Робоча програма навчальної дисципліни
Скачать 37,84 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
Дата03.02.2016
Размер37,84 Kb.
ТипДокументы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної роботи

В.М. Федорик


“______”_______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теорія літератури

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.020303 Філологія .

(шифр і назва напряму)

спеціальність Мова і література (російська). Мова і ллітература (англійська або німецька), Мова і література (англійська та болгарська), Мова і література (німецька та болгарська), Українська мова і література .

спеціалізація __________Мова і література (англійська або німецька) .

інститут _____________Інститут філології та соціальних комунікацій .


Бердянськ – 2012 рік

Робоча програма «Теорія літератури» для студентів

Напряму 6.020303 Філологія, спеціальністю «Мова і література (російська). Мова і література (англійська або німецька)», «Мова і література (англійська та болгарська)», «Мова і література (німецька та болгарська)», «Українська мова і література».

„___” ________, 20__ року- __ с.


________________________________________________________

Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Варикаша М. М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Протокол від. “____”________________2012 року № ___


Завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


_______________________ (В.А. Зарва)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 року


Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол від. “20” серпня 2012 року № 1


“_____”________________2012 року Голова _______________ (О.П. Новик_)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Табакова, Варикаша, 2012 рік

 БДПУ, 2012 рік


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0203 «Гуманітарні науки»

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

7.02030301 Українська мова і література, 7.02030302

Мова і література

(шифр і назва)

Модулів – 4

Спеціальності :

Мова і література (російська), Мова і література (англійська або німецька), Мова і література (англійська та болгарська), Мова і література (німецька та болгарська), Українська мова і література.


Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин - 72

8-й

7-8-й

Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 32

самостійної роботи студента – 40

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


20 год.

16 год.

Практичні, семінарські

12 год.

6 год.

Лабораторні

Самостійна робота

40 год.

50 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: МКР


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32 / 40

для заочної форми навчання – 22 / 50 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: спираючись на набуті студентами історико-літературні, філософські, лінгвістичні знання, допомогти їм теоретично осмислити найактуальніші проблеми сучасної літературної науки і, перш за все, питання специфіки художнього пізнання дійсності й розвитку національних літератур, зокрема української, у зв’язках із традиціями, новаторством і художньою майстерністю.

Завдання: розглянути динаміку формулювання і визначення наукових категорій і положень про літературу, ґрунтовно осмислити і кваліфікувати головні етапи розвитку науки про літературу, літературні напрямки, школи, роди, види, жанри, визначити функцію літератури в суспільному житті як одного із видів мистецтва слова, що впливає на формування духовності людської особистості, її переконання й національні особливості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • найважливіші праці вітчизняних і світових теоретиків літератури;

 • основні концепції літературознавчої науки;

 • основними літературознавчі категоріями

 • основи літературно-теоретичних принципів, суджень, положень, категорій і визначень;

 • загальні тенденції розвитку літератури як цілісного культурно-історичного процесу.


вміти:

 • оцінювати й аналізувати літературні явища минулого й сучасності;

 • застосовувати сучасні підходи до аналізу художнього твору в курсових, дипломних та магістерських роботах;

 • підвищувати власний професійний рівень шляхом систематичного, глибокого знайомства і творчого осмислення найновіших літературознавчих праць, що видаються окремими монографіями та друкуються у вигляді розвідок і наукових статей у фаховій періодиці, зокрема в журналі „Слово і час”;

 • розуміти закономірності розвитку літератури.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

с.р.
л

п

лаб

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Сутність мистецтва. Специфіка художньої літератури як мистецтва слова

Тема 1. Загальне визначення мистецтва. Предмет мистецтва
2

2


Тема 2 Поліфункціональність мистецтва
2

2


Тема 3. Теорії мистецтва та образу
2

2


2

2Разом за змістовим модулем 1Змістовий модуль 2. Основи теоретичної поетики

Тема 4. Літературний твір. Зміст і форма літературного твору
4

4


2

2Разом за змістовим модулем 2Модуль 2

Змістовий модуль 3. Текстоцентричні літературознавчі напрями

Тема 5. Текстоцентричні літературознавчі напрями І пол. ХХ ст.
2

2


2

2Тема 6. Текстоцентричні літературознавчі напрями ІІ п. ХХ ст.
4

2


2


Разом за змістовим модулем 3.Змістовий модуль 4. Закономірності історичного розвитку

Художньої літератури

Тема 7. Історична поетика
2

2


2


Тема 8. Літературний процес
2

2


Разом за змістовим модулем 4


ІНДЗУсього годин

20

12


16

6
5. Теми лекційних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поняття і предмет мистецтва.

2

2

Естетична функція мистецтва.

2

3

Типи авторської емоційності (пафосу).

2

4

Складові літературного твору.

4

5

Літературний твір і "нова критика".

2

6

Структуралізм.

2

7

Постструктуралістська характеристика літературного твору.

2

8

Соцреалізм.

2

9

Модернізм.

2
Усього

20


5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Теорії мистецтва.

2

2

Художня мова.

4

3

Формальна школа.

2

4

Рецептивна естетика.

2

5

Культурно-історична методологія.

2
Усього

128. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Г.Поспєлов про соціальні характери як предмет художньої літератури.
2

Епістемологія мистецтва (пізнавальна функція мистецтва). Поняття мімесису у Платона та Арістотеля.
3

Теорії образу.
4

Поняття літературного твору.
5

Літературний твір і феноменологічна школа.
6

Літературні роди і жанри.
7

Історична школа літерату­рознавства епохи романтизму.
8

Міфологічна школа.
9

Поняття літературного процесу як внутрішньо закономірного, безперервного, складного, суперечливого літературного розвитку, його зумовленість культурно-історичним життям певної епохи.
10

Характеристика літературних епох античності, середньо­віччя, ренесансу, бароко, класицизму, просвітництва, сенти­менталізму, романтизму, реалізму.
11

Художні системи як міжнародні літературні спільності.Разом


12. Розподіл балів, які отримують студенти


За МКР – 50 балів.


Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4
5

5

5

10

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №3

Змістовий модуль № 4

Т5

Т6

Т7

Т8

Сума

5

10

5

5

100Шкала оцінювання: національна та ECTS


За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу (як приклад)

A

відмінно

90 – 100

BC

добре

75 – 89

DE

задовільно

60 – 74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

1 – 34

FХ означає: "незадовільно" – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F означає: "незадовільно" – необхідна значна подальша робота.


13. Методичне забезпечення

Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія літератури» для студентів ІФСК напряму 6.020303 Філологія за спеціальностями «Мова і література (російська). Мова і література (англійська або німецька)», «Мова і література (англійська та болгарська)», «Мова і література (німецька та болгарська)», «Українська мова і література» (для внутрішнього користування).


14. Рекомендована література


Базова:

 1. Баррі П. Вступ до теорії : Літературознавство і культурологія / П Баррі / Пер. з англ. О. Погинайко. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.

 2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Л.В.Чернец, В.Е Хализев и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. – 332 с.

 3. Галич О. А. Історія літературознавства : Підручник / О. А. Галич. – Луганськ : Книжковий світ, 2009. – 264 с.

 4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.

 5. Романова Г.И. Практика анализа литературного произведения (Русская классика): Учебное пособие / Под. ред. проф. Л.В. Чернец. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 256 с.

 6. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – 2-е вид., доп. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – 832 с.

 7. Хима Г. Современные направления в литературоведении. – К.: Четверта хвиля, 2000. – 180 с.

 8. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999. – 480 с.


Допоміжна:

 1. Аникст А. История учений о драме. – М., 1983. – 320 с.

 2. Антологія феміністичної філософії / За ред. Елісон М. Джагер та Айрис Меріон Янг; Пер. З анг. Б. Єгідис; Наук. ред. пер. О. Іващенко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 800 с.

 3. Бахтин М. Эпос и роман // Вопросы литературы и эстетики . – М., 1975. – 410 с.

 4. Білоус Н., Білоус П. Аналіз чи інтерпретація літературного твору? // Українська мова та література (газета). – 1999. – №41. – С.6.

 5. Блок А. Стихотворения, поэмы, театр: В 2 –х т., Т.2. – Л., 1972. – 256 с.

 6. Борев Ю. Эстетика. – М.: Политиздат, 1988. – 385 с.

 7. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н.Поспєлова. – М.: Высшая школа, 1988. – 386 с.

 8. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Л.В.Чернец, В.Е Хализев и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. – 332 с.

 9. Волков Ф. Литература как вид художественного творчества. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.

 10. Волощук Є. Західні літературознавчі концепції – вітчизняній методиці // Вікно в світ. – 1999. – №3 (6). – С.81 – 88.

 11. Вулис А. В мире приключений: Поэтика жанра. – М., 1986. – 184 с.

 12. Головенченко В. Введение в литературоведение. – М: Высшая школа, 1972. – 348 с.

 13. Гольцев В. Трудная судьба поэта. Штрихи к творческому портрету Н.С.Гумилева // Простор. 1987. – №10.

 14. Грифцов Б.А. Метод Фрейда и Достоевский // Грифцов Б.А. Психология писателя. – С.233 – 266.

 15. Гром'як Р. До питання про етичні виміри інтерпретації // Слово і час. – 2000. – №1. – С.24 – 26.

 16. Гугнин А. Зигмунд Фрейд – повторение пройденного? // Вопросы литературы. – 1990. – №8. – С.150 – 160.

 17. Гуляев Н.А. Теория литературы. – М: Высшая школа, 1985. – 268 с.

 18. Гумилев Н. Стихи. Письма о русской поззии. – М, 1989. – 240 с.

 19. Гундорова Т. До питання про літературний критицизм // Слово і час. – 1993. – №3. – С.50 – 55.

 20. Гундорова Т. Феміністична утопія Лесі Українки // Сучасність. – 1996. – №5. – С.89– 6.

 21. Гундорова Т. Фрідріх Ніцше і український модернізм // Слово і час. – 1997. – №4. – С.29–34.

 22. Гюнтер X. Железная гармония (государство как тоталитарное произведение искусства) // Вопросы литературы. – 1992. – №1. – С.27 – 41.

 23. Добренко Е. «Правда жизни» как формула реальности // Вопросы литературы. – 1992. – Ш. – С.4 – 26.

 24. Добренко Є. Тоталітарні засади соцреалізму // Слово і час. – 1992. – №7. – С.8 – 15.

 25. Дремов А.Н. Специфика художественной литературы. – М.: Просвещение, 1964. – 261 с.

 26. Заїченко Г.А. Постмодернізм: ключові ідеї Л.Вітгенштайна і Ж.Дерріда // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – №4. – С.45 – 52.

 27. Журавська І.Ю. "Світові образи" і сучасність // Радянське літературознавство. – 1985. – №9. – С.38 – 42.

 28. Забужко О.С. "Художня мова" в ліричній поезії // Радянське літературознавство. – 1984. – №10. – С.27 – 32.

 29. Иванов Вяч. Звездная вспышка (Позтический мир Н.С.Гумилева // Гумилев Н. Стихи. Письма о русской поззии. – М, 1989. – 210 с.

 30. Каким должен быть курс истории литературы? // Вопросы литературы. – 1997. – №2. – С.17 – 75; 1998. – №1. – С.3 – 116; 1998. – №3. – С.3 – 98.

 31. Какой должна быть история литературы? (круглий стол) // Вопросы литературы. – 1996. – №3. – С.3 – 40.

 32. Карабанов Р.О. Сюжет і жанр: рівні аналізу і аспекти інтерпретації // Радянське літературознавство. – 1987. – №9. – С.40 – 48.

 33. Клименко Ж.В. Формування уявлення учнів про загальнолюдське та національне в літературі // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №5. – С.5 – 7.

 34. Крамов Й. В зеркале рассказа. – М., 1979. – 196 с.

 35. Краус В. Зигмунд Фрейд и литература // Вопросы философии. – 1995. – №2. – С.122 – 130.

 36. Лесин М. Словник літературознавчих термінів. – К.: Освіта, 1973. – 324 с.

 37. Літературознавчий словник – довідник / Р.Т.Гром'як, Ю.І.Ковалів та інші. – К.: Академія, 1996. – 750 с.

 38. Литературный знциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – М: Советская знциклопедия, 1987. – 752 с.

 39. Лінецький С. Література і політика: взаємопроникнення – український феномен? // Молода нація. – 1996. – №1. – С.239 – 243.

 40. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. – 424 с.

 41. Маймин Е.А., Слинина З.В. Пути и принципы анализа литературного произведения // Маймин Е.А., Слинина З.В. Теория и практика литературного анализа. – М.: Просвещение, 1984. – С.5 – 29.

 42. Масловська Т. Соціальна заангажованість літератури (міра свободи і обов'язку) // Слово і час. – 1998. – №10. – С.33 – 44.

 43. Матвеев В. Злитарная и массовая культури внутренне близки // Общественные науки и современность. – 1991. – № 1. – С.60 – 65.

 44. Мацапура В. Літературний психологізм та його роль у художньому творі, основні форми і прийоми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – №1. – С.41 – 43.

 45. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Вопросы философии. – 1991. – №10.

 46. Нестерак О. Методика текстового аналізу Р.Барта // Дивослово. – 1996. – №7. – С. 1 – 14.

 47. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. – М: Высшая школа, 1984. – 336 с.

 48. Октавно Пас. Поззия между обществом и государством // Вопросы литературы. – 1992. – №1. – С.232 – 242.

 49. Ортега X. Думки про роман // Слово і час. – 1994. – №4 – 5. – С.96 – 106.

 50. Оруэлл Дж. Литература и тоталитаризм. Подавление литературы. Писатели и Левиафан // Оруєлл Дж. «1984» и зссе разных лет. – М.: Политиздат, 1989. – С.244 – 247,274 – 286,345 – 352.

 51. Осипов А. Основи фантастоведения. – М., 1989. – 270 с.

 52. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

 53. Павличко С. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві // Слово і час. – 1993. – 33. – С.46 – 50.

 54. Песков А.М. Зачем нам нужны " – измы"? (Заметки о литературных направленнях) // Вопросы литературы. – 1991. – №6. – С.311 – 317.

 55. Подорож без кінця: У світі пригод і фантастики. Історія і поетика жанрів. Збірник літературно – критичних статей. – К., 1986.

 56. Поспепов Г. Лирика. Среди литературных родов. – М., 1976. – 382 с.

 57. Поспепов Г. Теория литературы. – М., 1978. – 520 с.

 58. Пустова Ф. Естетична природа слова в літературному творі // Українська мова та література (газета). – 1999. – №17. – С. 1 – 12.

 59. Регг М. Кінець французького стилю: структуралізм і постструктуралізм в американському контексті // Слово і час. – 1996. – №4 – 5. – С.42 – 54.

 60. Руднева Е. Пафос художественного произведения (Из истории проблеми). – М., 1977. – 172 с.

 61. Сверстюк Є. Реалізм на службі. Аберація естетичних понять в ідеологічній системі // Слово і час. – 1998. – №8. – С.73 – 76.

 62. Сивокінь Г. Біографізм у методі сучасного літературознавства // Сучасність . – 1994. – №1. – С.37-41.

 63. Сивокінь. Г.М. У межах і поза межами суб'єктивного (Різночитання художнього твору в теоретичній концепції О.Потебні) // Радянське літературознавство. – 1985. – №9. – С.25 – 30.

 64. Стругацкий А. Стругацкий Б. Трудно быть богом. Антологія мировой фантастики й приключений.— М, 1990.

 65. Теория литературы в связи с проблемами зстетики / Н.А.Гуляев, А.Н.Богданов, Л.Г.Юдкевич. – М.: Высшая школа, 1970.

 66. Теория литературы. Основные проблеми в историческом освещении. Образ. Метод. Характер. – М.: Высшая школа, 1965.

 67. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977

 68. Феминистский литературный критицизм: от языка к действию // Теория и история феминизма / Под. ред. И.А.Жеребкиной. – Харьков: Ф – Пресс, 1996. – С.81 – 114.

 69. Фізер І. Літературна теорія: нормативна регламентація чи понятійне осмислення естетичного факту? // Слово і час. – 1994. – №7. – С.62 – 68.

 70. Фізер І. Теорія Потебні – дериват берлінської школи? // Слово і час. – 1991. – №12.

 71. Франко І. Краса і секрети творчості. – К.: Мистецтво, 1980. – С.355 – 363, 371 – 420.

 72. Фрейд 3. Поэт и фантазия // Вопросы литературы. – 1990. – №8. – С. 160 – 167.

 73. Хализев В. Драма как род литературы. – М. 1986. – 189 с.

 74. Хрестоматия по теории литературы / Сост. Л.Н.Осьмакова. – М.: Просвещение, 1982. – 610 с.

 75. художня культура. Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – С.353 – 365.

 76. Шерех Ю. Етюди про національне в літературах сучасності // Сучасність. – 1993. – №4. – С.68 – 70.

 77. Штейнбук Ф.М. Опыт постижения художественного произведения с помощью психоанализа// Відродження. – 1995. – №1. – С.8 – 10.

 78. Шулявко Р.В. Структурно – семіотичний аналіз на уроках літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – №3. – С.38 – 42.15. Інформаційні ресурси


 1. Сайт бібліотеки БДПУ: http://bdpu.org/Library

 2. Медіа тека читального залу ІФСК ауд. 5б208

 3. Сайт бібліотеки ім..В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

 4. Сайт бібліотеки ім.. Д.І.Чижевського: http://library.kr.ua/

 5. Бібліотека зарубіжної літератури: http://www.booksbooksbooks.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=82&Itemid=213

 6. Електронна бібліотека гуманітарного факультету: http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml

 7. Електронна бібліотека Московського університету: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-003.htm#i307

 8. Електронна бібліотека української літератури: http://www.ukrlitzno.com.ua/category/teoriya-literaturi/Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Фольклор» для студентів за напрямом підготовки 020303 «Філологія», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Виконання покарань щодо неповнолітніх та жінок» для слухачів за напрямом підготовки бакалавр,...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
Робоча програма «Культура української наукової мови» для студентів за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Костромицький Р.І., кандидат філологічних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница