Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Скачать 18,88 Kb.
НазваниеФранка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
страница7/29
Дата03.02.2016
Размер18,88 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


Ресурсозбереження є досить важливою складовою господарської діяльності промислових підприємств. Повноцінне застосування інструментарію ресурсозбереження на промисловому підприємстві дає змогу більш раціонально використовувати всі види ресурсів підприємства та підвищити його ефективність та конкурентоспроможність. Оскільки поняття ресурсозбереження є досить багатогранним та комплексним явищем, що стосується всіх сфер діяльності підприємства, доцільним буде виділити його основні складові у специфічний комплекс ресурсозбереження. Комплекс ресурсозбереження міститиме наступні складові: організаційно-економічна, виробничо-технічна, соціально-освітня, правова, науково-дослідна, екологічна, маркетингова [1]. Кожен з цих аспектів відіграє надзвичайно важливу роль в загальному комплексі ресурсозбереження на промисловому підприємстві, утворюючи синергетичний ефект. Розглянемо усі перераховані компоненти комплексу ресурсозбереження детальніше:

1. Організаційно-економічний аспект:

  • тактичне та стратегічне планування ресурсозбереження починаючи з робочого місця і закінчуючи підприємством;

  • техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження ресурсозберігаючих заходів, оцінка можливих альтернатив;

  • розробка та реалізація механізму впровадження ресурсозберігаючих заходів;

  • створення відповідних умов для заохочення ресурсозбереження на підприємстві, мотивація персоналу;

  • контроль ефективності ресурсозбереження, вчасне коригування заходів ресурсозбереження при виявленні їх недостатньої ефективності.

2. Виробничо-технічний аспект:

  • постійний моніторинг технологічних інновацій;

  • своєчасна заміна матеріалів, техніки, технології;

  • розробка та впровадження ресурсоефективних технологій у виробництво;

  • контроль за дотриманням виробничих, технологічних, економічних, екологічних та інших встановлених нормативів на підприємстві та/або галузевих, державних, міжнародних стандартів.

3. Соціально-освітній аспект:

  • соціальна відповідальність за якість продукції та її вплив на здоров’я споживачів та довкілля;

  • донесення інформації до споживачів стосовно особливостей продукції, її складу, специфіки використання та утилізації;

  • освітня діяльність, спрямована на популяризацією ресурсозбереження серед споживачів, донесення до них переваг ресурсозбереження.

4. Правова:

  • дотримання існуючих законодавчо затверджених норм та стандартів в сфері екології та ресурсозбереження;

  • участь у вдосконаленні нормативно-правової бази в сфері ресурсозбереження через галузеві асоціації, спілки тощо.

5. Науково-дослідна:

  • стимулювання науково-дослідної діяльності на підприємстві;

  • створення науково-дослідного центру на базі підприємства з метою впровадження наукових розробок у виробництво.

6. Екологічна:

  • сприяння зменшенню впливу виробництва на довкілля, зменшення та поступова ліквідація викидів, відходів тощо.

7. Маркетингова:

  • формування комплексу маркетингу підприємства на засадах виваженого ресурсозбереження;

  • просування ресурсоефективної, енергоощадливої продукції, еко-продукції;

  • стимулювання ресурсоощадного виробництва та споживання [2].

Врахування усіх вищезазначених складових комплексу ресурсозбереження в повсякденній господарській діяльності промислового підприємства, враховуючи їх взаємообумовленість та взаємозалежність, дозволить керівництву краще зрозуміти необхідність впровадження відповідних ресурсозберігаючих заходів та сприятиме їх всебічному стимулюванню. Крім того, запропонований комплекс ресурсозбереження може стати основою для формування комплексної системи показників для оцінки ефективності ресурсозбереження на підприємстві.


Література

1. Кондратенко Н. О. Економічна складова ресурсозбереження регіональних економічних систем / Н. О.Кондратенко // Вісник ДНУЕІТ ім. Туган-Барановського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Vdnuet/econ/2010_4/Kondrat.pdf.

2. Драган І. В. Методологічні засади управління ресурсозбереженням як напряму реалізації державної політики у сфері природокористування / І. В. Драган // Вісник ЖДТУ, 2012 № 1(59). Серія: Економічні науки, С. 101 –102.


Хромов н. и., к.э.н., ст. научный сотрудник,

Булавина И. А., аспирант,

Донецкий национальный университет


МЕНЕДЖМЕНТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ


На абсолютном большинстве украинских металлургических предприятий в период кризиса 2008-2009гг. было зафиксировано снижение производственных и финансовых показателей и ухудшение деловой активности, в том числе на некоторых предприятиях это привело к сокращению персонала и/или уменьшению заработной платы. Эффективность мер по преодолению кризисных последствий зависит, прежде всего, от квалификации персонала и профессиональности менеджмента предприятий.

Исследованию проблем эффективности менеджмента на промышленных предприятиях посвящены труды П. Друкера, Ф. Модильяни, А. Амоши, С. Аптекаря и др. ученых, которые сформировали широкий спектр познаний, отражающий современные подходы к решению задач эффективного управления предприятиями в условиях рыночных трансформаций и глобализации конкурентной среды. Однако, существующие особенности функционирования национальной экономики, обусловленные неразвитостью рыночных механизмов, отсутствием действенной институциональной среды в сочетании с неготовностью собственников бизнеса и персонала к эффективному менеджменту диктуют необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении.

Целью работы является исследование аспектов повышения уровня менеджмента в процессах развития предприятий черной металлургии в современных условиях хозяйствования, в контексте научной обоснованности рекомендуемых решений и эффективности их практической реализации.

Черная металлургия - стратегическая отрасль промышленности, которая во многом определяет формирование макроэкономических показателей экономики страны, а большинство предприятий являются одними из градообразующих, формируют значительную часть местных бюджетов и обеспечивают работой жителей крупных мегаполисов.

Преобразования, необходимые в менеджменте металлургических предприятий, связаны с преодоление последствий кризиса, направлены на внедрение мероприятий, способных обеспечить достижение максимально эффективных решений в производственно-технологической, инновационной, энерго- и ресурсосберегающей, природоохранной и социальной сферах деятельности.

Менеджмент, осуществляемый персоналом предприятий, должен быть, прежде всего, сориентирован на осуществление взаимосвязанных рациональных решений по эффективному формированию и использованию ресурсов для достижения стратегических целей развития бизнеса. Современная управленческая деятельность обусловливает необходимость непрерывного обучения персонала, повышения квалификации сотрудников всех звеньев системы управления, а также активизацию роли научного обеспечения производства с целью снижения затрат в процессе операционной деятельности и, как следствие, улучшение конечных финансовых результатов работы предприятия в краткосрочной и долгосрочном периодах.

Достижение решения изложенных задач отечественными предприятиями металлургического комплекса, кроме мер повышения эффективности оперативного управления операционной деятельностью в вопросах работы персонала, мотивационной политики, технико-технологического развития, рациональности финансового менеджмента, внедрения мероприятий по безопасности труда и защите окружающей среды, должно обеспечиваться созданием эффективной организационной структуры управления; эффективной имиджевой политики; соблюдением международных стандартов в вопросах ведения бизнеса и его социальной ответственности; максимизацией уровня синергетического эффекта управления активами.

Управленческая культура при этом является основной движущей силой, она формировалась на базе существующих традиций и отечественного менталитета на протяжении длительного периода времени. Главной ее задачей в сложившейся ситуации является социальная адаптация и смягчение последствий для трудового коллектива принимаемых на предприятии решений, в особенности в части использования заимствованного опыта, даже самого прогрессивного.

Грамотное сочетание традиций коллектива с целями внедряемых инициатив, умелое использование навыков опытных работников, мотивация и контроль, мобилизация всех трудовых активов предприятия является неотъемлемой составляющей успешной реализации управленческих решений.

При этом следует констатировать, что в течение последних лет значительно снизился уровень профессиональности, не говоря уже о научности в походах к управлению кадровым потенциалом многих предприятий отрасли. На предприятиях имеет место дефицит рабочих и инженеров высшей квалификации, утрачена такая важнейшая составляющая эффективности управления персоналом, как престижность «металлургической» профессии.

Решение изложенных выше проблем – это лишь некоторые из мер, способных «запустить» процесс оздоровления и реформирования предприятий отечественного металлургического комплекса, повышения уровня экономической эффективности их хозяйственной деятельности. Однако, заявлять о реальности перспективы потенциальной их конкурентоспособности в глобальной международной рыночной среде (в прогнозированном временном периоде), к сожалению, оснований нет.


Знак К. О., аспірант,

Українська Л. О., д.е.н., професор,

Харківський національний економічний університет


СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ В КОРПОРАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ


Корпоративна культура є одним із механізмів успішного функціонування на ринку для підприємства любої форми власності. Досвід зарубіжних компаній свідчить, що саме ефективний механізм управління людськими ресурсами є рушійним фактором у розвитку передових технологій та освоєнні нових видів продукції, у вирішенні проблем виробництва та якості праці, становлення та зміцнення виробничої та трудової дисципліни. Саме тому, необхідно формувати якісну та сильну корпоративну культуру

Корпоративний імідж компанії сьогодні не можливо уявити без корпоративної атрибутики. Саме вона формує фірмовий стиль і включає в себе безліч елементів обов'язкового використання - від логотипу, гімну до візиток, одягу з символікою, сувенірів, що і дозволяє створювати унікальне «обличчя компанії» [1].

Символи та знаки забезпечують прояв корпоративної культури у зовнішньому середовищі. Найменування підприємства, формування логотипу та торгового знаку, емблеми, гасла, місії, створення образу фірми (історія організації, її герої, міфи, легенди, традиції та ритуали, фірмовий стиль одягу) - все це є зовнішніми проявами корпоративної культури, найбільш чітко візуально доносять до зовнішніх користувачів інформацію про корпоративну культуру. Будучи зовнішнім візуальним елементом корпоративної культури, атрибутика відображає більш глибинні її шари – ідеологію, цінності, стандарти.

Атрибутику корпоративної культури в організації можна поділити та три складові: фізичні, вербальні та поведінкові. Розглянемо кожну з відокремлених груп.

До групи фізично-знакового оточення організації відносяться: архітектура та дизайн приміщень, оснащення робочих місць, вигляд співробітників та фірмові атрибути (логотип, візитки, різноманітні сувеніри та фірмові бланки). Такі елементи є потужним засобом самопрезентації фірми у зовнішньому середовищі, так як навіть при відсутності достатньої інформації, вони покликані наочно демонструвати надійність, стабільність і успішність організації.

Другою складовою атрибутики корпоративної культури – є вербальна мова. У багатьох організаціях формується своя унікальна мова, яка виступає головним інструментом управління і обов’язковою умовою успішної взаємодії. Спостерігаючи за тим, як спілкуються між собою співробітники, керівництво з підлеглими, як ведуться ділові переговори, вирішуються конфліктні ситуації, клієнти фірми та ділові партнери можуть зробити висновок про рівень корпоративної культури підприємства та його психологічний клімат. Велике значення, в наш час, мають високі мовні стандарти і у діловому листуванні. Адже основною формою ділового спілкування – є електронне листування. Відсутність культури оформлення листа, орфографічні помилки, невміння донести свою думку розцінюється як відсутність професіоналізму та компетентності [2].

Наступна складова атрибутики корпоративної культури є поведінково-знакові елементи. Сюди відносяться прийняті в організації моделі поведінки, традиції, ритуали, ділова етика. Головне місце в цій групі займає філософія організації - це сукупність внутрішньо організаційних принципів, моральних та адміністративних норм і правил взаємовідносин персоналу, система цінностей і переконань, що сприймаються робітниками та підпорядковуються цілі організації [3]. Дотримання філософії гарантує успіх та благополуччя у взаєминах персоналу і, як наслідок, ефективний розвиток організації. Пильна увага до поведінково-знакових елементів атрибутики корпоративної культури допоможе побудувати правильний імідж організації.

Таким чином, фізичні, вербальні та поведінкові знакові елементи являються зовнішніми атрибутами і представляють собою конкретні продукти корпоративної культури. Складність полягає в тому, що усі ці зовнішні атрибути корпоративної культури можуть набувати різноманітної інтерпретації через призму суб’єктивного сприйняття.


Література

1. Бала О. І. «Екстеріоризація корпоративної культури підприємств: символи і образи» / О. І. Бала // Вісник Національного університету Водного господарства та природокористування «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика і інвестиції» . – 2006. – №2. – С. 5 – 12.

2. Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации / В. А. Спивак. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

3. Старицина О. А. Семиотика бизнес-коммуникаций / О. А. Старицина – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsutmb.ru/nu/nauka/index.php.


Голоднюк О. С., аспірант,

Науковий керівник: Тарнавська Н. П., д.е.н. професор,

Тернопільський національний економічний університет


НОВІ МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА


Сучасні реалії функціонування ринкового середовища демонструють очевидну складність дослідження уподобань споживачів та здійснення ефективного маркетингового впливу на них. На сьогодні вже не достатньо розробити новий товар чи послугу, оскільки нові маркетингові концепції пов’язуються з об’єктивною необхідністю створення нової цінності для споживача.

Для ефективного просування товару та утримання лідерських позицій підприємства використовують нові технології у всіх виробничих та управлінських процесах. Під терміном «нові технології» ми розуміємо кінцевий результат інноваційної діяльності, який постає у вигляді нового або удосконаленого товару чи технологічного процесу, які впроваджені на ринок або використовуються в практичній діяльності [1].

Одним із найдієвіших інструментів переконання споживачів у доцільності придбання продукції підприємства є реклама. Класична реклама сьогодні не може забезпечити ті конкурентні переваги, котрі прагне отримати підприємство. Тому найоптимальніший спосіб зменшити маркетинговий бюджет і досягти ефективності в комунікаціях – побудувати стратегію і тактику маркетингової діяльності на засадах «партизанського» маркетингу [2, с. 38].

Секрет успіху полягає в оригінальності методів просування, але ж будь-яка успішна маркетингова стратегія – наступальна, оборонна, флангова – орієнтована на потреби конкретного покупця і включає в себе, як правило, не чергові рекламні пропозиції, а точкові акції і нестандартні рішення. Сьогодні традиційні стратегії оригінальні в меншій мірі, ніж «партизанські». У будь-якому випадку вибір залежить від завдань, які ставить перед собою підприємство. Для невеликої організації, яка бажає знайти свою нішу на ринку і орієнтована на конкретну цільову аудиторію, креативні методи реклами необхідні. Але й для відомих брендів, з урахуванням сучасної жорсткої конкуренції, творчий підхід до реклами теж дуже важливий [3] .

З точки зору покупця, «партизанська» реклама – це не тільки пропозиція звернути увагу на продукт, це справжня комунікація, яка залучає до гри, може здивувати і поліпшити настрій. І навпаки – невдала, надто епатажна реклама здатна викликати зворотний ефект і відштовхнути покупців. При розробці нестандартної маркетингової стратегії необхідно відчувати грань між оригінальністю і вульгарністю і враховувати очікування представників цільової аудиторії. Зокрема, гуру маркетингу Джей Конрад Левінсон рекомендує дотримуватися таких правил застосування «партизанського» маркетингу [3]:

 • поставити чіткі цілі й терміни маркетингових акцій, що виключають роботу наосліп;

 • зрозуміти, чого хоче споживач, в чому ваша компанія сильніша від конкурентів;

 • вишукувати найбільш дешеві і прямі шляхи, творчість «з родзинкою» – найкраща заміна великим вкладенням;

 • інтригувати споживачів.

На відміну від традиційної реклами, яка пропонувала покупцеві вирішити його проблеми, в основі «партизанської» реклами лежить принцип задоволення – здивування і розвага реальних та латентних споживачів. З цією метою на практиці бігборди у великих містах замінюються на графіті, а телевізійні ролики – на інтернет-кліпи (вірусні ролики), які офісні працівники пересилають один одному. «Партизанський» маркетинг використовує нетрадиційні канали комунікацій за допомогою [4]:

- «вірусного маркетингу» через технології соціальних мереж для ознайомлення про бренд, товар або послугу. При цьому «вірусний контент» може набирати різних форм – відео, фото- і флеш-ігр, або звичайного тексту (наприклад, анекдоти);

- «мобільного маркетингу» через різноманітні маркетингові комунікації, які використовують мобільні телефони. У цьому випадку рекламні кампанії спрямовуються на вирішення маркетингових завдань, що пов’язані із брендом, іміджем і позиціонуванням підприємства у ринковому середовищі;

- Ambient-media (розміщення нестандартної реклами в міській місцевості), креативне розміщення рекламного повідомлення на люках, шлагбаумах, на траві, на стовпах, на лавочках, на асфальті ( у вигляді малюнка у 3D зображенні), реклама розміщена на дні басейну.

Отже, з появою на ринку нових технологічних можливостей та використання елементів «партизанського» маркетингу, підприємство може створити ексклюзивну конкурентну перевагу та на основі нестандартних форм рекламних заходів залучати нові цільові сегменти споживчих ринків підприємства.


Література

1. Новітні рекламні технології як інновації в маркетингових комунікаціях / [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://investycii.org/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/novitni-reklamni-tehnolohiji-yak-inovatsiji-v-marketynhovyh-komunikatsiyah.html.

2. Ковальчук С. Сучасний «партизанський маркетинг» / С. Ковальчук, О. Тябіна // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5. – С. – 38 – 40.

3. Инвистируем воображение / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=2505.

4. Примеры партизанского маркетинга / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eso-online.ru/kollekciya_reklamy/udachnye_primery_reklamy_skoro/ partizanskij_marketing_63/.


Мохонько Г. А., к.е.н., доцент,

Воржакова Ю. П., аспірант,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Похожие:

Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconЗапрошення-програма международная научно-техническая конференция
Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції «конструкційна міцність матеріалів І ресурс обладнання аес» (Ресурс-2012)
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница