Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі»
Скачать 15,88 Kb.
НазваниеПорівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі»
Дата03.02.2016
Размер15,88 Kb.
ТипДокументы


Навчальна дисципліна

«Літературна компаративістика»

спеціальності 7.02030301 Українська мова і література;

7.02030302 Мова і література (російська). Мова і література (англійська або німецька); 7.02030302 Мова і література (англійська, болгарська)


Теми практичних занятьз/п

Назва теми

1

Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі»

 1. Концепція І.Франка еволюції романного жанру (генетичні аспекти порівняльного аналізу).

 2. Типологічне зіставлення творів Е.Золя і Г.Успенського на рівнях тематичному; стильовому; композиційному; образному.

 3. Автор та його герой. Франкова типологія індивідуально-творчого світовідчуття.

 4. Культурологічні аспекти методології аналізу І.Франка: конфлікт цивілізацій чи ідеологій?

 5. Наявність у праці І.Франка елементів імагології.

2

Критерії перекладу

 1. Види перекладу.

 2. Проблема збереження самобутності першотвору і творчого самовираження інтерпретатора.

 3. Здобутки і перспективи української школи перекладу.

3

Павло Тичина і Томас Стернз Еліот у зіставних контекстах

 1. Біографічні аспекти порівняльного аналізу двох митців.

 2. Культурологічне висвітлення творчості українського та англо-американського поетів на тлі епохи.

 3. Поеми «Золотий гомін» і «Безплідна земля» на концепційному, стилістичному та версифікаційному рівнях; міфологічний код поетів.

 4. Зіставлення творчої еволюції обох авторів і визначення їхнього місця в українській та англо-американській літературах ХХ ст.

 5. Спільне й відмінне у творчості П.Тичини і Т.С.Еліота як аргумент у дискусії «європейський модернізм чи європейські модернізми?».

4

Мистецька і наукова орієнталістика Агатангела Кримського

 1. Східні мотиви в ліриці А. Кримського (стилістичний, композиційний, тематичний, жанровий, культурологічний, імагологічний аспекти зіставного аналізу).

 2. А. Кримський-перекладач: критерії точності перекладу; буквальний чи творчий переклад; проблема збереження самобутності першотвору і творчого самовираження інтерпретатора.

 3. А. Кримський – дослідник історії та культури Сходу.

5

Взаємини слов’янських літератур з міфологією та фольклором

 1. Слов’янська міфологія та ідеологія слов’янського відродження у «Дочці слави» Яна Коллара.

 2. Українська школа в польському романтизмі.

 3. Міфофольклорний екзотизм у творчості романтиків і неоромантиків.

 4. Міфопоетика слов’янського модернізму (Б. Лесьмян, Б.-І. Антонич, В. Хлєбников).

 5. «Химерна проза» та інші явища постмодернізму.

6

Літературний твір на кіноекрані

 1. «Тіні забутих предків» у літературі й не екрані.

  • література в системі мистецтв;

  • взаємодія літератури з іншими мистецтвами в історичному розрізі;

  • специфічні засоби творення образу в літературі і кінематографі;

  • літературний текст – кіносценарій – авторська майстерність – праця режисера;

  • проблема синтезу сучасних мистецтв і комплексного їх дослідження;

 2. «Вогнем і мечем» у літературі й на екрані, в культурі й політиці.

  • специфічні засоби творення образу в літературі й кінематографі;

  • текст – сценарій – акторська майстерність – праці режисера;

  • проблема синтезу сучасних мистецтв і комплексного їх дослідження;

  • «правда» чи «наклеп»? Ідеологічні зіткнення навколо роману;

  • фільм Єжи Гофмана «Вогнем і мечем» очима польського й українського глядачів.

7

Народна дума «Втеча трьох братів з Азова» і «Дума про братів неазовських» Ліни Костенко

 1. Характер міфопоетичної інтертекстуальності у драматичній поетмі Ліни Костенко.

 2. Зіставлення обох творів на рівнях сюжетобудови, образної системи, стилістики.

 3. Спосіб актуалізації морально-етичного змісту народної думи у творів Ліни Костенко.

 4. «Дума про братів неазовських» у контексті сучасного міфологізму.


Самостійна робота
з/п

Назва теми

1

Сучасне порівняльне літературознавство: український вимір.

2

Становлення порівняльного літературознавства в Україні.

3

Іван Франко як компаративіст.

4

Компаративна генологія.

5

Жанрова типологія сонета

6

Тематичний рівень компаративістики

7

Рівень літературних стилів і напрямів.

8

Література в системі мистецтв.

9

Порівняльна і світова література. Контекст наднаціональних літератур.

10

Українська й слов’янська література в компаративному аспекті.

11

Сучасні компаративні студії в Україні.


Індивідуальні завдання

Теми рефератів для індивідуального виконання

 1. Літературна компаративістика вчора і сьогодні.

 2. Література в системі мистецтва як галузь компаративістики.

 3. Літературна компаративістика: її визначення і функції.

 4. Порівняльне літературознавство як філософія літератури (за Франсуа Жостом).

 5. Нова компаративістика як теорія і метод.

 6. Літературна теорія та компаративна література.

 7. «Слов’янські переробки Едіпової історії» в літературознавчій концепції М. Драгоманова.

 8. Основні прояви українсько-східних літературних взаємин початку ХХ ст.

 9. Форми рецепції в літературі: «Орися», «Магомет і Хадиза» П. Куліша.

 10. Схід в еміграційній моделі української літератури.

 11. Проблеми порівняльної поетики у студіях Д. Наливайка.

 12. Компаративна концепція М. Ільницького: випробування часом.

 13. Проблеми порівняльної поетики у студіях Р. Гром’яка.

 14. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур Середньовіччя).

 15. Домінанти систем національних літератур і міжнаціональні літературні зносини (на матеріалі реалістичної літератури ХІХ ст.).

 16. Літературна імагологія: предмет і стратегії.

 17. Парадигма італійсько-українських культурних і літературних зносин доби Відродження.

 18. Образ Мазепи в європейській літературі ХVІІІ–ХІХ ст.: історія та міф.

 19. Шевченко в контексті романтизму й націоналізму.

 20. Типологія української реалістичної літератури на європейському тлі.


Критерії оцінювання

90–100 балів отримують, якщо студенти:

 • мають глибокі і повні знання з дисципліни;

 • вільно використовують термінологічний апарат літературознавства;

 • на високому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни із врахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів;

 • творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;

 • вміють визначати та зіставляти провідні положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як класичних, так і сучасних;

 • чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;

 • виявляють високий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.

65–89 балів отримують, якщо студенти:

 • мають добрі знання з дисципліни;

 • виявляють розуміння основних літературознавчих понять;

 • на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють аналітико-синтетичними вміннями аналізу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів і використанні словниково-довідкової літератури;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок;

 • демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.

50–64 бали отримують, якщо студенти:

 • мають задовільний рівень знань з дисципліни;

 • виявляють розуміння окремих літературознавчих понять;

 • під керівництвом викладача аналізують художні твори і наводять приклади з них;

 • виявляють вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів;

 • здатні за зразком розв’язувати теоретико-практичні завдання літературознавчої спрямованості;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати словниково-довідкову літературу;

 • демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.

1–49 балів отримують, якщо студенти:

 • частково та поверхово відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;

 • виявляють нерозуміння літературознавчих понять, відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу художніх творів, розв’язання завдань теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • демонструють вкрай низький рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються великої кількості помилок та не є здатним виправити їх навіть із допомогою викладача.


Рекомендована література

Базова

 1. Будний В. Порівняльне літературознавство: Підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

 2. Грицик Л. Українська компаративістика: концептуальні прекції / Людмила Грицик. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 134 с.

 3. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М., 1977.

 4. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М., 1979.


Допоміжна

 1. Ґадамер Ґ. Батьківщина і мова // Ґадамер, Тане Ґеорґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з німецької. – К.: Юніверс, 2001. – С. 188–194.

 2. Дашкевич М. Отзыв о сочинении г.Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» // Історія української літературних критики та літературознавства: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1988. – Кн. 2. – С. 201–205.

 3. Записки перекладацької майстерні. – Т. 1–3. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Центр гуманітарних досліджень, 2000–2002.

 4. Зорівчак Р. Реалія і переклад: На матеріалі англомовних перекладів української прози. – Львів: Вид-во при Львівському ун-ті, 1989.

 5. Качуровський І. Відгуки творчости Гете в поезії Юрія Клена // Сучасність. – 1983. – № 3. – С. 18–30.

 6. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студен­тів. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с.

 7. Лановик З. Художній переклад як проблема компаративістики // Літера­турознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002. – С. 256–271.

 8. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002. – С. 272–309.

 9. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: Літературознав­чі проекції / Наук. ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 470 с.

 10. Матвіїшин В. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Вища школа, 1989. – 166 с.

 11. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. – К.: Дніпро, 1995. – С. 5–38.

 12. Наливайко Д. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К.: Дніпро, 1988. – 395 с.

 13. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів: Лвівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 568 с.

 14. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: У 2-х кн. – Львів: Ін-т народознавства. Кн. І. – 1997. – 420 с.; Кн. 2. – 1998. – 510 с.

 15. Папуша І. Modus orientalis: Індійська література в рецепції Івана Франка. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 206 с.

 16. Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХІ – ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1990.

 17. Пеленський Є.-Ю. Райнер-Марія Рільки й Україна. – Львів, 1935. – 29 с.

 18. Рильський М. Мистецтво перекладу: статті, виступи, нотатки. – К., 1975. – 343 с.

 19. Содомора А. Студії одного вірша. – Львів: Літопис, 2006. – 364 с.

 20. Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі «запізнілого націєтворення». – К.: Критика, 2003. – 163 с.

 21. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – Т. 1–5. – К., 1987–1994.

 22. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко, Іван. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 39. – С. 7–20.

 23. Хай слово мовлене інакше... Проблеми художнього перекладу: Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / Упоряд. В.В.Коптілов; Передмова Д. Павличка. – К., 1982. – 295 с.Похожие:

Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconАнглийский язык с Крестным Отцом Метод чтения Ильи Франка
Смотрите также другие книги Ильи Франка для изучения немецкого, английского, испанского языков в электронном виде на персональном...
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconІ. А. Валіков аспірант кафедри кримінального права
Порівняльна характеристика національного та зарубіжного досвіду законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за зайняття...
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconПіслявоєнна відбудова. Економіка району в 50-60-ті роки
Важким був період відбудови на Запорізькій землі. Війна забрала не тільки тисячі життів наших земляків, але й лишила село матеріальної...
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconКонцепт “кохання” в українській еротичній поезії
Довгий час українська еротична поезія була табуйована й не досліджувалася. Відсутність таких розвідок І зумовлює актуальність запропонованої...
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconАннотация. В статье рассмотрены вопросы значимости занятий физической культурой в жизни студентов
Анотація. В статті розглянуті питання значущості занять фізичною культурою у житті студентів
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconКрестным Отцом Метод чтения Ильи Франка Английский язык с
«тяжелыми» чертами лица), rolled up the sleeves (засучил рукава) of his black robe
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconКрестным Отцом Метод чтения Ильи Франка Английский язык с
«тяжелыми» чертами лица), rolled up the sleeves (засучил рукава) of his black robe
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconЗміст підготовки хорових спеціалістів та безперервної хорової, музично-педагогічної освіти в Росії та на Україні на рубежі XIX-XX ст. Диригентсько-хорова освіта Росії в діяльності В. С. Орлова
Тема Дитяче хорове виконавство на сучасному етапі. Роль хорових студій, ансамблів пісні й танцю в розвитку мистецтва дитячого хорового...
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconУправління культури Чернівецької облдержадміністрації Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про українського кіноактора, сценариста І режисера, заслуженого артиста України, лауреата...
Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі» iconКурсовой проект методика планирования и проведения инновационных уроков в общеобразовательной школе
Ii. Проектирование и методика проведения деловой игры на уроке технологии по теме «Бюджет семьи» раздела «Семейная экономика» в 8...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница