М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
НазваниеМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
страница22/22
Дата03.02.2016
Размер4,28 Kb.
ТипДокументы
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІОднією з актуальних проблем економічного розвитку будь-якого регіону є розміщення продуктивних сил та їх переорієнтація з екстенсивного на інтенсивний шлях розвитку. Тому нами досліджено склад показників промислового виду навантажень на певну територію та методом експертних оцінок проаналізовано зв’язки між економічним розвитком регіону і його екологічним станом, зокрема: концентрація промислових та сільськогосподарських підприємств; відношення площ, зайнятих кар’єрами, відвалами, хвостосховищами та іншими екологічно небезпечними об’єктами до площі всієї території; рівень забруднення викидами промислових підприємств повітряного басейну, поверхневих та підземних вод і ґрунтів; обсяги промислової продукції, створюваної в межах цієї території на одиницю її площі.

Нами з’ясовано, що особливе місце посідають геоморфологічні, ґрунтово-генетичні, кліматичні і загальні біогенетичні властивості, кожна з яких має самостійне значення. Надмірна концентрація промислових об’єктів в Україні, її регіонах і особливо з екологічно кризовим станом, як у Північному Приазов’ї та Запорізькій області ускладнення технологічних процесів з використанням великої кількості вибухово-, пожежо-, радіаційно-, хімічно-, біологічно небезпечних речовин об’єктів, істотний знос промислового устаткування призвело до необхідності стандартизації еколого-економічної діяльності. Цьому слугують міжнародні стандарти [1, с.149].

Стандарт ISO 9000 (частини: перша – керівні вказівки з вибору та застосування; друга – керівні вказівки із застосування ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003; третя – керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001 при розробці, постачанні та супроводженні програмного забезпечення; четверта – керівні вказівки з управління програмою надійності) регламентує екологічну політику в галузі виробництва продукції – планування її якості, наявності для цього кваліфікованого персоналу, що зв’язує цей стандарт з ДСТУ ISO 14000. Важливими є стандарти ДСТУ ISO 9001-95 та ДСТУ ISO 14001-97, які відповідно встановлюють політику у галузі якості продукції та екологічні, законодавчі аспекти в управлінні якістю середовища. Зокрема ISO 9001-95 рекомендує мати: підготовлений персонал з управління документацією та даними, аналізу контрактів, управління проектуванням, технологічними процесами, ставить питання відповідальності керівництва в галузі якості, планування якістю, управління продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам.

Стандарт ISO 9001-95 вимагає компетентності, обізнаності в застосуванні та функціонуванні організаційних структур у галузі охорони оточуючого природного середовища, готовності до аварійних ситуацій та реагування на них. Потрібен аудит системи управління оточуючим середовищем, аналіз з боку керівництва екологічною політикою. Стандарт ДСТУ ISO 14004-97 висуває загальні керівні вказівки з принципів управління, систем та засобів забезпечення екологічної безпеки.

Стандарти ДСТУ ISO 14010-97 – про загальні принципи здійснення екологічного аудиту, ДСТУ ISO 14011-97 про процедури аудиту та аудит систем управління довкіллям, ДСТУ ISO 14012-97 – про кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. Ці документи вимагають наявності висококваліфікованих фахівців на місцях – підприємствах, фірмах, а також в учбових закладах будь-якої форми власності, які могли б вести підготовку спеціалістів у галузі екологічної політики держави. Дуже актуальною є спеціальність “Екологічний менеджмент та аудит”, фахівці з якої могли б свідомо, грамотно втілювати вимоги природоохоронного законодавства, норм, стандартів України [2, с.46].

Поки що в системі екологічного контролю працюють випадкові люди, спеціалісти-суміжники, які не мають спеціальних, глибоких знань у галузі організації (менеджменту) та контролю (аудиту) дієвості екологічних служб і передусім на промислових підприємствах, у торгівлі, яка є кінцевою ланкою виробництва, зокрема і неякісної продукції. Цього вимагає і Хартія Міжнародної торгової палати.

Отже, для підвищення екологічної безпеки, покращення якості продукції, поліпшення економічного стану підприємства, фірми, регіону необхідно мати посаду, поряд з головним керівником, бухгалтером, інженером, еколога-менеджера. Це, при грамотному менеджменті, сприятиме зменшенню витрат на штрафні санкції за забруднення природного середовища, а отже, поліпшенню екологічного стану в державі та її регіонах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мягченко О.П. Екологія. Охорона природи. Економіка раціонального природокористування. – Бердянськ, 2006.

2. Мягченко О.П. Проблеми сталого розвитку продуктивних сил Північного Приазов’я // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. “Еколого-економічні проблеми Північного Приазов’я: економіка, екологія, освіта”. – Бердянськ, 2006. – С. 45-46.


Станіслав Синєок,

4 курс економічного факультету.

Наук. керівник: к.хім.н., доц. О.П.Мягченко


ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ


Проблема охорони довкілля набуває все більшого значення у зв’язку з екологічною кризою, яка охопила територію України. На сьогодні головним забруднювачем навколишнього середовища залишається промисловий сектор економіки, через що за рік на кожного українця припадає біля 86 кг викидів в атмосферу шкідливих речовин.

Тому існує актуальна проблема дослідження екологічного стану територій України, зокрема українського узбережжя Азово-Чорноморського басейну. Нами досліджена роль екологічного аудиту як одного з факторів підвищення ефективності регулювання виробничої діяльності на довкілля. Основний метод дослідження – збір та обробка статистичних даних еколого-економічного змісту.

Згідно з даними Держкомстату України в 2003 році шкідливі викиди в повітряний басейн країни здійснювали 14,7 тисяч промислових підприємств, що в розрахунку на квадратний кілометр території склало 6,8 тон шкідливих речовин. У атмосферу надійшло 4,1 млн. тон шкідливих речовин. Відбувається забруднення річок Чорноморського та Азовського басейнів і самих морів шкідливими побічними продуктами промислових виробництв. Розмір збитків від забруднення довкілля постійно зростає через штрафні санкції за забруднення природного середовища. Екологічна криза в Україні, Азово-Чорноморському басейні набула масштабів глобальної проблеми. Унаслідок поглиблення екологічної кризи щорічні втрати внутрішнього валового продукту України становлять 15-20%. Забруднення Дніпра в
4-5 разів перевищує гранично припустимі норми. Але його воду змушені пити 35 млн. жителів України [1, с.87-89]. Одним зі шляхів розв’язання екологічної проблеми повинна стати комплексна розробка законодавства про охорону довкілля, збільшення екологічних інвестицій, розробка конкретних заходів дотримання екологічних стандартів. Актуальними напрямами здійснення удосконалення існуючого законодавства є: реформування податкової системи з метою посилення стимулюючої ролі екологічних податків; введення нових, більш ефективних інструментів екологічної політики як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих суб’єктів підприємницької діяльності; захист і збереження повітряного та водного басейнів, земельних та лісових угідь за допомогою посилення стимулюючої функції традиційних інструментів екополітики. Одним із найбільш дієвих важелів економіко-екологічного контролю в цьому процесі має стати незалежний законодавчо обов’язковий екологічний аудит. На мікрорівні України проблеми належного аудиторського контролю організації охорони навколишнього середовища і відшкодування збитків природного середовища від виробничої діяльності суб’єктів підприємництва не досліджені і потребують наукового вивчення цієї проблеми. Законодавчо обов’язковий екологічний аудит повинен стати інструментом, за допомогою якого всі зацікавлені природокористувачі матимуть змогу наглядати за здійсненням та результатами підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, що впливають на екологічний стан навколишнього середовища [2, с.1]. Будь-який суб’єкт господарювання у своїй підприємницькій діяльності зосереджується на отриманні найвищого прибутку. Проведення обов’язкового екологічного аудиту повинно сприяти зацікавленості підприємця в тому, щоб охорона навколишнього середовища стала однією із складових частин його виробничо-комерційної діяльності.

Потрібно відзначити, що проведення екологічного аудиту за сучасних умов можливе лише при застосуванні Міжнародних стандартів аудиту в певних межах [3, с.466]. Проведення ж якісного екологічного аудиту в усіх суттєвих аспектах можливе лише за умов розробки специфічних національних стандартів і рекомендацій у сфері аудиту з погляду проблеми охорони довкілля. Впровадження екологічного аудиту стримується недосконалістю законодавчої та нормативно-правової бази. Практична реалізація впровадження обов’язкового екологічного аудиту на національному ринку аудиторських послуг і застосування його не тільки на державному та регіональному рівні, а й на рівні окремих підприємств, повинно сприяти вдосконаленню чинного екологічного законодавства та системи оподаткування у сфері раціонального природокористування і забруднення довкілля. Новий вид аудиторських послуг можливий лише за умов внесення відповідних змін у Закон про аудиторську діяльність чи прийняття самостійного закону про екологічний аудит.


ЛІТЕРАТУРА

1. Мягченко О.П. Екологія. Охорона природи. Економіка раціонального природокористування. – Бердянськ, 2006.

2. Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05.03.98 р. // Голос України. – 1995. – №12.

3. Стандарти аудиту та етики. – К.: ТОВ Парітет-інформ, 2003.

УДК 37.01(06)

ББК 74я5


НАУКОВЕ ВИДАННЯ

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 18 травня 2007 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 160 с.Відповідальний редактор – Баханов Костянтин Олексійович – к.пед.н., доцент, член-кор. АПСН, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету.


Відповідальність за зміст та літературне редагування тез доповідей несуть автори.


Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.


Підписано до друку 14.05.2007 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 9,9.

Тираж 300 прим. Замовл. №170.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Похожие:

М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 268...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 304...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 215...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 216...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 204...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница