быть достаточно большим), основанных на следующей формуле:

,

где Ej – эффективность j-того вида затрат (можно рассмотреть все основные виды затрат согласно статьям калькуляции или выбрать те, которые занимают наибольшую долю в общем объеме); Si – оценка i-того параметра услуги в соответствии с правилами логистики (в баллах или в процентах как отношение реального варианта к возможному); Vj – величина j-того вида затрат в стоимостном выражении.

Таким образом, применение экономического анализа в логистике обосновано и затребовано временем. Доскональное выявление и изучение затрат, связанных с материальными и сопутствующими потоками (в традиционной логистике) и потоками потребителей c обслуживающими их потоками (в сервисной логистике), обуславливает возможность их снижения как резерва экономии предприятия. Наибольший эффект дает применение всех видов логистического анализа с выделением наиболее приоритетных в зависимости от цели исследования и структуры изучаемого объекта.


Наконечний Б. В., ст. викладач,

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка


ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


У всіх економічно розвинутих країнах державні мужі, на відміну від українських, розуміють на скільки залежить зростання економіки від розвитку лізингу, тому що лізинг забезпечує капітал, який необхідний підприємцям для розвитку їхньої справи. Це допомагає їхньому бізнесу зростати і отримувати прибуток. Держава, в свою чергу, отримує збільшення поступлення від податків і збільшує ВВП. Це сприяє оздоровленню економіки, створенню робочих місць, впровадженню інновацій, завоюванню нових ринків збуту своєї продукції, які потребують значних капіталовкладень, але без державної підтримки лізингу важко стати потужним важелем стимулювання зростання економіки в країні.

Для розвитку лізингового ринку необхідно створити сприятливі умови. Зокрема в Україні, якщо ми хочемо вийти на європейський рівень, необхідно по-перше законодавчо врегулювати пряму відповідальність постачальника перед лізингоотримувачем, можливість переоцінки початкової вартості об’єкта лізингу на курсові різниці податкового обліку (якщо договір прив’язаний до іноземної валюти) і віднесення резервів на валові витрати у випадку затримки платежів лізингоотримувачем. По – друге, що ускладнює життя українським лізинговим компаніям, відсутність ефективного захисту їх прав власності. Щоби змінити ситуацію, достатньо буде прискорити процедуру вилучення автомобіля у випадку неплатежу, збільшення повноваження і відповідальності виконавчої служби.

Одним з основних об’єктів лізингу в Україні є автомобільний транспорт. Саме для нього в державі необхідно спростити схему реєстрації транспортних засобів. Звільнення від обов’язку відкривати автогосподарство також сприяло б розвитку лізингових відносин.

Не менш важливо внести поправки в податкове законодавство, Зокрема, необхідно надати лізингодавачам право добавляти ПДВ при купівлі автомобіля в податковий кредит і дозволити лізингоотримувачам використати прискорену амортизацію.

Європейський досвід показує, що пільги не скорочують податкові поступлення, а тільки відкладають їх, надаючи підприємству можливість розвиватись швидше і стати потужним роботодавцем і платником податків.

На сьогоднішній день в країнах Євросоюзу зареєстровано біля 20 млн. підприємств малого бізнесу. В будь-якій державі малий і середній бізнес потребує підтримки. Дослідження європейської асоціації лізингодавачів показує, що невеликі підприємства в основному розраховують на лізингові засоби. Так, біля 40% європейських фірм використовують лізинг.

Така популярність лізингу серед малого і середнього бізнесу викликана тим, що це більш дешевий, а інколи і єдиний засіб для розвитку своєї справи. І коли підприємець порівнює умови по кредитуванню і лізингу, він надає перевагу останньому через можливість не робити застави, отримувати пільги і мімінізувати вартість основних засобів.


Ляшенко І. О., аспірант,

Гавриш О. А., д.т.н., професор,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconЗапрошення-програма международная научно-техническая конференция
Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції «конструкційна міцність матеріалів І ресурс обладнання аес» (Ресурс-2012)
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница