Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении
Скачать 16,91 Kb.
НазваниеНастоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении
страница8/9
Дата04.02.2016
Размер16,91 Kb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

V závěru své diplomové práce jsem zhodnotila míru toho, jak jsem dosáhla cílů této diplomové práce. Poukázala jsem na to, že v hovorové řeči napomáhají okřídlená slova tomu, aby konkretizovala předmět mysli a vyjádřila svůj vztah k němu. Analýza okřídlených slov ukázala, že okřídlená slova v publicistice nejsou pouhým emocionálním upřesněním vztahu slova a čtenáře, ale díky transformacím se z nich rodí něco nového.

Okřídlená slova se aktivně používají v řeči a s každým novým dnem se jejich složení mění. Některá okřídlená slova se z jazyka vytrácejí, ale přicházejí nová, která jsou buď efektivnější anebo přepracovávají stará. Ne jenom dnes, ale i v budoucnosti se okřídlená slova budou hojně používat, jak v ústní tak písemné podobně, protože jsou to slova, kterými můžeme popsat svůj pohled na život, zkušenost z různých hledisek. Jsou to slova a rčení, která se pro svůj zvláštní význam stala bohatstvím kultur mnoha národů.

Adaptace okřídlených slov je v dnešní době neoddělitelnou částí jazyka. Umožňuje nám politizovat, stylizovat, socializovat i popularizovat všechna okřídlená slova s jejich dosavadními i novými funkcemi.

Jedním správným okřídleným slovem můžeme vyjádřit celou myšlenku, a můžeme zaujmout masu lidí, která nás bude následovat.

Analýza okřídlených slov nám ukázala, že z morfologického a syntaktického hlediska jsou okřídlená slova zajímavá tím, že jednou záměnou nebo přidáním nového jazykového jevu se mění celá konstrukce a smysl okřídleného slova. Podle analýzi, jsem dospěla k závěru, že publicisté nejčastějí používaji okřídlená slova V. Vysockého, jelikož jsou jeho slova nejflexibilnější a proto nejčastějí podléhají transformacím. Nejčastější transformace v publicistice je zámněna komponentů okřídlených slov slovem nebo slovním spojením. Tato transformace umožňuje vzniku nového, hlubšího vyznamu okřídleného slova.


Myslím si, že téma této diplomové práce je aktuální. Je aktuální tím, že je to téma, které ještě není dostatečně rozpracované. Obzvláště není rozpracovaná tématika vztahu okřídleného slova a publicistiky. Neexistují specifické články nebo příručky, které by nám umožnili jednoduší hledání nejpopulárnějších okřídlených slov. Nehledě na to si myslím, že cíl, který jsem si stanovila v dané diplomové práci, byl dosažen. Pokusila jsem se důsledně proanalyzovat každé okřídlené slovo a různorodost praktického materiálu mi ukázala, že okřídlená slova jsou velice spjata s kulturně-politickou situací, že každé nové okřídlené slovo, které se objevuje v řeči, má svůj důvod a své kořeny. Důležité je poznamenat to, že jediným praktickým zdrojem pro analýzu okřídlených slov byly noviny (on-line noviny), které jsou v dnešní době základním prvkem obohacení jazyka. Právě díky novinovým článkům a umění publicistů jsem mohla provést analýzu okřídlených slov, která mi to umožnila. Bohužel nebylo možné všechna okřídlená analyzovat jednoduše, ale právě tím, že nejsou všechna flexibilní, jsem mohla poukázat na rozdíly a na písničkáře, jejichž okřídlená slova jsou tak ustálená v jazyce, že i sám čtenář je schopen k jejich rychlé transformaci.

Na závěr bych chtěla uvést, že okřídlená slova odrážejí kulturně-historické změny ve společnosti. Jsou součástí literatury, folklóru, umění, životního stylu, zvyku národa, jsou částí každého z nás. Jsou to elementy národní kultury, protože představují ustálenou část slovní zásoby jednoho národa. Okřídlená slova jsou nasycená láskou, hněvem, pravdou, důvěrou, vírou, vlastními zájmy, jsou nasycena našimi pocity a přáním.

Jak říkal M. Šolochov : «Největším bohatstvím národa je jeho jazyk» ( Překlad B.K.).


БИБЛИОГРАФИЯ:


Арутюнова, Н. Д., Язык и мир человека, «Языки русской культуры». Москва 1998.

Арнольд, И.В., Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. - СПб.: СПбГУ, 1999.

Архангельский, В.Л., Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории удтойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов-на-Дону 1964.

Ашукин, Н.С.,Ашукина,М.Г., Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения.Москва 1955.

Бабкин, А. М., Русская фразеология, ее развитие и источники. Ленинград: Наука, 1970.

Барченкова, М. Д., Словарь музыкальных терминов. Москва 2000.

Баш, Л. М., Современный словарь иностранных слов. Москва 2002.

Берков, В. П., Мокиенко, В. М., Шулежкова, С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. Москва 2000.

Бирих, А. К., Мокиенко, В. М., Степанова, Л. М., Русская фразеология, Историко – этимологический справочник. Москва 2005.

Булатов, М. А., Крылатые слова. Москва 1950.

Веллер, М. Технология рассказа. Москва 2005.

Вежбицкая, А., Понимание культур через посредство ключевых слов. Языки славянской культуры. Москва 2001.

Виноградов, В. В., Русский язык. Москва 1947.

Виноградов, В.В., Избарнные труды. Лексикология и Лексикография. Москва 1977.

Войнова, Л. А., Жуков, В. П., Молотков, А. М., Федоров, А. И., Фразеологический словарь русского языка. Москва 1978.

Волин, С. И., За КСП и против ВИА. Одесса 2000.

Высоцкий, В., Стихотворения и песни. Поэзия XX века. Москва: Профиздат, 2001.

Высоцкий В., Сборник Нерв. Москва: Издательство «Современик», 1998.

Гудерсон, Д. Bevingede ord. Осло 2006.

Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка. Москва 1986 – 1987.

Душенко, К. В., Словарь современных цитат. Москва 2006.

Жуков, В. П., Словарь русских пословиц и поговорок, «Русский язык». Москва 1993.

Ибрагимова, Н. М., Русские песни. Москва 1952.

Ковшова, М. Л., Культурно-национальная специфика фразеологизмов. Москва 1996.

Копылов, И. Л., Вся русская литература. Минск 2002.

Крылов, А. Е., Бытование и трансформация крылатых выражений Высоцкого в газетно-журнальных заголовках: на прим. песен для кф. «Вертикаль» // Мир Высоцкого. Вып. IV. Москва 2000

Кожевников, А. Ю., Крылатые фразы и афоризмы отечественного кино. Санкт-Петербург 2004.

Лаиновић, Н. Фразеолошки речник српскохрватског језика. Београд 1989.

Литературный энциклопедический словарь /Под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаевой. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987.

Лихачев, Д. С., Панченко, А. М., Понырко, Н. В. Смех в Древней Руси. - СПб.: Наука, 1984.

Лорес, Ю., Место авторской песни в системе искусств. Москва: 2001.

Маrtinková, М., Rusko-český farzeologický slovnílk. Praha: SPN, 1957.

Мlacek, J., Frazeologicke študie. Bratislava 2004.

Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь. - М.: "Русские словари", 1997.

Михельсон, М. И., Большой толковый фразеологический соварь. ETS Publishing house, 2004.

Мокиенко, В. М., Новая русская фразеология. OPOLE 2003.

Молотков, А. И., Основы фразеологии русского языка. Ленинград: Наука, 1977.

Мршевић – Радовић, Д., Чланак из фразеолошке семантике. Београд: Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику, 1994.

Новиков, В., Авторская песня как поэзия сопротивления. Москва 1997.

Ожегов, С. И., Словарь русского языка, Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Москва 1953.

Петровић, В., Новинска фразеологиjа. Нови Сад 2000.

Пантелеева, В. Г., Попова, Е. А., Стилистические особенности современного газетного заголовка. Вестник Удмурдского Университета. Ижевск 2005.

Серов, В., Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Москва 2003.

Словарь – справочник по русской фразеологии, Москва: Русский язык, 1981.

Словарь современного русского литературного языка.Ленинград: Академия Наук СССР, 1954.

Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология, «Русский язык». Москва 1987.

Сидоренко, К. П., Интертекстовые связи пушкинского слова. СПб.: Монография, 1999.

Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1992.

Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология, «Русский язык». Москва 1987.

Супрун, А. Е., Исследования по лингвистике текста. – Минск: Высш.шк., 2001.

Сухарев, Д., Введение в субъективную бардистику. //Знамя. –2000. - №10.

Телия, В. Н., Культурно-национальные коннотации фразеологизмов, Славянское языкознание, ХI международный съезд славистов. Москва 1993.

Телия, В. Н., Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. «Языки русской культуры». Москва 1996.

Худякова, М. Ф., Фразеологизмы русского языка. Екатеринбург: Уральское Изадетельство, 2000.

Универсальный фразеологический словарь русского языка. Москва: Вече, 2001.

Фразеологический словарь русского языка. Москва: Высшая школа, 2003.

Чаиро, М., Duden Stilworterbuch der deutschen Sprache. Leipzig 1999.

Чередниченко, Т., "Громкое" и "тихое" в массовом сознании. Размышляя о

классиках-бардах //Советская музыка. - 1991. - № 11.-

Чермак, Ф., Idiomatika a frazeologie češtiny. Univerzita Kralova. Praha 1980.

Шанский, Н. М., Фразеология современного русского языка. Москва 1985.

Шанский, Н.М., Основные свойства и приемы стилистического использования фразеологических оборотов в русском языке. Москва 1957.

Шипов, Р., Антология бардовской песни. Автор-составитель - Москва: Эксмо, 2006.

Шмелев, А. Д., Русский язык и внеязыковая действительность. Языки славянской культуры. Москва 2002.

Шулежкова, С. Г.,: Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. - Москва: "Азбуковник", 2002.

Янин, И., История крылатых слов и выражений. Москва 2003.

Яранцев, Р. И., Словарь – справочник по русской фразеологии.. Москва: Русский язык,1981


ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ:

Газета «Аргуметы и факты»

Газета «Белорусские Новости»

Газета «Вестник»

Газета « Власть и Правда»

Газета «Время новостей»

Газета «Труд»

Газета «Твой день»

Газета «Профиль»

Газета «Известия»

Газета «Комсомольская Правда»

Газета «Литературная Газета»

Газета «News»

Газета «Новости Крыма»

Газета «Новости»

Газета «Московская Правда»

Газета «Метро»

Газета «Мig News»

Газета «Парламетарская Газета»

Газета «Правда»

Газета «Пофиль»

Газета «Спортивная Панорама»

Газета «Экономика и жизнь»

Газета «3D News»

Журнал «Путеводитель»

Журнал «Live Journal»

«Главные новости Ульяновска»


ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЫ:

www.pesne66.narod.ru

www.a-pesni.golosa.info/bard/

www.gorodnitsky.com

www.gorod.lv/novosti

www.shansonprofi.ru

www.ikd.ru

www.litera.ru/okudzhava.html

www.ifo.geol.msu.ru

www.avtomat2000.com/vov.html

www.vinodlya.narod.ru

www.mku.ua

www.profile.ru

www.trud.ru

www.aif.ru

www.izvestiya.net

www.novosti.ru

www.pravda.ru

www.bardmusic.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ.Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Мужа друуг оказалася вдруг

(«Труд»22.01.199)Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Все вдруг ласковы с Уфой

(«Уфимская неделя»18.03.1999)

Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если парень в горах не ах!

(«Профиль»26.07.1999)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если «друг» оказался вдруг

(«Экономическая газета»29.07.1999)

Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если друг оказался вдруг начальником

(«Мир новостей»21.08.1999)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если «друг» стал не нужен вдруг

(«Общая газета»09.09.1999)

Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


А говорили, Сэм друг

(«Общая газета»04.09.2000)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если друг оказался без визы

(«Труд»06.11.1998)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


А сыновья уходят в бой

(«МК»10.12.1998)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


И не друг и не враг

(«Эксперт»20.12.2001)

Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Нет, и в церкви все не так, а так

(«Огонек»25.12.1998)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если враг оказался вдруг

(«Итоги»25.05.1998)

Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


Если Гор оказался вдруг

(«РГ»19.06.1997)


Если друг / оказалася вдруг / и не друг, и не враг, а так


И не друг, и не враг – а как?

(«КП»14.09.2000)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconДипломная работа выполнена в цехе цифровой фотограмметрии фгуп урпцг «Уралгеоинформ»
Дипломная работа посвящена исследованию возможностей цифровой фотограмметрической системы photomod, предназначенной для решения полного...
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconСбор и систематизация материалов, анализ и интерпретация полученных данных
Предлагаемая работа посвящена исследованию авторского мастерства русских поэтов в написании лирических произведений, посвященных...
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconМетодические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи»
Понимание значения крылатых выражений иногда вызывает у студентов затруднения. Цель данной работы – пополнить словарный запас, углубить...
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconТематическое планирование по литературе 6 класс (2012-2013 учебный год)
Истолкование фразеологизмов и крылатых выражений и включение их в собственную речь
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconСодержание Введение
Представленная работа посвящена теме «Использование условных функций и логических выражений при решении задач в Excel»
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconМбоу «Гимназия №39» г. Уфа 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 67
Работа посвящена разработке, изготовлению и исследованию демонстрационного пособия по физике на основе трансформатора Тесла
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconДипломная работа по теме: “ Интерактивная база данных по дендроклиматологии” Работу
Моя дипломная работа очень актуальна, потому что дендроклиматология – малоизученная и малоизвестная область биологии. Дендроклиматология...
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconПриобщение современных школьников к духовным поискам в творчестве русских писателей, поэтов, художников, музыкантов. Корнеева Татьяна Викторовна, учитель моу «ксош №55»
Дное. Оно требует от самого учителя напряжения сил, любви и подлинной культуры. «В культуре нет и не бывает лишнего», говорил профессор-филолог...
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconИсследовательская работа Старовойтовой Алины посвящена исследованию одной из наиболее важных проблем современного мира. Когда в наши дни многие школьники не слушают авторскую песню, а придерживаются творчества поп исполнителей, они оскудняют свой кругозор.
«Авторская песня от 60-х годов ХХ в до наших дней. Сравнительная характеристика творчества основоположников жанра (на примере В....
Настоящая дипломная работа посвящена исследованию крылатых выражений, принадлежащих перу великих русских бардов. Цель работы заключается в определении iconИспользование выражений, выполнение операций над объектами
Цель работы: Научиться выполнять операции над объектами, используя динамические массивы
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница