М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
НазваниеМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
страница8/22
Дата03.02.2016
Размер4,28 Kb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

ЛІТЕРАТУРА

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: Владос, 1994.

2. Машбиц Е.И. Методические рекомендации по проектированию обучающих программ. – К.: Институт психологии АПН Украины, 1986.

3. Прокопенко І.Ф. Інформаційне суспільство і освіта // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №1. – С. 17.

Марія Дольме,

4 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. В.І.Перегудова


ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ З МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

У 7-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ


Трудове навчання разом із іншими предметами відіграє важливу роль у здійсненні таких загальноосвітніх завдань, як розумовий і фізичний розвиток, моральне та естетичне виховання учнів, формування їхнього світогляду в цілому.

Високі вимоги до якості знань та практичних умінь учнів при обмеженій кількості часу передбачають застосування у процесі трудового навчання найбільш ефективних засобів, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечують швидке й міцне опанування навчального матеріалу, розвивають їх пізнавальні здібності.

Застосування комп’ютерних технологій надає величезні можливості для вдосконалення навчання. Згідно з концепцією інформатизації освіти передбачається застосування ефективних засобів та організаційних форм навчальної роботи з використанням нових інформаційних технологій навчання, забезпечення впровадження їх у традиційні навчальні дисципліни. Питання запровадження інформаційних технологій у навчальний процес інтенсивно досліджують М.Жалдак, А.Пеньков, М.Головань, І.Забара, Т.Олійник, Т.Чепрасова та інші. Використання комп’ютерної техніки в трудовому та професійному навчанні знайшло відображення у дослідженнях В.Горського, О.Ващук, О.Коптелова, М.Корнєєва, Н.Красовської та інших.

Актуальність та недостатня розробленість зазначеної проблеми зумовили вибір теми дослідження “Застосування комп’ютерних технологій на уроках з механічної обробки металів у 7-х класах загальноосвітньої школи”. Об’єктом дослідження є процес трудової підготовки учнів 7-го класу загальноосвітньої школи. Предмет дослідження – педагогічні умови процесу застосування комп’ютерних технологій на уроках технічної праці. Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі.

Під час експерименту були використані такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури за темою дослідження; спостереження за навчальним процесом на уроках технічної праці в 7-х класах загальноосвітньої школи; аналіз навчальної програми з трудового навчання; розробка комп’ютерної презентації за допомогою програми Power Point з метою використання її на уроках трудового навчання; експериментальне дослідження і обробка отриманих даних.

У процесі наукової роботи нами було розроблено комп’ютерну презентацію “Інтерактивна майстерня”, котра дозволила замінити загальноприйняте викладання теоретичного матеріалу теми уроку “Типи токарних різців” на перегляд мультимедійної презентації, що складається зі слайдів і дозволяє подати основні поняття в цікавій та доступній для школярів формі. Запропонована методика з використанням названої презентації на уроках трудового навчання була апробована в 7-х класах загальноосвітньої школи №2 м. Бердянська. Експериментальне дослідження підтвердило наше припущення стосовно оптимізації процесу трудової підготовки учнів за допомогою комп’ютерних технологій.

У ході дослідження ми дійшли таких висновків: 1. Психолого-педагогічний аналіз літератури, використаної під час дослідження, свідчить, що використання комп’ютерних технологій є необхідним засобом інтенсифікації процесу навчання. 2. За допомогою програми Power Point Microsoft Office для уроку трудового навчання було розроблено комп’ютерну презентацію “Інтерактивна майстерня”, що містить матеріал, необхідний для швидкого та якісного засвоєння теми “Типи токарних різців”. 3. Дані експерименту довели, що впровадження в навчальний процес комп’ютерної презентації “Інтерактивна майстерня” підвищило ефективність навчання.


ЛІТЕРАТУРА

1. Агапова Р. О трех поколениях компьютерных технологий обучения в школе // Информатика и образование. – 1994. – №2.

2. Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека. Системно-деятельностный подход к изучению познавательных процессов: Учебно-методическое пособие. – М., 1983.

3. Ставрова О.Б. Компьютерная презентация учебного проекта // Школа и производство. – 2002. – №8. – С. 28-33.


Ольга Кучерявенко,

5 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: ст. викл. Л.В.Лазаренко


ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ POWERPOINT

У ВИКЛАДАННІ КУРСУ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН


Необхідність застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі пов’язана з тим, що різко зріс обсяг необхідних знань, змінилися умови праці в багатьох галузях і за допомогою традиційних методів викладання вже неможливо підготувати сучасних високопрофесійних фахівців. До того ж комп’ютерні технології навчання сприяють підвищенню інтересу молоді до інженерної праці й творчості.

Поява комп’ютерів викликала небувалий інтерес до їхнього застосування в сфері навчання. Процес комп’ютеризації не зворотній, варіативний і вимагає постійного вдосконалення навчального процесу. По-перше – це зростаюча роль комп’ютерів у житті сучасного суспільства. Зараз важко назвати будь-які сфери життя – будь то виробництво, наука, техніка, культура, сільське господарство, побут, розваги, де б застосування комп’ютерів не приносило відчутних результатів. По-друге – стрімке зростання застосування комп’ютерів у всіх регіонах планети.

В основі того й іншого вражаючі, і навіть більше того – приголомшливі успіхи в розвитку комп’ютерної техніки. Можливості комп’ютерів ростуть настільки стрімко, що прогнози фахівців про їхнє найближче майбутнє нагадують наукову фантастику.

Функції комп’ютера в системі освіти досить різноманітні – від керування освітою в цілому й в окремій школі до засобів розваги студентів у вільний час. Якщо говорити про основні функції комп’ютера в навчальному процесі, то він виступає об’єктом вивчення і засобом навчання. Кожній із цих функцій відповідає свій напрямок комп’ютеризації навчання. Перший із них припускає засвоєння знань, умінь і навичок, які дозволяють успішно використати комп’ютер при розв’язуванні різноманітних завдань або, інакше кажучи, оволодіння комп’ютерною грамотністю. Другий напрямок передбачає комп’ютер як потужний засіб навчання, здатний значно підвищити його ефективність. Ці два напрямки й становлять основу комп’ютеризації навчання.

За останні роки питанню використання комп’ютера як засобу навчання присвячено низку досліджень (О.Співаковський, І.Мороз, Н.Зеленкова, В.Вержиковський, С.Мастерова, О.Красножон, В.Биков, М.Головань, А.Гуржій, Т.Зайцева, В.Клочок, Н.Морзе, А.Пеньков, Ю.Рамський, В.Шавальова та інші [1; 2; 3; 4]).

Особливістю впровадження комп’ютерних технологій у систему освіти є відставання методики викладання від рівня технічних рішень і вимог навчального процесу. При вивченні багатьох дисциплін у студентів нерідко виникають деякі труднощі у сприйнятті матеріалу, і отут доцільно використати можливості обчислювальної техніки, такі як наочність, робота з більшими обсягами інформації та інше. Нами була розроблена комп’ютерна презентація з теорії механізмів та машин за темою “Структурний аналіз механізму” у програмі Power Point.

Чому була обрана саме ця програма для комп’ютерної презентації? По-перше, Power Point поставляється із широко розповсюдженим операційним середовищем Windows. По-друге, засобів Power Point досить, щоб яскраво й наочно підготувати й оформити комп’ютерну презентацію. Працювати самостійно в Power Point може велика кількість користувачів. Ця програма є простою у використанні, тому ми поставили завдання розробити навчальну комп’ютерну презентацію та застосувати її в навчальному процесі.

Для вирішення завдання нами були поставлені задачі: вивчити цю програму (особливості, можливості та інше); з’ясувати вплив комп’ютерних технологій на рівень засвоєння матеріалу; з’ясувати труднощі, які виникають у школярів при вивченні теми “Структурний аналіз механізму”. Вирішення у процесі дослідження поставлених завдань дає змогу ефективно використовувати в навчальному процесі навчальну комп’ютерну презентацію.


ЛІТЕРАТУРА

1. Інформатизація освіти України: стан проблеми, перспективи // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №5. – С. 2-14.

2. Красножон О.Б. Комп’ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: БДПУ, 2004. – С. 82-90.

3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат. – М., 2000.


Зоя Алімова,

3 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: асист. Я.С.Рева


ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ


Згідно з Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві. Тому однією з найважливіших педагогічних проблем на сьогоднішній день стала проблема розробки й упровадження нових методик, програм, які сприятимуть активному розвитку та саморозвитку учнів. Ці методики мають сприяти росту можливостей учнів, результативності їх навчання й будуватися на глибокому пізнанні їх особистості [2; 3].

Необхідність ознайомлення учнів з використанням інформаційних технологій у сучасному швейному виробництві зумовлена в його потребі у грамотних та кваліфікованих кадрах. Одним із важливих компонентів сучасного виробництва є використання комп’ютерних технологій при конструюванні модного і стильного сучасного одягу, це значно полегшує підготовку графічних побудов конструкцій моделі та оформлення на неї технічної документації, скорочує термін виготовлення лекал і покращує їх якість.

Важливою позитивною якістю розробки комп’ютерного креслення моделі одягу, що створюється, є простота внесення до креслення будь-яких змін. Ми вважаємо, що навчальний процес проектування одягу слід максимально наблизити до реальних умов сучасного швейного виробництва, використовуючи комп’ютерні технології на заняттях з обслуговуючої праці.

Проблемам трудового навчання була присвячена увага багатьох провідних вітчизняних дослідників: В.Кузьменка, В.Гусєва, В.Мадзігона, В.Сидоренка, Г.Терещука та інших. Психолого-педагогічні проблеми застосування інформаційних технологій, створення та використання комп’ютерних програм у традиційному навчальному процесі розглядаються у працях М.Жалдака, В.Гершунського, Ю.Рамського, А.Пенькова, О.Ващук та інших. Учені стверджують, що інформаційні технології суттєво впливають на організаційні форми, методи та результати навчання.

Вплив комп’ютера на систему освіти зумовлено тим, що можна застосовувати найрізноманітніші методи навчання, в тому числі й ті, які в умовах традиційних форм можна використовувати з обмеженням. Це пояснюється тим, що комп’ютер, з одного боку, може використовувати в навчанні найрізноманітніші задачі і завдання, а з другого, дає змогу забезпечити всебічне, гнучке керування діяльністю кожного учня. Комп’ютер стає посередником між учителем і учнем, він організовує процес навчання відповідно до фізіологічної, психологічної інтелектуальної індивідуальності. У традиційному навчанні всі змушені рухатися в одному темпі. Використання комп’ютера дає змогу кожному учневі обрати оптимальну для нього швидкість подачі і засвоєння матеріалу. Є чимала кількість програм для конструювання, проектування та моделювання одягу, але вони не навчають процесу конструктивної будови одягу.

Актуальність та недостатня розробленість зазначеної проблеми зумовили вибір теми дослідження: “Застосування комп’ютерних технологій у процесі конструювання швейних виробів”. Мета нашого дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність застосування комп’ютерних технологій у процесі конструювання швейних виробів. Методи дослідження: теоретичний аналіз проблеми дослідження на основі вивчення наукової літератури та педагогічний експеримент у процесі навчання конструювання.

Нами було розроблено комп’ютерну програму, до складу якої входить необхідний матеріал для побудови креслення спідниці. Програма орієнтована на користувача-початківця, який теоретично вивчив і добре володіє матеріалом, що стосується конструювання та моделювання одягу. На першому етапі роботи було проведено вивчення теоретичного матеріалу та відбір необхідного, який описує дії щодо побудови креслення. На другому етапі – розроблено методику побудови креслення спідниці, використовуючи комп’ютер. Третій етап – експериментальна перевірка ефективності використання комп’ютера при конструюванні швейних виробів. Крім того, було розроблено програму для тестування засвоєних знань учнів, які необхідні для побудови креслення та виконання моделювання швейних виробів.

Для визначення ефективності застосування запропонованої програми під час проходження педагогічної практики було використано педагогічний експеримент в одній зі шкіл міста. Експеримент показав, що рівень знань студентів із зазначеної теми зріс на 16%.

У ході нашої роботи ми дійшли таких висновків: 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що одним із засобів підвищення рівня знань при конструюванні та моделюванні швейних виробів є використання інформаційних технологій у процесі навчання обслуговуючої праці. 2. Експериментально перевірено ефективність запропонованої методики на основі засобів інформаційних технологій.


ЛІТЕРАТУРА

1. Ващук О.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5-7 класів у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання засобами НІТ: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. – К., 2001.

2. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 24 квітня – 1 травня. – С. 2-4.

3. Обслуговуюча праця. 10 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.

4. Створюємо презентації. Power Point / Упоряд. І.Скляр. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.


Анна Малініна,

4 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. Ю.Ю.Бєлова


ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ


Розвиток освіти в Україні вимагає суттєвого удосконалення естетичного виховання учнів. Необхідність оновлення його змісту, методів та організаційних форм потребує нового визначення поняття “естетичне ставлення” з метою виявлення шляхів його виховання.

Важливим моментом для учнів 9-х класів, на наш погляд, є спрямування особистісного вибору у розмаїтті стилів та напрямків; бо саме час навчання в 9-му класі, на думку психологів [2], є одним із найтяжчих періодів становлення підлітка та визначальним моментом для формування особистісних смаків.

Ми вважаємо, що слід приділити увагу саме цій проблемі, оскільки естетичне виховання учнів 9-х класів під час виготовлення швейних виробів на уроках трудового навчання не досліджувалося на належному рівні у контексті складової частини виховного процесу.

Ми мали за мету розглянути проблему естетичного виховання учнів 9-х класів з педагогічного погляду та дослідити процес його формування із залученням законів естетики.

У ході нашого дослідження естетичного виховання учнів 9-х класів ми дійшли висновку про те, що естетичне виховання учнів 9-х класів під час виконання швейних виробів – це складова виховного процесу загальноосвітньої школи, яка може бути спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати швейні вироби за законами краси.

Цей закон має функціонувати за такими критеріями ефективності: колір, форма, масивність, масштабність, пропорція, ритм, силует, симетрія, асиметрія, статика, динаміка, фактура, силуетні лінії.

Використання особливостей кожного з вищевизначених критеріїв зумовлює оригінальне сприйняття сукні як продовження жіночого образу. А композиційні знахідки та кольорові вирішення справляють незабутнє враження. Для створення потрібного силуету важливими будуть знання пропорції, симетрії та асиметрії. До того ж фактура, як засіб художнього виразу, буде сприяти довершеності силуетних та конструктивних ліній.

Серед методів дослідження проблеми визначальним був педагогічний експеримент. Були залучені два 9-х класи, що виконували однаковий вид робіт, але перший клас – із залученням творчого моменту, а другий – виконував роботу за традиційною програмою з трудового навчання. У результаті експерименту було виявлено, що робота із творчим завданням була більш плідною та корисною, що збігається з твердженням: естетичне виховання відображає культурні потреби особистості.

Виходячи з того, що до навчальних програм з трудового навчання для 9-х класів загальноосвітніх шкіл вивчення технології пошиття одягу включає в себе такі різновиди оздоблювально-декоративних матеріалів, як аплікація, буфи, вишивка, волан, печворк, стрічка, тасьма, що є незмінним матеріалом для створення естетичного боку виробу. Із розмаїття засобів декорування, на наш погляд, досить доцільним є використання вишивки із бісером, воланів, декоративної тасьми та штучного хутра.

При оздобленні швейних виробів кожен з видів декорування має своє значення та особливості виконання. Кожен вид декорування несе свій естетичний сенс. Так, цікавим є незвичайне застосування воланів: не для оздоблення горловини або рукава, а розміщення від лінії талії з використанням при створенні форми солярної символіки та впровадженням технологій світобачення і відображення цього в одязі. Повтори спиральовидного малюнку на лінії корсету, виконане із декоративної стрічки із бісером, зачаровують погляд та перегукуються з біблейськими мотивами тощо [1].

Таким чином, естетичне виховання учнів 9-х класів під час вивчення швейних виробів дає змогу вирішити такі загальноосвітні завдання: формувати світобачення з урахуванням законів естетики, розвивати здатність до перетворення швейних виробів за законами краси; виховання почуття поваги до процесу й наслідків роботи; ощадливого ставлення до засобів створення прекрасного; формування позитивного ставлення до свого фаху та життя; виховання жаги творчості, спрямування зусиль на здобуття професійних перемог.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Похожие:

М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 268...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 304...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 215...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 216...
М іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 204...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница