Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Скачать 18,88 Kb.
НазваниеФранка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
страница8/29
Дата03.02.2016
Размер18,88 Kb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості


Проблема забезпечення і підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічної галузі, зокрема конкурентоспроможності поліграфічних підприємств, є головною умовою підвищення і підтримання позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Питанням економічного розвитку підприємств поліграфічної промисловості присвячені роботи багатьох вчених: О. Афоніна, Т. Броніцької, О. Власенко, П. Лазановського, М. Сенченка, М. Філя, Л. Швайки, А. Штангрета, О. Ястремського [1-3]. Безпосередньо питаннями конкурентоспроможності поліграфічних підприємств займались О. Гавриш, Я. Котляревський, Л. Шендерівська, О. Кіндрась, В. Шляхетко, А. Штангрет.

Для ефективного забезпечення конкурентоспроможності поліграфічних підприємства, необхідно розуміння та детальне вивчення проблем, які існують як на підприємстві, так і в галузі в цілому. При цьому, великого значення набуває формування ефективної конкурентної політики на підприємстві, яка дозволяє утримувати та розвивати рівень конкурентоспроможності власної продукції для забезпечення можливості перспективного зростання ринкових часток в певних сегментах. В свою чергу конкурентна політика є однією з головних складових ринкової економіки і перш за все передбачає задоволення потреб ринку, перемогу над конкурентами у боротьбі за споживача, забезпечення одержання сталого прибутку.

Розглядаючи забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості, важливо відмітити, що оптимальним є групуванням її напрямів за ознаками мікро-, мезо-, та макрорівня конкурентоспроможності підприємств (табл. 1).


Таблиця 1

Напрями забезпечення конкурентоспроможності

поліграфічних підприємств

№ п/п

Рівень

Елемент

Напрямок

1

Мікрорівень

менеджмент

- забезпечення якісного використання робочого часу згідно з кваліфікацією і досвідом управлінського працівника

 • вдосконалення управлінської структури, з врахуванням потреб виробництва

кадрова політика

(робота з персоналом)

 • створення сприятливих умов для підвищення кваліфікації персоналу.

збутова діяльність (маркетинг)

- вдосконалення системи контролю якості товару.

виробництво

 • забезпечення повного використання виробничих потужностей підприємств;

 • використання автоматизованої системи управління виробництвом;

 • модернізація технічного обладнання та технологічних процесів на підприємствах поліграфічної промисловості;

 • впровадженні цифрових та інших високих технологій у процес виготовлення друкованої продукції

фінансова складова

- зменшення ступеня залежності від позикових коштів

охорона праці

- заміна на нове застарілого обладнання, що передбачає значні шкідливі викиди в атмосферу і погіршує здоров’я працівників;

2

Мезорівень

взаємодія з постачальниками

 • налагодження ділових стосунків з надійними партнерами;

 • використання високоякісного матеріально-технічного постачання;

 • системний підхід до дослідження постачальників менш нешкідливих матеріальних ресурсів.

задоволення потреб замовників (споживачів)

 • систематичне вивчення запитів споживачів.

вплив конкурентів

 • формування ефективної конкурентної політики підприємств.

3

Макрорівень

інвестиційно-інноваційний

 • прийняття законодавчо-нормативних актів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємств поліграфічної промисловості.

екологічний

 • розробка нових стандартів, які б враховували нинішні технології друкування;

правовий

- створення програм державної підтримки наукових досліджень у розробці вітчизняних матеріалів для друку.


Запропоновані напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства поділені за рівнями, і відображають перспективи ефективного розвитку поліграфічних підприємств. Відзначимо, що пошук напрямів забезпечення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств має здійснюватися на основі врахування розміру підприємств та впливу проблем на мікро-, мезо- та маркорівнях. Найбільш важливими напрямами забезпечення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств виступають оновлення технологічного і технічного обладнання поліграфічних підприємств; постійне впровадження у виробництво технологічних інновацій; формування ефективної конкурентної політики підприємств.


Література

1. Броніцька Т. Видавнича діяльність України//Вісник книжкової палати України. – № 6. – 2006. – С. 11 – 14.

2. Лазановський П. П. Основні фонди поліграфічних підприємств: проблеми використання та оновлення // Палітра друку. – 2005. – № 3. – С. 9 – 11.

3. Швайка, Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 480 с.


Квасній Л. Г., к.е.н., доцент,

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

Щербан О. Я., викладач,

Національний університет «Львівська Політехніка»

Квасній З. В., аспірант,

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


ЕФЕКТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Світова практика свідчить, що більшість перетворень в економіці тісно пов’язана з економічними, екологічними, технологічними процесами і проходить, в основному, через структури малого бізнесу. Тому підприємництву відведена одна з головних місій у вирішенні сучасного та майбутнього економічного розвитку. Опитування керівників малих підприємств виявляють наступні стримуючі фактори в малому бізнесі:

• високі ставки податків;

• невідповідність попиту на продукцію та її пропозиції;

• нестабільність податкового законодавства та податкової звітності;

• необхідність ліцензування багатьох видів діяльності;

• складність процесу реєстрації, сертифікації та отримання кредиту;

• ризики неплатежів клієнтів;

• тиск місцевої влади та кримінальних елементів;

• надмірна кількість регуляторних актів щодо ведення малого бізнесу;

• низький рівень управлінських знань самих підприємців.

Окремі з цих факторів мають зовнішній характер, тому їх подолання мало в чому залежить від самих підприємців. Більшість створених малих підприємств не доживає навіть до 10-літнього віку, і здебільшого тому, що людина, яка вирішила зайнятися підприємницькою діяльністю, була до цього не готова, не зважила всі можливості та ризики в процесі фінанси-господарських відносин. Нині необхідною умовою розвитку та економічної безпеки малого бізнесу виступає пошук джерел його фінансування.

Досвід малого бізнесу показує, що основними джерелами фінансування для малого бізнесу виступають власні кошти підприємців та іноземних інвесторів, прибуток малих підприємств та кредити банків. Залучення коштів іноземних інвесторів відбувається на основі програм міжнародної взаємодопомоги та фондів підтримки малого бізнесу.

На сьогодні за загально прийнятими у світі показниками кількості суб‘єктів малого підприємництва на 1000 населення Україна знаходиться в провідній групі європейських країн (66.1 суб’єктів малого підприємництва на 1000 населення в Україні у 2009 році, в середньому 39.9 – у ЄС 27 у 2006 році, 83.4 у Чехії та дещо менше у Португалії).

За даними Держкомстату у 2009 році у малому бізнесі України працювало біля 6.5 млн. зайнятих (у т.ч. найманих працівників). Але за даними

Державної служби статистики у 2010 році цей показник скоротився до 4.9 млн. зайнятих осіб. З одного боку ці показники означають, що за кількісним виміром стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в цілому відповідає кращим європейським показникам, а з іншого свідчить про тривожну тенденцію згортання сектора по кількості зайнятих в ньому. Це можна пояснити впливом економічної кризи, але значно більш вірогіднішим виглядає пояснення, що це наслідки негативного бізнес-клімату в Україні і щорічного його погіршення.

За вкладом малого підприємництва України в ВВП країни (біля 13 відсотків) Україна посідає останні місця в Європейському рейтингу (за даними Євростату) [1].

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що практично всі малі підприємства стикаються з проблемами залучення коштів для фінансування та розвитку своєї діяльності через досить високі позикові ставки, неможливість забезпечення кредиту, недостатній термін кредитування, високі ризики кредитування [2, 3, 4].

Вважаємо, що з метою активізації фінансово-кредитних відносин в малому бізнесі доцільно застосувати наступні заходи:

– створити систему гарантій для кредитування малих фірм комерційними банками;

– звільнити від податку на прибуток доходи комерційних банків, отримані в результаті кредитування за державними інвестиційними програмами;

– знизити ставки рефінансування Національного банку при відкритті кредитних ліній для малого бізнесу;

– виділити кошти під високоефективні інвестиційні проекти малого бізнесу;

– надавати на короткий термін інвестиційні кредити у формі відтермінування податкових платежів для тих підприємств, які використовують нову техніку або проводять реконструкцію;

– надавати гарантії щодо комерційних ризиків.

Отже, аналіз стану малого бізнесу в Україні та розвитку фінансово-кредитних відносин на початку ХХІ століття свідчить про значні негативні явища, які накопичилися в його середовищі та акумулюються у стійку тенденцію збереження відсталості української економіки [5, с. 131]. Тому для ефективного інвестування малих підприємницьких структур і розвитку сектора малого бізнесу в цілому необхідно створити в Україні сприятливий інвестиційний клімат.


Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

2. Івченко О. М. Доступ до фінансових ресурсів в Україні. – К.: ACDI\VOCA, 2001.– 208 с.

3. Игнатьев А. М., Крутик А. Б. Проблемы становления малого бизнеса в России. – С-Пб.: СПбУЭФ, 1997. – 304 с.

4. Крючкова И. Малый и средний бизнес в Украине: взгляд сквозь призму цифр. – К.: Зеркало недели, – № 40. – 2012.

5. Варналій З. С. Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. – Національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ. – 1998. – С. 131.


Бояринова К. О., к.е.н., доцент,

Григорська Н. М., аспірант,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»


ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА


Діяльність будь-якого підприємства можна представити у вигляді сукупності (системи) бізнес-процесів, які визначені, впроваджені, підтримані на підприємстві та взаємодіють між собою. Даним системам та процесам необхідне ефективне управління, яке здійснюється на основі певних технологій. Саме проблема вибору технологій управління, які забезпечать найбільш високий рівень економічної стійкості підприємства (ЕСП) набуває актуальності та першочерговості вирішення для більшості промислових підприємств.

Базуючись на теоретичному та методологічному підґрунті, управлінські технології спрямовані на уточнення принципів здійснення управлінської діяльності, регламентації змісту виконання окремих етапів, процедур та операцій з метою досягнення цілей компанії [1, c. 54]. Необхідно погодитись з тезою про те, що технологія управління є безупинним творчим процесом підтримки стійкого режиму функціонування системи шляхом прийняття і реалізації господарських рішень [2].

Отже, можна визначити, що технології управління економічною стійкістю підприємства являються способи реалізації системи управлінських впливів на бізнес-середовище з метою забезпечення найвищих рівнів ЕСП.

Особливої уваги заслуговує питання оцінки ефективності управління економічною стійкістю підприємства на основі застосованих технологій управління. До показників, які оцінюють даний аспект (результат) слід віднести наявний рівень ЕСП, який було досягнуто за використанням відповідних технологій управління.

Дослідження даного питання дозволило виявити відповідність технологій управління щодо рівня економічної стійкості підприємства. Рівень нестійкого економічного стану в сучасних умовах функціонування підприємства досягається за використанням тільки базових управлінських технологій, які дають можливість реалізувати ключові управлінські функції планування, обліку і контролю, разом з цими і такі технології, як електронний документообіг, формування баз даних, технології управління персоналом тощо.

Із початком формування баз даних сировини, постачальників, клієнтів, персоналу, впровадженням електронного документообігу, не відмовляючись від базових технологій управління, підприємство переходить на рівень допустимої економічної стійкості. Проходить автоматизація та використання спеціального програмного забезпечення, а отже, й закладеної в нього технології для здійснення обліку діяльності підприємства, що також супроводжується використанням окремих технологій, зокрема планування та контролю витрат. Зауважимо, що обов’язковою умовою є накопичувальний характер, тобто це не означає відмову від використовуваних раніше технологій, а має на меті впровадження нових технологій з одночасних використанням попередніх.

Для досягнення прийнятного рівня економічної стійкості необхідною умовою є ведення управлінського обліку, а також використання різноманітних технологій активізації продажів, технологій залучення і утримання клієнтів, маркетингових технологій, моніторинг середовища, формування корпоративної культури підприємства. Разом з вище зазначеними технологіями упроваджуються спеціальні технології управління персоналом, логістика, обліковуються та документуються окремі управлінські завдання, процедури, операції, поступово формалізуються основні бізнес-процеси підприємства, що веде до формування (будови) єдиної технології управління на основі отриманого досвіду оперативного управління діяльністю.

На прийнятному рівні економічної стійкості підприємства готові і переходити до впровадження більш складних управлінських технологій, таких, як бюджетування, електронний банкінг, фінансовий контролінг та процесно-орієнтований підхід визначення собівартості продукції та в цілому до процесного підходу правління діяльністю підприємства. Ефективне та вчасне використання перелічених технологій сприятимуть досягненню підприємствами рівня абсолютної економічної стійкості.

Для забезпечення найвищого рівня економічної стійкості – надзвичайно економічно-стійкого стану – сприятиме впровадження новітніх технологій управління, серед яких основними на сьогодні є формування збалансованої системи показників, формування і використання ключових показників діяльності (KPI), стратегічного контролінгу, процесно-орієнтоване бюджетування (АВВ), процесно-орієнтоване управління (АВМ) або проблемно-орієнтоване управління (РВМ), управління якістю (ВРМ), управління інтелектуальним капіталом або ресурсами (BIM), аналіз акціонерної вартості тощо. Тобто в сучасних умовах функціонування промислових підприємств крім наявних технологій управління необхідно використовувати і новітні.

Досягнення найвищого рівня ЕСП вимагає формування, впровадження та реалізацію комплексної інтегрованої системи управління (системно-процесне управління), яка пов’язує оперативний, тактичний та стратегічний рівні управління, дозволяє реалізувати повний спектр управлінських функцій, максимально автоматизує управлінську працю і віртуалізує управлінську діяльність, передбачаючи застосування новітніх технологій управління.

Таким чином, управління економічною стійкістю підприємства вимагає використання комплексу сучасних інноваційних технологій управління щодо реалізації заходів на досягнення її високого рівня.


Література

1. Верба В. А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Актуальні проблеми економіки: наук. журн. НАУ. – 2010. – № 5. – С . 52 – 59.

2. Бондарчук Л. В., Попеляр А. В. Сучасні технології управління [Електронний ресурс] / Л. В. Бондарчук, А. В. Попеляр – Режим доступу: http://intkonf.org/bondarchuk-lv-popelyar-av-suchasni-tehnologiyi-upravlinnya/

Секція 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ


Андрос С. В., к.е.н, доцент,

Університет банківської справи Національного банку України


ОСНОВНІ ФАКТОРИ І ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Глобалізація – процес зростання взаємозалежності країн світу внаслідок інтеграції їх національних ринків капіталів. Рушійними силами глобалізації є група взаємопов’язаних факторів. Перший фактор – політика вільної торгівлі. Основні переваги вільної міжнародної торгівлі виникають зі спрощення виходу національних виробників на світові ринки капіталів. Економіка кожної окремої країни, у т.ч. і України, з одного боку, отримує можливість виграти від участі у світовій системі розподілу праці, а з іншого – потрапляє в умови напруженої конкуренції, що панує на світових ринках. Головний ефект вільного руху капіталу полягає в тому, що даний виробничий фактор розподіляються та використовуються більш ефективно.

Критеріями відкритості та інтегрованості економіки в світову є: ступінь допуску на національні ринки іноземних конкурентів, тобто середні ставки митних тарифів (вони в Україні відносно невисокі – 14%); вільний вибір підприємствами партнерів на зовнішньому ринку (такі обмеження в Україні практично відсутні); порівнянність внутрішніх і світових цін; конвертованість національної валюти; відкритість фінансових ринків та інтегрованість платіжних систем відповідно до світових стандартів. Ступінь інтегрованості у світову систему вимірюють за допомогою відношення обсягу зовнішньої торгівлі, тобто суми експорту та імпорту до обсягу ВВП.

Другий фактор – боротьба за право володіння і розподілу ресурсами, і в першу чергу, енергетичними. Даний фактор завжди сприяв інтернаціоналізації економіки – війни всіх часів і народів направлені на заволодіння ресурсами на територіях інших народів. Третій фактор – транснаціоналізація виробництва. Політика вільної торгівлі, при обмеженнях, що стримували міграцію робочої сили, призвела до масового переміщення частини виробництв у регіони з дешевою робочою силою, багатих джерелами сировини та ресурсів, або з високою ємністю ринків збуту. Цей процес стимулювало посилення конкуренції на глобальних ринках, а також бажання обійти бар'єри та заходи контролю. Зростання конкуренції викликало процес злиття і поглинань у світовому масштабі, формування транснаціональних корпорацій.

Четвертий фактор – зниження транспортних і комунікаційних витрат. Ефект від феномена «усунення» відстані посилено зниженням ваги ВВП, віртуалізацією та інтелектуалізацією ВВП (частка послуг у ВВП розвинених країн досягла 70%). Передові технології різко скоротили транспортні, телекомунікаційні та розрахункові витрати і полегшили глобальну інтеграцію ринків. П'ятий фактор – інтелектуалізація економіки. Поширення інновацій при високій мобільності нових технологій та фахівців високої кваліфікації привело до формування мережевої економіки. У глобальному світі технології нових продуктів переміщуються так само швидко, як капітал і природні ресурси. Л.Туроу коментує: «Сьогодні важливо бути лідером у технології виробництва і менш важливо – лідером у відкритті нових продуктів». П. Друкер вважає, що в даний час у виграші можуть бути країни, які зуміють досягти найбільш високої продуктивності персоналу розумової праці. Шостий фактор – національна безпека. Сьомий фактор – єдиний інформаційний простір (ЄІП). ЄІП спрощує інтеграційні процеси, усуває перешкоди на шляху економічної інтеграції. Восьмий фактор – інтернаціоналізація стандартів. Поступове введення міжнародних стандартів і правил типу ISO 9000, єдиних митних документів, фінансової звітності сприяло міжнародної торгівлі руху капіталу. У звіті СБ Ш. Юсуф зазначив: «Прийняття єдиних правил в сфері регулювання банківських і фінансових операцій настільки ж важливо для розвитку торгівлі, як і створення всесвітньої павутини і введення міжнародного стандарту товарів ISO 9000». Дев'ятий фактор – це формування світової фінансової системи. Існує, принаймні, десять причин, які обумовлюють процеси фінансової глобалізації. По-перше, зростання світової торгівлі товарами і послугами призводить до зростання супроводжуючих їх грошових потоків. По-друге, транснаціоналізація виробництва вимагає адекватного зростання прямих іноземних інвестицій. По-третє – це можливість миттєво переміщати фінансову інформацію при зниженні трансакційних витрат. На думку керівника CITIbank У.Брістона, «банки не працюють з грошима, вони працюють з інформацією». Четверте – дерегулювання і лібералізація правил переміщення капіталу під впливом неоліберальних економічних теорій. П’яте – інтернаціоналізація банківських систем. Шоста причина – інтернаціоналізація ринку корпоративних паперів, акцій. Важливий вплив на цей фактор чинить загальне зростання обсягів операцій на фондових ринках.

Сьома причина – формування мережі офшорних центрів. Стрімкий розвиток офшорних, майже нерегульованих фінансових ринків, що діють у пільговому режимі (відсутність обов'язкових резервів, пільги за податками) став фактором фінансової глобалізації. Будь-які спроби обмежити фінансові ринки переміщують їх лише на Кіпр або Багами в офшорні філії, хоча їх діяльність управляється з центральних офісів. Восьма причина – режим плаваючих курсів, який став найпотужнішим стимулом фінансової глобалізації. Необхідність страхування валютних ризиків призвело до появи ф'ючерсних контрактів на купівлю валюти та їх швидкому поширенні. Дев’ята причина – винахід похідних фінансових інструментів. Свопи, ф'ючерси, деривативи, депозитні розписки викликали появу нових видів фінансових послуг і стали однією з основних причин фінансової глобалізації. Зростання невизначеності на фінансовому ринку щодо котирувань цінних паперів спричинило розвиток механізму хеджування й управління ризиками. Такі фінансові інструменти, як товарні ф'ючерси і опціони, доповнилися так званими дериватами. Останні являють собою види цінних паперів або зобов’язання, які є похідними від інших цінних паперів.

Розвиток глобального ринку дериватів може призвести до катастрофічних наслідків для світової фінансової системи. У даному випадку крах в одній ланці цієї системи може поширюватися на інші її ланки подібно «ефекту доміно».

Десятий фактор – формування міжнародної фінансової інфраструктури.


Бутко М. П., д.е.н., професор,

завідувач кафедри менеджменту та державного управління,

Чернігівський державний технологічний університет

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Похожие:

Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconЗапрошення-програма международная научно-техническая конференция
Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції «конструкційна міцність матеріалів І ресурс обладнання аес» (Ресурс-2012)
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница