Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ”
Скачать 22,93 Kb.
НазваниеОбчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ”
Дата03.02.2016
Размер22,93 Kb.
ТипДокументы


МІНІСТЕРСТВО нАУКИ І ОСВІТИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

РЕФЕРАТ

СЛІПЧЕНКО доктор фізико-математичних наук, професор,

Микола Іванович проректор з наукової роботи, Харківський
національний університет радіоелектроніки

РУДЕНКО доктор технічних наук, професор, завідувач

Олег Григорійович кафедри, Харківський національний
університет радіоелектроніки

СОТНИКОВ кандидат технічних наук, провідний науковий

Олег Михайлович співробітник, Харківський національний
університет радіоелектроніки

ЄЛАКОВ старший науковий співробітник, Харківський

Сергій Геннадійович національний університет радіоелектроніки

ЯКОВЛЄВ доктор технічних наук, зав. відділом,

Юрій Сергійович Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова

НАН України

КУРГАЄВ, доктор технічних наук, провідний науковий

Олександр Пилипович співробітник, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

АВКСЕНТЬЄВ молодший науковий співробітник,

Олексій Юрійович Інститут фізики напівпровідників НАН України

НОВІКОВ генеральний директор, ТОВ «Побужський

Микита Варфоломійович феронікелевий комбінат»

ЛІСОВЕНКО начальник цеху, ТОВ «Побужський

Олексій Петрович феронікелевий комбінат»

ЗІНЧЕНКО кандидат фізико-математичних наук,

Олександр Олексійович професор

2011

РЕФЕРАТ

науково-технічної роботи

“Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації
в реальному часі

(Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Новіков М.В., Лісовенко О.П., Зінченко О.О.), що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року

Розвиток науково-технічного прогресу в кожній країні визначається, головним чином, рівнем автоматизації у всіх областях людської діяльності, особливо при вирішенні важливих державних і стратегічних завдань, складність і трудомісткість яких стрімко зростає. Тому країна, яка може створювати і широко застосовувати обчислювальні засоби з високою продуктивністю, по праву займає лідируюче положення в світовій спільноті.

Актуальність. На кожному етапі розвитку інформаційних технологій зростання складності поточних завдань, як правило, випереджає можливості існуючих засобів їхнього розв'язання, зокрема за продуктивністю, обсягами пам'яті та іншими параметрами. Висока актуальність вирішення таких завдань породжує комплекс актуальних проблем в області computer science, конструювання і технології виробництва елементної бази та засобів обчислювальної техніки в цілому.

Україна, яка не має власної розвиненої технологічної бази, зокрема – відповідного рівня інтегральної технології, проте, повинна вирішувати подібні завдання, обираючи свої специфічні підходи до створення високопродуктивних обчислювальних засобів, представлених в даній роботі.

Перший підхід полягає у теоретично обґрунтованому перетворенні складних типових операцій на простіші або у їх декомпозиції на множину простих, кожна з яких реалізується спеціалізованими засобами, забезпечуючи зрештою результат за мінімально можливий час. Особливістю такого підходу є побудова спеціалізованих засобів на елементній базі, доступній на ринку, що забезпечує низьку вартість їх створення і застосування.

Другий підхід полягає у розбитті складного завдання користувача, що містить великі інформаційні масиви, на множину підзадач (до декількох тисяч) з одночасним їх розв’язком на множині процесорів при масовому зверненні до пам'яті. Особливістю такого підходу є створення нових архітектурно-структурних рішень при побудові комп'ютерних систем (КС) або приставок-прискорювачів на одному кристалі з надвисоким ступенем інтеграції (більш 100 млн. транзисторів), що забезпечує підвищення продуктивності на декілька порядків у порівнянні з продуктивністю КС класичної архітектури.

Інші шляхи досягнення необхідної продуктивності КС на цей час в Україні – не реальні. Тому завдання створення засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) високої продуктивності згідно двох вказаних вище підходів є вкрай актуальним.

Мета роботи. Розробка теорії, методів проектування та створення цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі при вирішенні широкого класу народногосподарських завдань.

Наукова новизна Вперше розроблено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління на базі наявних в України технологій. Розроблені методи засновано на представленні та апаратно-програмній реалізації складних функцій простими, що забезпечило виконання широких класів перетворень, високу продуктивність ЗОТ, технологічність і економічність їх виготовлення. При цьому розроблено та реалізовано: теорію, методи синтезу та побудови швидкодіючих обчислювальних апаратно-програмних засобів, методи розрахунку їх параметрів для досягнення необхідної точності, методи настроювання обчислювальних засобів і їхнього інтегрування у відповідні технічні засоби АСУ, а також методи економної реалізації технічних засобів з урахуванням технологічних особливостей виробничої бази України.

Дослідженнями авторів отримано математичні моделі, на базі яких вирішено проблему технічної реалізації сплайн-генераторів з цифровим представленням параметрів для їх практичного використання та мінімізації похибки при цифровому відтворенні моделюючих функцій сплайнами.

Для вирішення задач великої розмірності запропоновано та розвинено нейромережний підхід, в основі якого лежить штучна нейронна мережа СМАС (Cerebellar Model Articulation Controller). Сферу застосування даної мережі поширено на задачі моделювання технологічних процесів і адаптивного управління ними, а також обробки (фільтрація, кодування) і стиснення відеоінформації в реальному часі. Використання нейромережного підходу дозволяє досягти оптимального режиму щодо економії споживання енергоресурсів та виходу якісного продукту.

Для синтезу відеопроцесорів розроблено метод функціональної регенерації, в основу якого покладено принцип перетворення геометричних і колориметричних характеристик зображень за рахунок зміни функціональної відповідності між координатами екрана та адресами елементів дискретизованого зображення в комірках кадрової пам'яті. Створено найпростішу базову структуру елементарного процесора, що при мінімумі апаратних витрат виконує повну групу афінних перетворень у системі прямокутних координат. Структура такого афінного процесора стала базовою коміркою при створенні швидких процесорів для виконання великої кількості груп перетворень різної складності.

Н
априклад, при створенні імітаторів візуальних обстановок тренажерів наземних транспортних засобів і літальних апаратів виконуються проективні перетворення простору зображення на площину індикатора. Таке перетворення описується виразами вигляду:

Д
ослідження довели, що подібні вирази реалізуються при використанні розроблених базових структур виду А:

За допомогою базової структури можна отримати множину криволінійних перетворень зображень, наприклад проекції на поверхню циліндру, конусу, сфери.

З метою оптимізації апаратних структур розроблено методи визначення мінімальної розрядності обчислювача, розрахунку точності подання коефіцієнтів «афінного» полінома для відповідного відображення графічних даних.

Вперше розроблено методологію побудови багаторівневої структури системної інтеграції (7 рівнів), із застосуванням нових інформаційних технологій вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня ієрархії, що виконуються під управлінням вищого рівня інтеграції і бізнес процесів компаній з урахуванням стану ринку.

Розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних PIM (Processor-in-Memory)-систем, орієнтованих на використання як приставок-прискорювачів ЕОМ і кластерів для вирішення складних і трудомістких завдань обробки великих інформаційних масивів з масовими зверненнями до пам'яті.

Вперше із застосуванням теорії нечітких множин і теорії гранулювання розроблено метод побудови математичної моделі, формування її компонентів і базового портрету функціонального середовища PIM-cистеми, що при вирішення конкретного класу завдань стало основою для вибору оптимальної конфігурації PIM-системи та розподілу програм користувача. При цьому модель містить об'єкти, ознаки та властивості, що відрізняють її від моделі КС класичної архітектури.

Запропоновано концепцію та методологію проектування онтології предметної області “Інтелектуальні інформаційні системи”. Розроблено принципи створення інтелектуального адаптивного інтерфейсу “Комп'ютерна система – користувач”. Його суть полягає в забезпеченні із застосуванням сучасних інформаційних технологій (онтології, багатоагентної технології) взаємної адаптації як користувача до можливостей системи, так і системи до індивідуальних особливостей користувача, для надання конкретному користувачеві оптимальної для нього конфігурації системи і сервісів.

Враховуючи, що при проектуванні будь-якого ЗОТ домінуюча роль у визначенні технічних характеристик належить апаратній і програмній платформам, авторами запропоновано розв'язання задачі інтеграції апаратних і програмних платформ у відповідності з комплексними критеріями їх оцінки.

Вирішено задачі розробки проблемно-орієнтованої системи операцій мікропроцесорів, зокрема: запропоновано нові показники оцінки ефективності системи операцій довільного рівня управління КС, виведено аналітичні оцінки якості реалізації компонентів КС, виходячи з вимог до системи в цілому, та вирішено задачу синтезу структури визначень системи операцій деякого рівня управління КС на підставі знань про всю множину припустимих визначень цих операцій.

Вперше в комп’ютерній науці запропоновано архітектуру КС будувати за зразком системи обробки знань (СОЗ), представлених у формі наукової теорії,; сформовано метамову представлення знань та досліджено її виразні можливості відносно опису формальних мов різного рівня та формалізації основних процедур роботи зі знаннями.

Розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації. Проведено дослідження напівпровідникових матеріалів на основі AlGaN/GaN структур для створення транзисторів з високою рухливістю електронів (high electron mobility transistor – HEMT), використовуваних у застосуваннях, що працюють на високих частотах і при високій температурі.

Прикладні результати. На основі теоретичних досліджень автори розробили методи синтезу цифрових обчислювальних засобів нового покоління, що дозволяють виконувати перетворення широкого спектру з високою продуктивністю, максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації (у т.ч. зображень без компресії) в робототехніці, в системах візуальних обстановок тренажерів, в АСУ ТП металургійної промисловості, при оперативній обробці космічних знімків і відеоінформації екологічно небезпечних ситуацій, в IT-індустрії та ін.

У межах розробки кожного рівня системної інтеграції визначено особливості інтеграції компаній і бізнес-процесів за допомогою WEB-технологій, GRID-служб і ін. (1-й рівень), запропоновано метод побудови інтелектуального адаптивного для користувача інтерфейсу КС (2-й рівень), розроблено структуру та алгоритм роботи арифметико-логічного пристрою та інших засобів PIM-системи, ефективний спосіб управління розподілом пам'яті та розміщенням даних, засновані на особливостях побудови та функціонування PIM-систем. Вперше розроблено схеми онтології PIM-систем, що відображають особливості їх архітектури, структури, організації обчислювального процесу та застосування (3-й рівень), досліджено методи і технології інтеграції даних, а також особливості побудови і застосування розподіленого середовища їх зберігання (4-й рівень), запропоновано концепцію і методику інтеграції апаратних і програмних платформ та методику розробки (вибору) розподіленої бази даних (5-й рівень), сформульовано загальні принципи і особливості інтеграції електронних, програмних і конструктивних компонентів КС, зокрема в рамках КС типу PIM з інтеграцією на одному кристалі ВІС множини процесорів і розподіленої системи пам'яті (6-й і 7-й рівні інтеграції).

Запропоновано концепцію і методику проектування онтології предметної області “Інтелектуальні інформаційні системи”, розроблено архітектуру та структуру аналітичної системи інформаційної підтримки проектування (АСІП). Наведено приклади використання цих технологій для створення робочого макету АСІП та ін. Запропоновано патентно-спроможні моделі реконфігуровної PIM-системи та операційного середовища, які на відміну від існуючих ЗОТ такого типу мають більш високі технічні параметри продуктивності.

Запропоновано апаратно-мікропрограмні реалізації інтерпретатора метамови, що склали основу декількох дослідних зразків машини баз знань, які надають користувачам метамову та технологію вирішення задач. Множину засобів обробки даних в КС розширено новими пристроями обчислення функцій, арифметичних процесорів та цифро-аналогових інтерполяторів.

Результати розвитку загальної теорії проблемної орієнтації КС використано в робочих матеріалах і рішеннях СС-1 РГК СМ ЕОМ, в розробці прогнозу динаміки обсягів випуску мікропроцесорних комплексів для народного господарства СРСР. Результати розвитку теорії СОЗ використано, зокрема, в проектах 6.03.01/009-92 та 6.02.01/003-92 Програм 6.03.01 і 6.02.01 ДКНТ України.

Результати досліджень впроваджено в чисельних розробках засобів і систем: першого вітчизняного 16-розрядного однокристального мікропроцесора мікро-ЕОМ "Электроника С5-21", що серійно випускався на підприємствах Мінелектронпрому СРСР (пп Г-4783); машин баз знань на основі ІНТЕК "Пошук", ЕОМ ДВК-3, ПЕОМ ЕС-1840 та IBM PC/XT, PC/AT (КВО "Електронмаш", НВО "Славутич", СКБ ММС ІК АН УРСР, пп А-7358 та інш.).

За 25 років, які відокремлюють втілення перших ідей по створенню швидких процесорів для обробки великих масивів інформації (зображень), розробки авторів знайшли широке впровадження на цілому ряді підприємств СНД та різних галузей промислового, космічного та оборонного комплексу України: в металургійній, машинобудівній, будівельній та харчовій, транспортній промисловостях, виробництві цементів та вогнетривів, телевізійній індустрії, IT-індустрії, геоінформаційних системах, медицині, в АСУ імітаторів візуальних обстановок тренажерів пілотованих авіа- та космічних апаратів у ЦАГІ (м. Жуковський Московської обл.), Центр підготовки космонавтів ім. Ю.О.Гагаріна (ВЧ 26266, м. Щелково Московської обл., Росія), НПО «Енергія», Московська область (Росія); Телерадіокомпанії "Останкіно", м. Москва (Росія), Київська національна телерадіокомпанія, Донецька обласна державна телерадіокомпанія та ін.

Техніко-економічні показники.

Впровадження розроблених обчислювальних засобів тільки у технології управління об'єктами металургійних виробництв дозволило підняти ці технології на світовий рівень, і тільки за останні 7 років обумовило отримання економічного ефекту понад 120 млн. долл.:

    • а саме, вперше в світовій практиці розроблено інтегровану розподілену систему контролю температури кожуху та рівномірності розподілу факелу полум’я пальника трубчатої печі, що обертається. Система з використанням спецпроцесорів на базі нейромережі СМАС пройшла практичну перевірку на 4 печах Побужського феронікелевого комбінату безперервною роботою протягом 6 років, дозволила істотно (до 12%) заощадити витрати споживаного палива, що дало економічний ефект понад 70 млн. долл.;

    • в системах контролю за розподілом електроенергії у ваннах розплавів руднотермічних електропечей (РТП), які побудовано на основі процесорів, що використовують методи сплайн-апроксимації, отримано значні економічні ефекти за рахунок зниження витрат електроенергії, збільшення випуску металу, збільшення терміну роботи футеровки печі. Це дозволило, наприклад на ТОВ «ПФК», значно (на 11%) зменшити споживану електроенергію при збереженні продуктивності печі, що заощадило більш як 50 млн. долл.

Впровадження на 6 цементних заводах України систем сертифікації цементного клінкеру для прискорення процесів обробки контрольних проб в технологічних циклах призвело до значного підвищення продуктивності праці та полегшення умов праці співробітників тестових лабораторій. Саме використання процесора на основі нейромережевого підходу дозволило швидко і якісно вирішити задачу класифікації зображень, отриманих під мікроскопом.

Моделювання і дослідження показали, що застосування запропонованих і запатентованих PIM-систем та операційного середовища дозволяють на порядок і більше підвищити продуктивність порівняно з відомими ЗОТ такого типу та з існуючими КС класичної архітектури.

Результати досліджень і розробок широко використовуються в підготовці інженерних і наукових кадрів у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки, Національній металургійній академії України, зокрема в навчальних курсах «Спеціалізовані процесори», «Цифрова обробка інформації».

Міжнародне визнання.

Створені колективом авторів цифрові спеціалізовані процесори, а також АСУ на їх основі не мають аналогів в світі за критерієм ціна/продуктивність, відрізняються від зарубіжних аналогів більш високою швидкістю перетворень, більш широким спектром можливостей. Запропоновані авторами оригінальні цифрові процесори використовуються для виконання швидких нелінійних трансформацій зображень реальних сцен в системах імітації візуальних обстановок авіаційних і космічних тренажерів в Росії (ЦАГІ, Центр підготовки космонавтів, НПО «Енергія»). Вартість імітаторів, побудованих на базі розроблених спеціалізованих обчислювачів, становила десятки тисяч доларів США на відміну від закордонних систем, вартість яких становить від сотень тисяч до мільйонів доларів США.

Швидкі процесори, розроблені на базі нейроструктур СМАС, впроваджено для обробки супутникової інформації швейцарсько-українською фірмою ADB, яка лідирує в світі по виготовленню пристроїв, що кодують та декодують телевізійні зображення для передачі через супутники.

Комплексну систему управління якістю отримання цементного клінкера, побудовану на базі нейромережевих процесорів, впроваджено на підприємстві «Компания НООЦЕМ» м. Бєлгород, Росія.

Ідеї та методи підвищення ефективності плавок на руднотермічних печах, що відпрацьовані дослідно-промисловою експлуатацією створених у рамках даної роботи систем і комплексів на РТП, впроваджено на ВАТ "Запорізький завод феросплавів", ВАТ "Нікопольський феросплавний завод", продукція яких постачається до країн Європи та СНД.

Проектний інститут "Липецкстальпроект" (Липецьк, Росія) високо оцінив створені розробки й на основі підписаних відповідних угод веде роботи з їхнього впровадження на російських металургійних заводах.

Ідеї та методи підвищення ефективності управління температурним режимом випалу сировини в трубчастих обертових і шахтних печах використовуються на ВАТ Запорізький і Ватутинський заводи з виробництва вогнетривів, на ВАТ "Миколаївський глиноземний завод", ВАТ "Липецкий завод химреактивов", ТОВ "Придонхимстрой Известь" (Россошь, Росія) - виробництво вапна. Виграно тендер на встановлення АСУ температурного режиму обертових печей ВАТ "Укрграфіт" м. Запоріжжя. Розрахунковий економічний ефект від впровадження 1,2 млн. долл. на рік.

Асоціація російських виробників вапна й Українська асоціація виробників феросплавів високо оцінюють ці розробки. Міжнародну значимість роботи підкреслюють численні позитивні відгуки та підтримка підприємств країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Висновки. Вирішено важливу народногосподарську проблему створення цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі.

Створено сукупність теорій, математичних моделей і методів, які забезпечують світовий рівень проектування високоефективних проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів у реальному часі із використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій, що підвищує міжнародний авторитет України, як високотехнологічної держави.

Розроблені технічні засоби впроваджено в численні об'єкти й комплекси народного господарства України та СНД у металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, галузі виробництва вогнетривів, оборонній галузі України, телебаченні, IT індустрії тощо. Економічний ефект від впровадження створених засобів лише в АСУ металургійної промисловості, підрахований за останні шість років, перевищив 100 млн. доларів.

В рамках роботи виконано 58 НДР і ДКР, їх результати відображені в 348 наукових статтях (в тому числі 83 у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS), 9 монографіях, 133 авторських свідоцтвах і 49 патентах. Захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Основні результати циклу робіт доповідались на 31 міжнародних і 41 вітчизняних науково-технічних конференціях, а також демонструвались на численних виставках.

Сліпченко М.І. ________________

Руденко О.Г. ________________

Сотников О.М. ________________

Єлаков С.Г. ________________

Яковлєв Ю.С. ________________

Кургаєв О.П. ________________

Авксентьєв О.Ю. ________________

Новіков М.В. ________________

Лісовенко О.П. ________________

Зінченко О.О. ________________


Похожие:

Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconІнформація І повідомлення. Поняття інформації. Властивості інформації. Поняття шуму. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Неперервні І дискретні повідомлення. Оцінювання І вимірювання інформації
Поняття інформації. Властивості інформації. Поняття шуму. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Неперервні І дискретні повідомлення....
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconМатематичні методи обробки даних
Показано, что в ряде случаев предложенный метод позволяет существенно повысить эффективность известных алгоритмов решения указанных...
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconТехнологічні засоби телекомунікацій
...
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconШевченко В. Е. Роль інтерпретації інформації графічними засобами в періодичних виданнях // Культура народов Причерноморья. 2004. №49. Том С. 98-100
Шевченко В. Е. Роль інтерпретації інформації графічними засобами в періодичних виданнях // Культура народов Причерноморья. – 2004....
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconСписок рекомендованої літератури
Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі І спорті: підручник / І. О. Ячнюк, О. О. Воробйов, Л. В. Романів, Ю. Б....
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconОсновні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України
Реєстрові назви подані переважно в однині. У множині вони наводяться тоді, коли це
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconМатематичні методи обробки даних
Описан подход к исследованию процессов производства на основе применения метода Монте-Карло, полумарковских процессов и процедур...
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconЛікарські засоби належна виробнича практика ст-н мозу 42 0: 2008
Розроблено: Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів» (дп «днцлз») разом із Державним підприємством «Центр...
Обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ” iconТехнологічні засоби телекомунікацій
Розглянутий метод синтезу параметрів розімкненого компенсаційного зв'язку по задавальній дії (різниці фаз напруги) комбінованої системи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница