Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України
НазваниеОсновні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України
страница233/236
Дата04.02.2016
Размер4,25 Kb.
ТипДокументы
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   236нальний технічний університет
сотенного устрою в Гетьманщині
ліг. компромісу між правосла-
264
«Київський політехнічний інсти-
(див. також Полковий устрійСо-
вними та унійцями. Гострих на-
КИЇВСЬКИЙ
тут».
тенний устрій).
падок від козаків і правосл. орто-
Полковники: О.Теплуцький
доксів зазнав Мелетій (Смо-
КИЇВСЬКИЙ ПОЛК — адм.-тер.
(1648), С.-М.Кричевський (1648—
трицький), який був запідозре-
і військ. одиниця Гетьманщини.
49), А.Жданович (1649—53; 1656—
ний у переході до унійців. Напе-
Утворений 1648, на початку на-
57), Є. Пішко (1653—54), П.Янен-
редодні собору правосл. богосло-
ціональної революції 1648—1676.
ко-Хмельницький (1654—56; 1657—
ви Лаврентій (Зизаній) та А.Му-
Полкове місто — Київ, від 1708 —
59), В.Дворецький (1659—60;
жиловський визнали його твір
м.  Козелець. За «Реєстром всього
1662; 1663—68), С.Третяк (1662—
«Apologia peregrinatiey do Kraiow
Війська Запорозького» 1649 полк
63), К.Солонина (1669—82,
Wschodnych» («Апологія мандрів-
мав у своєму складі 1792 козаки
1687—89), Г.Карпович (Коровка-
ки до східних країв». Львів, 1628)
та 17 сотень, у т. ч. 4 — у Києві.
Вольський, 1682—87), К.Мокієв-
єретичним і противним правосл.
Сотенними центрами були Ва-
ський (1691—1708), Ф.Коровка-
догматиці, а під час собору цей
сильків,  Білогородка, Ходосівка
Вольський (1708—12), А.Тансь-
твір був підданний анафемі. Че-
(нині село Києво-Святошинсь-
кий (1712—31), М.А.Танський
рез напружену атмосферу, що
Печатка Київського
кого р-ну), Трипілля (нині село
(1732—47), М.М.Танський (1747—
склалася на соборі, прихильники
полкового суду. 1753.
Обухівського р-ну), Обухів,  Бро-
51), Ю.Дараган (1751—66),
правосл.-унійного зближення не
Відбиток.
вари, Гостомель (нині селище
О.Безбородько (1774—75; у 1797—
змогли публічно заявити про свої
міськ. типу, підпорядковане Ір-
99 — канцлер Російської імперії),
наміри.
пінській міськраді), Ясногород-
Л.Лукашевич (1779—81).
Літ.:  Голубев С. Киевский митро-
ка,  Макарів, Преварка (нині у
Літ.:  Максимович М.А. Обозрение
полит Петр Могила и его сподвижни-
ки: (Опыт исторического исследова-
складі Києва), Мотовилівка (2
городовых полков и сотен, бывших на
Украине со времени Богдана Хмель-
ния), т. 1. К., 1883.
сотні; нині с.Велика Мотовилів-
ницкого. Бубновская сотня. В кн.:
П.М. Сас.
ка, с.Червона Мотовилівка Фа-
Максимович М.А. Собрание сочине-
стівського р-ну; усі Київ. обл.),
ний, т. 1. К., 1876; Gajecki J. The Cos-
КИЇВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
Ворсівка (нині село Малинсько-
sack Administration of the Hetmanatе,
ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1629.
го р-ну Житомир. обл.), Овруч.
vol. 1. Cambridge, 1978; Дашкевич Я.
Скликаний згідно з універсалом
1654 К.п. мав 22 сотні (у Києві,
Гетьманська Україна: Полки. Полков-
ники. Сотні. Лівобережжя. «Пам’ятки
польс. короля Сигізмунда ІІІ Ваза
Василькові, Білогородці, Трипіл-
України», 1990, № 2; Реєстр Війська
9 лип. у Києві для обговорення
лі, Обухові, Мотовилівці, Мака-
Запорозького 1649 року. К., 1995;
питання про участь у Львівському
Печатка Київської
рові, Бородянці, Гостомелі, Виш-
Панашенко В.В. Полкове управління в
полкової канцелярії.
православно-унійному церковному
городі,  Димері, Ходосівці, Лісни-
Україні (середина XVII—XVIII ст.).
1755—1781 рр.
соборі 1629. На собор прибуло
ках (нині село Києво-Свято-
К., 1997; Аброскін П. та ін. Київщина
Відбиток.
козацька. К., 2004.
кілька правосл. церк. ієрархів та
шинського р-ну), Преварці, Ро-
бл. 500 священиків і ченців. Се-
шівці, Чорнобилі, Карпилівці (ни-
Л.А. Сухих.
ред світських учасників були
ні село Іванківського р-ну), Бро-
КИЇВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
представники  братств,  Війська
варах, Заворичах (нині село
ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1621 
Запорозького, а також кілька
Броварського р-ну), Острі, Ко-
перший собор правосл. Церкви в
шляхтичів (шляхетський загал
зельці, Бобровиці (нині місто
Україні після Берестейської цер-
відмовився взяти участь у роботі
Черніг. обл.). 
ковної унії 1596. Скликаний у Ки-
собору). Офіц. представником
Після  Андрусівського договору
єві в трав. 1621 правосл. митро-
польс. короля на соборі був
(перемир’я) 1667 було два К.п. —
политом Київським Іовом (Бо-
А.Кисіль, який докладав чималих
лівобереж. і правобереж. (1667—
рецьким) після відновлення єру-
зусиль, щоб схилити учасників
72; підпорядкований гетьманові
салимським патріархом Феофа-
до правосл.-унійного порозумін-
П.Дорошенку). 1669 до лівобереж.
ном правосл. церк. ієрархії (див.
ня. Чимало учасників, у т. ч. Пе-
К.п. приєднано частину Перея-
Феофана ІІІ місія в Україні 1620).
тро (Могила), виступали за спіль-
славського полку і  Ніжинського
Докладніших відомостей про цей
ний собор православних і унійців
полку. За ревізією 1764 в 11 сот-
собор не збереглося.
у Львові, ін. ж були проти цього.
нях К.п., розміщених на Лівобе-
П.М. Сас.
Собор не ухвалив рішення щодо
режжі (Бобровицькій, Борис-
участі у Львів. правосл.-унійному
пільській, Гоголівській, Київ-
КИЇВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
церк. соборі. По-перше, це ста-
ській, Кобижчанській, Козелець-
ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1628.
лося завдяки діяльній антиуній-
кій, Мринській, Морівській,
Відбувся 13—15 серп. 1628 у Киє-
ній позиції Війська Запороз.: ко-
Олишівській, Остерській і Носів-
ві і набув гострого антиунійного
заки вручили київ. митрополито-
ській), налічувалося 3 міста, 14
(див.  Берестейська церковна унія
ві Іову (Борецькому) листа від
м-чок і 448 сіл. К.п. брав участь
1596) спрямування через тиск на
свого гетьмана Л.Івановича з рі-
у визвольних змаганнях під про-
нього з боку козацтва. У соборі
шучим застереженням проти
водом Б.Хмельницького, зокрема в
взяли участь правосл. ієрархи (за
правосл.-унійного зближення;
обороні Києва від наступу литов.
винятком львів. єпископа), а та-
вони чинили жорсткий психоло-
війська 1649 і 1651 (див. Лоївська
кож велика кількість нижчого ду-
гічний тиск на тих учасників
битва 1649), а також у рос.-ту-
ховенства. Радикально налашто-
собору, які мали схильність до
рец. війнах 18 ст. Припинив іс-
вані щодо церк. унії представни-
міжконфесійного порозуміння.
нування 1781 у зв’язку з ліквіда-
ки  Війська Запорозького рішуче
По-друге, переважна більшість
цією царським урядом полково-
виступили проти можливого ре-
правосл. укр. шляхти бойкотува-
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   236

Похожие:

Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconРеферат Циклу наукових робіт
Без дослідження історії Київської губернії, яка є складовою історії України, важко зрозуміти процеси, що відбувалися в Російській...
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconКременчук від заснування до 1764 р
Вирський Дмитро Станіславович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту...
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconОбчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі ”
Олександр Пилипович співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова нан україни
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconРекоментована література з курсу Основи охорони праці Основні законодавчі та нормативно-правові акти
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconВиконавці: Салатинська М. В
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconІнформація І повідомлення. Поняття інформації. Властивості інформації. Поняття шуму. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Неперервні І дискретні повідомлення. Оцінювання І вимірювання інформації
Поняття інформації. Властивості інформації. Поняття шуму. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Неперервні І дискретні повідомлення....
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconМетодичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «актуальні питання новітньої історії україни»
Під час практичних занять студент повинен навчитися подавати матеріал в формі усного виступу, вміти викликати й підтримувати протягом...
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України icon1. Зміст, призначення курсу. Історія розвитку поліграфії
Предмет курсу І наукова база його вивчення. Основні етапи та тенденції розвитку друкарської справи в історичному розрізі. Сучасний...
Основні принципи розміщення статей та деякі особливості подачі інформації в Енциклопедії історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница