Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Скачать 18,88 Kb.
НазваниеФранка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
страница9/29
Дата03.02.2016
Размер18,88 Kb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ


Зростання ролі регіональної політики у державній політиці країни, поступовий перехід від короткострокового до середньо- і довгострокового планування регіонального розвитку, посилення вимог щодо подальшої децентралізації процесів ресурсного забезпечення регіонального розвитку вимагають удосконалення управління регіональним розвитком.

Інструменти державного управління регіональним розвитком, що традиційно використовувалися в Україні до цього часу, продемонстрували низку недоліків, а саме:

- неефективність прямого субсидування регіонів із державного бюджету та встановлення пільгових режимів. Ці заходи виявились неспроможними вирішити як внутрішні регіональні проблеми – депресивність розвитку, монофункціональність територій, так і проблеми міжрегіонального розвитку, а саме: а) забезпечити вирівнювання надмірних диспропорцій регіонального розвитку; б) прискорити структурну модернізацію виробничих регіональних комплексів; в) посилити консолідацію єдиного економічного простору країни; г) реалізувати просторові конкурентні переваги;

- застарілість традиційних інструментів та механізмів впливу на регіональний розвиток, які лише закріплюють поточні проблеми територій, вирішують їх недостатньою мірою, не створюють стимулів до саморозвитку, активізації місцевої економічної ініціативи та розвитку підприємництва на місцях.

- слабка участь інститутів громадянського суспільства, зокрема Агентств регіонального розвитку (АРР) у реалізації регіональної політики на місцях.

На сучасному етапі реформування системи управління регіональним розвитком зростає значення стратегічного планування як важеля прямого впливу держави на процеси збалансованого відтворення регіональних комплексів. Одним із дієвих інструментів стратегічного планування є державна стратегія регіонального розвитку, орієнтована на задіяння механізмів комплексної модернізації соціально-економічного розвитку регіону, визначення пріоритетів регіонального розвитку на середньо- і довгострокову перспективу, підвищення конкурентоспроможності регіональних комплексів.

Стратегічне планування регіонального розвитку було започатковано в Україні з 2006 р. із ухваленням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. У докризовий період Стратегія виконувала свою функцію щодо визначення пріоритетів регіонального розвитку, розробки та впровадження інструментів їх досягнення.

Посткризовий період та зміна соціально-економічної ситуації об’єктивно демонструють необхідність формування нової стратегії регіонального розвитку на засадах європейської моделі нового регіоналізму.

Осучаснення опису тенденцій регіонального розвитку та загальної характеристики проблем регіонів. Визначними сучасними тенденціями регіонального розвитку є: зростання диспропорційності соціально-економічного розвитку регіонів, особливо при порівнянні столичного регіону та інших територій; депресивність низки регіонів; транспортна віддаленість мешканців периферійних територій від центрів надання послуг; нестача трудових ресурсів в одних місцевостях та їх надлишок – в інших; монофункціональність малих міст; нерозвиненість підприємницького середовища; нереформованість сектору житлово-комунального господарства; екологічні проблеми; диференціація показників якості життя. У оновленій Стратегії доцільно сформувати нові цілі регіонального розвитку, які повинні спрямовуватися на загальне підвищення ефективності державного управління регіонами і бути зорієнтовані на:

- формування консолідованого економічного простору країни, збільшення ємності внутрішнього ринку;

- посилення внутрішньої міжрегіональної кооперації, насамперед у виробничій сфері;

- структурну модернізацію регіональної економіки, запровадження енергозберігаючих технологій, розвиток екологічно-безпечного виробництва, раціональне господарське використання наявних на регіональному рівні ресурсів;

- формування конкурентоспроможних регіональних економік на основі оптимального та раціонального використання внутрішнього ресурсного потенціалу регіонів;

- забезпечення стабільного розвитку людського капіталу та вирішення соціальних проблем.

Для успішної реалізації Стратегії необхідно визначити черговість, пріоритетність цілей та встановити різні часові параметри їх досягнення. Це дозволить забезпечити етапність фінансування необхідних заходів, системність у процесі досягнення визначених у Стратегії цілей.


Література

1. Регіональне управління: інноваційний підхід / Навч. посіб./ За ред. М.П. Бутка. – К.: Знання України, 2006. – 559 с.

2. Цільві програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. Абрамов Л.К., Азарова Т.В. – Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 100с.

3. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»: Закон України від 17.05.2012 № 4731-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.

4. «Про державні цільові програми»: Закон України від 18.03.2004 № 1621-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.


Румянцев А. П., д.е.н., професор,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР


Проблема формування глобального економічного простору з розвитку країн світової спільноти займає одне з провідних місць. Об’єктивною передумовою становлення та розвитку цього явища можна вважати поєднання господарських зусиль, передусім матеріальних, фінансових, науково-технічних, трудових ресурсів країн світової спільноти з метою розв’язання низки глобальних проблем, що охопили їх національні господарства та взаємні економічні зв’язки. Поряд з цим і в системі міжнародних економічних відносин відбуваються суттєві зрушення, виникають нові тенденції, які спричиняють відчутний вплив на глобалізацію світового господарства в цілому, економіку окремих країн. В даному зв’язку глобальний економічний простір перетворюється в цілісний організм, де кожна національна складова має свою специфіку. Всі вони нерозривно пов'язані між собою через механізм інтернаціоналізації виробництва й обігу, і, в кінцевому підсумку, всього економічного життя. Цілком природно що й наша держава об'єктивно не може стояти осторонь світових процесів, спрямованих на поглиблення співпраці національних економік між собою на якісно новому рівні. Проте забезпечення ефективної участі нашої країни в цих процесах повинно підтримуватись перебудовою механізму функціонування складових економічної системи, подоланням регресивної структури економіки, вирішення гострих соціальних проблем. Господарська практика країн світового співтовариства засвідчує, що оптимізація економічних відносин з метою вирішення нагальних проблем розвитку вимагає розробки та застосування комплексних підходів, які ґрунтуються на врахуванні загально-цивілізаційних закономірностей, регіональних і національних особливостей та інших чинників економічного зростання.

Раціональне використання, переваг міжнародних економічних, відносин не можливе без інтеграції економіки України у глобальну економіку. Цей процес обумовлений об'єктивними і суб'єктивними факторами. По-перше, треба враховувати, що глобальний економічний простір виступає матеріальною основою держав світового співтовариства. Він в своєму розвитку досяг таких масштабів і якості взаємодоповнення національних економік, які дозволяють його характеризувати, як певний економічний організм. Тому інтеграція нових незалежних держав до глобальної економіки – це складний і тривалий процес.

По-друге, слід мати на увазі, що Україна як суверенна держава ще не має достатнього досвіду налагодження сталих і взаємовигідних економічних зв'язків з країнами світового співтовариства. Це стримує процес інтеграції національної економіки у глобальний економічний простір.

По-третє, значною перешкодою входження України у глобальний економічний простір є те, що вона до певної міри зберігає традиційні багато-політичні структури, за допомогою яких здійснюється її зовнішньоекономічна політика. Але нових органів, які можуть проводити на всіх господарських рівнях оптимальну зовнішньоекономічну політику України ще не достатньо. Вони вже створені на загально державному рівні. Проте не менш важливим є завдання формування певних структурних елементів на рівні міністерств, відомств, організацій, об'єднань, акціонерних товариств, підприємств, які будуть сприяти виходу останніх на світові ринки, налагодженні відповідних інтеграційних зв'язків із зацікавленими зарубіжними партнерами.

Необхідність інтеграції України до глобального економічного простіру, розвитку господарського співробітництва з країнами світового співтовариства обумовлена тим, що жодна з цивілізованих країн світу не може стояти осторонь від глобальних процесів, які охоплюють і характеризують напрями та перспективу розвитку світової економіки і людського суспільства в цілому. Йдеться, насамперед, і про об'єктивний розвиток національно-продуктивних сил та виробничих відносин, які все більше інтернаціоналізуються у світовому масштабі. Крім цього, суттєве значення має і те, що економіка України знаходиться зараз на етапі переходу до ринкових відносин. Тому налагодження зовнішньоекономічних, науково-технічних, валютно-фінансових відносин з країнами світового співтовариства виступає одним з головних факторів її економічного розвитку. Але щоб вирішити питання про оптимальної інтеграції економіки України в систему глобального економічного простіру необхідна наявність та можливості для оптимального використання як традиційних, так і нових політичних, правових, матеріальних, об'єктивних передумов розвитку цього процесу. Особливо важливого значення в цьому зв'язку набуває створення ефективного національного механізму реалізації світо-господарських зв'язків.

Правові та нормативні документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність України, спираються на об'єктивні можливості господарського розвитку нашої держави. Україна традиційно займає одне з провідних місць серед держав СНД по розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Це обумовлено тим, що в нашій республіці є реальні вагомі об'єктивні передумови, які сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Серед них треба виділити: а) природні ресурси; б) виробничі потужності; в) науково-технічний потенціал; г) трудові ресурси; д) географічне положення.

Незважаючи на значні потенціальні можливості розвитку господарського співробітництва з країнами світового співтовариства, зараз на цьому шляху постають певні об'єктивні перепони. Серед них в першу чергу треба виділити зниження темпів економічного розвитку нашої країни, що є наслідком загальної кризи, яка охопила суспільне виробництво в Україні; місце України в процесі інтегрування з державами СНД, що об'єктивно обумовлено існуванням традиційних виробничих, стійких зв'язків між ними; низьким рівнем якості продукції, що випускається; недосконалістю системи управління зовнішньоекономічними відносинами; відсутністю кваліфікованих кадрів спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності; відсутністю досвіду ведення міжнародних економічних відносин.

Поряд з цим, зовнішньоекономічні зв'язки, зокрема, такий їх концентрований вираз як якісний рівень міждержавної торгівлі, характеризується поки що негативними рисами, по-перше, останнім часом істотно скорочується обсяг експорту України. По-друге, слід відмітити переважну частку в експорті України паливно-сировинних галузей. Вони в останні роки разом з матеріалами та товарами народного споживання складали майже 90% експорту нашої країни. По-третє, експорт України сьогодні характеризується низькою питомою вагою машин та обладнання. По-четверте, незначна частка в національному експорті припадає на продукцію, що випускається згідно договорів про спеціалізацію і кооперування виробництва. По-п'яте, низька частина в експорті виробів сучасної техніки, технологій, ліцензій. По-шосте, у зовнішньоторговому обороті України ще є частка бартерних операцій, тобто простого товарообміну, який не є надто прогресивною формою зовнішньої торгівлі. Причому, бартерні угоди здійснюються зараз у багатьох випадках на невигідних умовах.

Наведені вище обставини вимагають оперативно і докорінно змінити концептуальні акценти в зовнішньополітичній діяльності України щодо розвитку міжнародних господарських відносин. Зокрема, зараз доцільно розробити заходи по стабілізації експортного потенціалу України, перепрофілюванню структури експорту. Варто зробити наголос на збільшенні у ньому частки машин та устаткування, науковоємних видів продукції і технологій, науково-технічної документації, ліцензії, патентів. Такі зміни у зовнішній торгівлі нашої держави потребують спеціальним інвестицій у національний машинобудівний комплекс, включення до експортного виробництва підприємств військово-промислового комплексу, які піддягають конверсії. Вирішення цих завдань сприятиме виваженій інтеграції України у глобальний економічний простір.


Акименко В. В., здобувач,

Чернігівський державний технологічний університет


МЕТОДИКА ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Основним завданням бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань соціально-економічного розвитку як держави в цілому так і її адміністративно-територіальних утворень. Водночас важливим при цьому залишається підтримка запасу міцності бюджетної системи в необхідних межах.

Окрім цього, бюджетна система також є одним із основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів, оскільки в процесі складання бюджетів здійснюється розробка основних напрямів формування і використання бюджетних коштів, виходячи із необхідності розв’язання завдань, які стоять перед суспільством в цілому, а також подолання стратифікаційних нашарувань регіонального ландшафту країни.

Бюджет широко використовується для міжгалузевого і територіального перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням вимог раціонально розвитку продуктивних сил, економічного розвитку як регіонів, так і держави в цілому. З його допомогою держава, забезпечуючи перерозподіл валового внутрішнього продукту, впливає на зміну структурних пропорцій, розвиток підприємницької діяльності, здійснення соціальних реформ.

Таким чином, бюджетна система є адаптивним механізмом регулювання в економіці, націленим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішніх і зовнішніх змін з метою гармонізації економічного розвитку регіонів і держави в цілому.

Враховуючи вищезазначене, бюджетна система є одним із основних інструментів регулювання виробничої, соціальної, інвестиційної, інноваційної, економічної та зовнішньоекономічних сфер регіонального розвитку.

Ось чому в подальшому слід абстрагуватися від необхідності дослідження фінансової самодостатності регіонів в цілому і зосередитись виключно на бюджетній складовій.

Як відомо, вагоме значення у функціонуванні формування бюджетної системи, здатної вирішувати не лише тактичні, а насамперед стратегічні завдання регіонального розвитку, належить науково обґрунтованій системі принципів її формування. Дотримання певних принципів бюджетної системи країни пов'язано з практичною фазою повного управлінського (бюджетного) циклу, у межах якого досягаються окреслені цілі бюджетної політики та здійснюється регулюючий вплив на ключових суспільно-необхідних напрямах розвитку.

Побудова бюджетної системи та правила її функціонування базуються на наступних принципах, як єдність, збалансованість, самостійність, повнота, обґрунтованість, ефективність та результативність, субсидіарність, принцип цільового використання бюджетних коштів, справедливість та неупередженість, публічність та прозорість [1]. Дотримання обґрунтованих принципів побудови бюджетної системи повинно забезпечити ефективність її функціонування в країні.

Виходячи із зазначених принципів побудови бюджетної системи вважаємо, що бюджетну самодостатність слід розглядати як рівень забезпеченості доходної частини відповідного бюджету до потреб комплексного розвитку території та забезпечення прийнятного соціального самопочуття населення.

, (1)

де Iб – індекс бюджетної самодостатності;

ДМБ – доходи місцевих бюджетів;

Пе –потреби економічного розвитку;

По –потреби на охорону навколишнього середовища та раціональне природокористування;

Пс –потреби соціального розвитку;

Пі –потреби інфраструктурного розвитку.

Прогнозуючи, що рівень бюджетної самодостатності буде мати високу ступінь стратифікації, вважаємо за необхідне запровадити наступні порогові значення диференціації його для окремих регіонів:

- високий рівень;

- середній рівень;

- низький рівень.

Оскільки фінансова база регіону займає одну з найважливіших позицій та найвагоміших складових регіональної політики, необхідно детальніше розглянути механізми забезпечення самодостатності та формування ефективної системи фінансового забезпечення територіальної самостійності.

На наше переконання, це можливо лише за умови якщо реформування місцевого самоврядування відбуватиметься одночасно з розбудовою нової моделі фінансового забезпечення функціонування місцевих громад.

Фінансовий механізм - це сукупність методів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток і система фінансових інструментів та важелів, які дають змогу оцінити цей вплив. За допомогою фінансового механізму здійснюють розподіл і перерозподіл створюваного в державі валового внутрішнього продукту [2].

Фінансовий механізм в Україні включає:

  1. фінансові методи: фінансове забезпечення; фінансове регулювання; фінансове планування; оперативне управління фінансами; фінансовий контроль;

  2. фінансові інструменти: елементи первинного впливу - діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, відрахування); елементи вторинного впливу - діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, бюджетні субсидії);

  3. важелі: за напрямом дії - стимули і санкції; за видами - норми й нормативи; умови й принципи формування доходів, накопичень і фондів; умови й принципи фінансування та кредитування;

  4. нормативно-правове забезпечення: Конституція України; Закони України; Укази Президента України; постанови ВРУ; постанови і розпорядження КМУ; нормативні акти міністерств та інших центральних органів; нормативні акти місцевих рад .


Література

1. Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456-VI. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/t102755.html.

2. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи держави: методологічні основи / Б. А. Карпінський // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Екон. пробл. ринк. трансформації України: Зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 1 (39). – С. 39 – 49.


Батрименко В. В., к.е.н., доцент,

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Похожие:

Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconУдентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки б ердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconЗапрошення-програма международная научно-техническая конференция
Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції «конструкційна міцність матеріалів І ресурс обладнання аес» (Ресурс-2012)
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012 iconТудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки б ердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница