Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003
НазваниеЛитература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003
страница28/189
Дата03.02.2016
Размер4,07 Kb.
ТипЛитература
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   189


Студијски програми:

Рударско инжењерство

Инжењерство нафте и гаса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета:

Заштита животне средине


Наставник:

Томанец А. Рудолф

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби након чега решавају тестове (5), раде домаће задатке - семинарске радове (2) у форми контролисане самосталне активности.

Циљ предмета

Циљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин.

Исход предмета

Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине.

Садржај предмета
Теоријска настава, Практична настава:

Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему.

Литература

1. Томанец Р., 2007: Wеб Сајт Факултета – сва предавања у формату Мицрософт Повер Поинт презентације, као и копије текста – Белешке са предавања.

2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.

3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. –Pearson, San Francisko.

4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. –ибид.,4.

6. Миљковић М., 2000: Заштита радне и животне средине. – ибид.,4.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања-видео бим (Microsoft Power Point), DVD.

Оцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

max. 10

писмени испит

4 x 7 = маx. 28 бода

тест, колоквијум-и

4x10 = маx. 40 бод.

усмени испит
писање семинара и одбрана

2x11 = 22 бод.

одбрана вежби


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   189

Похожие:

Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература по математическим методам в педагогике литература
Введение в экспериментальную педагогику: Учебное пособие. – Ижевск: Изд-во, 2003. 77с
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература Литература из курса лекций (Электронная версия)
Городецкий А. Я. Информационные системы. Вероятностные модели и статистические решения. Учеб пособие. Спб: Изд-во Спбгпу, 2003. 326...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература Основная литература
Экономика отрасли: учебное пособие. Под ред. А. С. Пелих. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с.; Шувалова Г. Г. Учебная программа курса...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб пособие для вузов / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалов
Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалов; под ред. Б. П. Демидовича. 4-е изд., стер. Спб. [и др.] : Лань, 2008. 400 с. (Классическая...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconМацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови
Фонетико-інтонаційні особливості усної форми наукового стилю. Словотворчі елементи в термінах
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconРабочая учебная программа по математике 5 класс
Составлена на основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по математике...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература 7 Если вы сотрудничаете с ноу «Открытый молодёжный университет»
Панов А. И. Педагогическое творчество: структурно-аналитический аспект. Томск, огу «рцро», 2003. – 28 с
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconПрограмма по литературе для старшей школы под ред. В. Г. Маранцмана, 2004
Т. М. Фадеева. Тематическое поурочное планирование. Литература. 10 класс., М., «Астрель», 2003
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconАнализ используемых умк по математике в основной и старшей школе
Результат анкетирования использования учебно-методических комплектов по математике показывает, что для организации учебного процесса...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconУчебно-методическое обеспечение дисциплины Литература Основная литература Джордж Дж. М., Джоунс Г. Р. Организационное поведение. Основы управления: Учеб пособие для вузов / Пер с англ под ред проф. Е. А. Климова. М.: Юнити-дана, 2003. 463 с
Джордж Дж. М., Джоунс Г. Р. Организационное поведение. Основы управления: Учеб пособие для вузов / Пер с англ под ред проф. Е. А....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница