Схема розташування університету
НазваниеСхема розташування університету
страница26/30
Дата04.02.2016
Размер7,59 Kb.
ТипДокументы
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Методичне забезпечення: студенти ведуть конспекти лекцій з актуальної тематики, для виконання лабораторних робіт видається інструктивно-методична література.

Екзаменаційа методика: Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання. Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як математика, розділи математичного аналізу, диференційного числення тощо, алгоритмічні мови та програмування, спецглави математики, теорія електричних кіл, основи електроніки, основи цифрової техніки, моделювання на ЕОМ.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Метою індивідуальних завдань є вдосконалення знань та вмінь, які студенти набувають при вивчення дисципліни в аудиторії.

Домашня робота: підготовка до практичних занять і опрацювання результатів лабораторного практикуму.

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською мовою.


Дисципліна: ПРАВОЗНАВСТВО.

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 4 (триместр 11)
Стаціонарне навчання

Вид курсу, годин та тиждень

Курс

4

обов’язковий

Термін (год.)

11
Лекції (год.)

17

1

Практичні заняття (год.)

17

1

Лабораторні заняття (год.)

-

-

Семінари (год.)

20

3

КП/КР/ трим.

-
РГР

-
СРС (інд. занят.)

18
Всього (год. / кредитів)

72/2
Екзамен (трим.)

-
Залік (трим.)

11
КОД:

НГД06

Лектори: Довбиш Валерій Аркадійович, к. філос. н., доцент.

Довбиш Валентина Зіновіївна, викладач.

Інститут / факультет : Ін. ФЕП, ФІПСМ, каф. ПІП

Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 9. Тел. 59-84-52

МЕТА: вивчення студентами сутності та структури системи права України, усвідомлення ними основних інститутів Конституції України, окремих норм загальних та спеціальних частин цивільного, трудового, сімейного, адміністративного та кримінального права України, формування у них цілісного уявлення про види та форми юридичної відповідальності.

ПРОГРАМА:

Поняття держави і права.

Основні джерела права. Суб’єкти правовідносин. Види правовідносин.

Конституційне право – провідна галузь національного права України.

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Вибори і референдуми як форма прямої демократії: правове регулювання.

Конституційний статус органів державного правління та влади.

Судова система України та система прокуратури: структура і функції.

Адміністративно – правові відносини: поняття, зміст, суб’єкти. Поняття та види адміністративних правопорушень. Поняття та види адміністративно правових стягнень, порядок їх накладення.

Цивільне право України. Методи поняття та джерела. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Види юридичних осіб, порядок їх створення та реєстрації. Спадково право: та його суб’єкти

Трудове законодавство України, предмет правового регулювання, методи та джерела. Трудовий договір . робочий час і час відпочинку. Відпустка.

Кримінальне право: джерела та принципи. Поняття кримінального злочину склад та види. Кримінальні покарання за законами України.

Принципи сімейного права: його джерела та суб’єкти. Права та обов’язки батьків та дітей. Права та обов’язки подружжя .

БІБЛІОГРАФІЯ:

Конституція України – К. 1996.

Коментар до Конституції України.-1996.- 128 с.

Конституційне право України. За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка ,Ю.М. Тодики.- К.,1999.

Котюк В.О. Основи держави і права.- К., 2001.- 198 с.

Довбиш В.А., Похило І.ЛД., Довбиш В.З. Основи конституційного права України.- Вінниця,2001.- 102 с.

Правознавство / за ред. Кермецмана В., Семерик О.- К.,2002.- 254 с.

Правознавство / за ред. Копейчикова В. В.- К., 2002.- С.368.

Юридична енциклопедія. - Т.1-3.- К.,2001.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: вивчення дисципліни передбачає 2 модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.

ПЕРЕДУМОВА: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як: історія України, соціологія, політологія, філософія.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, посібники, методичні вказівки, ситуаційнеі задачі.

ІНДИВІДУАЛЬНа РОБОТА: Роздача ситуаційних практичних завдань, підготовка індивідуальних рефератів на теми.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: усний іспит за призначенням

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: в інститутах;

РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально, чи по телефону.


Предмет: Безпека життєдіяльності

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 4(триместр 11)
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Курс

4
Триместр

11
Лекції (год)

17
Практичні заняття (год)

9
Лабораторні заняття (год)

10
Семінари (год)КП(КР) тримРГР СРС (інд. Заняття)

18
Всього (годин/кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)КОД:

НПД16
Лектори: Дрончак Володимир Олександрович, к.т.н., доц.;

Терещенко Олександр Петрович, к.т.н., доц.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7; корпус 3; кімната 3407; тел.: 8-0432-59-82-52

Статут курсу в навчальній програмі: Курс обов’язковий у програмі навчання всіх спеціальностей.

Мета: Формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем безпеки людини у виробничій сфері, побутовому та навколишньому природному середовищі, визначення та оцінки ризику, методів і засобів забезпечення відповідних умов навколишнього середовища, дій в умовах надзвичайних ситуацій.

ПРОГРАМА: Небезпеки та ризики .Система “людина-життєве середовище”. Навколишнє природне середовище, методи та засоби його захисту. Надзвичайні ситуації, дії людини в умовах надзвичайних ситуацій.

БІБЛІОГРАФІЯ

Джигирей В.С.Житецький В.И.,БЖД,Львів,Афіша,2000.

Желібо Е.П.,Заверуха Н.М.,Зацарний В.В.,БЖД,Київ,Каравела,2001.

Щедрій Я. І. „Безпека життєдіяльності”, Львів 1997.

Пістун І. П. „Безпека життєдіяльностї”,Суми,Унїверситетська книга,2000 .

Лапін В.М.БЖД людини,Львів,Київ,Знання,1999.

БЖД под ред. Белова С.В.,М.В.школа, 1999.

Кобєвнік В.Ф. та ін.,БЖД ч.1,2,ВЗДТУ,1999.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти отримують оцінки при виконанні лабораторних робіт та проходять один модульний контроль, де пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання курсу (письмове опитування).

ПЕРЕДУМОВИ: Необхідні загальні знання, отримані в курсах фундаментальних дисциплін: математики, фізики, хімії та знання правових дисциплін.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Виносяться, головним чином, теми, які поглиблено вивчаються на практичних роботах.

Екзаменаційна методика: Усний або письмовий залік за призначенням. Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Основи менеджменту

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 4 (триместр 11)

Триместр

11Лекції (год.)

17Лабораторні роботи (год.)

0Практичні заняття (год.)

8Семінари (год.)

0Курсові проекти (КР) (триместр, год.)

-Контрольні роботи (триместр, кільк., год.)

на які виділяється навчальне навантаження

-СРС (без врахування год. На КП (КР), РГР, контрольні роботи)

18ВСЬОГО:

54Підсумковий контроль:

іспит
Кредити ECTS

1,5
КОД

ВПЦ03

Лектори: Кавецький Вячеслав Валерійович, ст. викладач каф. ЕПОВ.

21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе 95, Інститут менеджменту (ІнМ), факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту ФІПСМ), кафедра економіки промисловості та організації виробництва, тел. 59-83-33.

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: оволодіння студентами спеціальностей машинобудівного профілю загальними принципами менеджменту та маркетингу.

ПРОГРАМА: Основні завдання дисципліни. Значення для підприємства в умовах ринкової економіки. Об’єкт вивчення. Предмет дисципліни. Сутність маркетингу. Основні причини розвитку. Ринок та його характеристики. Основні етапи розвитку маркетингу. Основні функції маркетингу. Основні концепції маркетингу. Основні відмінності концепції маркетингу від концепції збуту. Об’єкти маркетингового дослідження. Основні принципи маркетингу: дослідження ринку; сегментація ринку; вивчення попиту; інновація; планування. Соціальні дослідження потреб. Потреба. Види потреб людини. Задоволення потреб. Попит споживача. Складові компоненти попиту. Види попиту на продукцію. Закон попиту та пропозиції. Цінова еластичність попиту. Чинники які впливають на купівельну поведінку споживачів. Види маркетингу підприємства в залежності між попитом та пропозицією. Крива життєвого циклу товару. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристика. Поведінка та стратегія виробника в залежності від етапу розвитку товару. Стратегія та тактика маркетингу. Кон’юнктура товарного ринку. Комплексне дослідження ринку. Сегментація ринку. Основні принципи сегментації ринку. Визначення цільового ринку. Види стратегії маркетингу в залежності від фізичних можливостей підприємства. Вивчення продукції та поведінки конкурентів. Конкурентноздатність товару. Особливості вивчення попиту на індустріальні товари. Ціноутворення як функція маркетингу. Принципи ціноутворення. Основні методи ціноутворення. Товарорух. Етапи дослідження товароруху. Канали товароруху. Посередники для підприємства виробника. Просування товару. Функції просування товару. Основи організації реклами. Сутність управління виробництвом. Основна мета управління. Предмет та об’єкт управлінської діяльності. Види управління та їх характеристика.

Менеджмент як наука управління. Особливості менеджменту. Менеджмент на підприємстві. Види менеджменту. Управлінські революції. Етапи розвитку менеджменту. Причини розвитку менеджменту. Основні теорії шкіл менеджменту. Поняття функцій менеджменту. Основні характеристики функцій менеджменту. Планування як функція менеджменту. Бізнес-планування. Стратегічні та тактичні плани. Мотивація праці. Сутність мотивації праці. Характеристика основних теорій мотивації праці. Поняття організації як функції менеджменту. Характеристика організаційних структур управління. Сутність та класифікація методів менеджменту. Економічні методи управління. Адміністративні методи управління. Соціально-психологічні методи управління. Сутність та класифікація управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Процес та умови прийняття управлінських рішень.

Інформація, її види та роль у менеджменті. Природа конфлікту та управління конфліктними ситуаціями. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі організації. Керівник, менеджер, підприємець. Основні відмінності менеджера та підприємця. Влада та лідерство. Стилі керівництва. Ієрархічні рівні управління підприємством, їх характеристика. Сутність організації управлінської праці. Характеристика управлінської праці. Основні підходи управління організацією. Підвищення ефективності управлінської праці.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Похожие:

Схема розташування університету iconКоротка характеристика Університету 2
Актовий день Університету: цього дня проходить урочисте засідання Вченої ради, на якому один із провідних професорів виголошує Актову...
Схема розташування університету iconИ нформатика иу-8
...
Схема розташування університету iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова «Дошкільна педагогіка. Історія загальної дошкільної педагогіки» та...
Схема розташування університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Схема розташування університету iconМинистерство образования и науки Российской Федерации Балтийский государственный технический университет «Военмех»
Общие представления о радиоэлектронике. История развития радиоэлектроники. Понятие информации, обобщенная структурная схема передачи...
Схема розташування університету iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Схема розташування університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Схема розташування університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Схема розташування університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Схема розташування університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница