Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім
Скачать 18.66 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім
страница1/3
Дата03.02.2016
Размер18.66 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Пояснювальна записка


Програма фахового вступного випробування на спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова «Дошкільна педагогіка. Історія загальної дошкільної педагогіки» та програм педагогічних інститутів: «Загальна психологія» (Зб. №22). – М.: Просвещение, 1987.; «Дитяча психологія» (Зб. №14). – М.: Просвещение, 1984.

При вступу на спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст абітурієнти повинні продемонструвати досконале володіння основним категоріальним апаратом психолого-педагогічних наук; керуватися теорією психічного розвитку дитини, яка склалася у вітчизняній психології і спирається на положення про «соціальне наслідування» психічних властивостей і функцій, про «присвоєння» індивідом матеріальної та духовної культури, створеної людством.

Програма охоплює теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності дошкільників, містить вузлові, принципово важливі проблеми сучасної дошкільної освіти. Програма ґрунтується на класичних і сучасних педагогічних дослідженнях, даних суміжних наук, на сучасних концепціях дошкільного виховання, передовому педагогічному досвіду.

Абітурієнти повинні показати знання основних закономірностей розвитку особистості дитини, її окремих процесів, зокрема самосвідомості, мотиваційної сфери, емоційно-вольової сфери тощо; виділити особливості особистісного розвитку на кожному віковому етапі, сформулювати основні новоутворення особистості.

При висвітленні матеріалу з дитячої психології та дошкільної педагогіки необхідно спиратися на досягнення інших наук (фізіологія вищої нервової діяльності, вікова фізіологія, філософія, соціологія тощо), а також на загальні методологічні принципи вітчизняної психології та педагогіки.


ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


  1. Загальні питання дошкільної педагогіки.

Дошкільна педагогіка як наука про виховання та навчання дітей від народження до вступу до школи. Предмет дошкільної педагогіки. Виховання як педагогічне явище, його історичний та класовий характер. Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками, її місце в системі педагогічних наук.

Концепція дошкільного виховання, Концепція національного виховання про мету, завдання та основні засади виховання підростаючого покоління в Україні на сучасному етапі. Дошкільна педагогіка про всебічний розвиток дитини. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, його значення та зміст.

Методологічні засади педагогічної науки. Діалектика як найбільш загальний методологічний засіб конкретно-наукового дослідження. комплексний підхід до методології психолого-педагогічних досліджень як сукупності вихідних філософських ідей, положень, концепцій.

Природничонаукові засади дошкільної педагогіки.

Основні джерела педагогічної науки. Прогресивні ідеї минулого. Народна педагогіка як джерело розвитку педагогічної науки. Прогресивні українські діячі (Г.Сковорода, М.Драгоманов, Т.Шевченко та ін.) про загальні засади виховання підростаючого покоління. Теоретична спадщина К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та вплив їх ідей на розвиток дошкільної педагогіки. Реалізація педагогічних ідей С.Ф.Русової у практиці сучасного національного дитячого садка. Діяльність педагогів-новаторів (Ш.О.Амонашвілі, С.М.Лисенкова, І.П.Волкова, В.Ф.Шаталов та ін.) та кращий педагогічний досвід як джерело збагачення педагогічної науки.

Методи наукових педагогічних досліджень, їх характеристика. Впровадження результатів педагогічних досліджень в теорію та практику дошкільного виховання.

Педагогічна вікова періодизація дошкільного дитинства. Необхідність врахування вікових особливостей дітей та особливостей індивідуального розвитку у вихованні та навчанні.


2. Виховання і розвиток дітей в період дошкільного дитинства.

Суспільно-історична природа особистості. Визначення поняття «розвиток», «виховання», «формування». Розвиток особистості, його рушійні сили та закономірності. Різноманітність філософських концепцій про фактори, які визначають розвиток та формування особистості. Спадковість, соціальні умови життя і виховання як вирішальні фактори у формуванні людської особистості. Провідна роль виховання в розвитку особистості. Становлення особистості в процесі соціалізації. Значення дошкільного віку у формуванні особистості людини. Своєрідність дошкільного періоду дитинства.

Концепція національного виховання про принципи виховання в Україні, загальна характеристика. Умови її реалізації в практиці дошкільних закладів.

Загальна характеристика методів виховання в педагогіці. Шляхи підвищення ролі виховання в розвитку та формуванні особистості в руслі Концепції дошкільного виховання та Концепції національного виховання в напрямках пояснення гуманізації, демократизації, індивідуалізації, диференціації.

Роль діяльності (ігрової, навчальної, трудової) у формуванні всебічно розвинутої особистості. Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. Самовиховання особистості як необхідна умова ефективного розвитку та формування цілком свідомої особистості.

Спілкування як чинник розвитку особистості дитини. Стилі педагогічного спілкування: авторитарний, демократичний, ліберальний.

Робота з обдарованими дітьми. Фізіологічні задатки обдарованості. Можливі вияви обдарованості у дітей дошкільного віку. Роль діяльності в цілому процесі. Основні ознаки обдарованості дитини. Зміст спільної роботи батьків і вихователів з обдарованими дітьми. Особливості роботи з батьками обдарованої дитини.

Робота з педагогічно занедбаними дітьми. Поняття «важковиховуваність» і «педагогічна занедбаність». Не типовість цього явища в дошкільному віці. Причини та шляхи подолання педагогічної занедбаності дошкільника. Профілактика важковиховуваності в дошкільному віці. Особливості роботи вихователів з батьками важковиховуваної дитини.


  1. Розвиток суспільного дошкільного виховання.

Створення системи суспільного дошкільного виховання. Вплив ідей А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі на дошкільну педагогіку.

Суспільна дошкільна освіта - перша ланка в системі народної освіти. Різні типи дошкільних закладів їх характерні особливості.

Побудова нетрадиційних національних навчально-виховних закладів. Народно-педагогічні принципи, форми і методи навчально-виховної діяльності дітей.

Концепція національної педагогічної освіти в Україні. Роль дошкільних закладів у відродженні національної культури, народних традицій, моралі.


  1. Вихователь дошкільного навчального закладу.

Роль вихователя та його відповідальність за розвиток особистості дитини. Особистість вихователя дитячого садка. Постійне підвищення культурного рівня загальноосвітньої підготовки професійної майстерності вихователя. Спрямованість вихователя.

Структура діяльності вихователя. Професійні уміння вихователя: гностичні, конструктивні, комунікативні й організаційні уміння.

Педагогічне спілкування в діяльності вихователя дитячого садка. Стилі педагогічного спілкування: демократичний, авторитарний, потурання. Наслідки кожного стилю в діяльності, поведінці, ставлення до навколишньої діяльності.

Роль кожного вихователя у створенні сприятливого психологічного клімату в педагогічно-обслуговуючому мікро колективі групи та колективі дошкільного закладу.

Концепція національного виховання про професійну підготовку та вимоги сучасного суспільства до особистості педагога.


  1. Програма виховання в дошкільному навчальному закладі.

Значення програми в забезпеченні різнобічного розвитку дітей. Історія створення програми.

Створення в 1962 р. єдиної «програми виховання в дитячому садку» (дітей перших семи років життя) в зв’язку з створенням об’єднаних дитячих дошкільних закладів – ясел-дитсадків (1959 р.).

Спроби вдосконалення єдиних навчальних планів, програм змісту освіти. Видання на цій основі «Типової програми виховання і навчання в дитячому садку» (1984 р.).

Програми «Малятко», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», авторські програми. Коротка їх характеристика. Варіативність і альтернативність в підготовці й використанні програми.


6. Виховання і розвиток дітей перших трьох років життя.

Швидкий темп розвитку дітей, раннє утворення умовних рефлексів, початки формування інтелектуальних і моральних почуттів – основа необхідності і можливості виховання дітей перших днів життя. Особливості фізичного і психічного розвитку дітей раннього віку. Педагогічні правила виховання дітей з врахуванням особливостей їх віку.

Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіки їх реалізації в різних розділах виховної роботи (при організації режиму дня, ігор дітей, занять з ними). Наукові дослідження з питань розвитку і виховання дітей перших трьох років життя (М.М.Щелованов, Н.О.Аксаріна, М.І.Лісіна, Г.Ф.Лоза, Г.М.Ляміна, Н.Л.Пегора, Г.В.Пантюхіна).


7. Зміст, методи всебічного й гармонійного розвитку дітей дошкільного віку.

Фізичне виховання.

Виховання здорової дитини. Основи теорії фізичного виховання дітей. Основні завдання та засоби фізичного виховання. Фізичне виховання і фізичний розвиток.

Сучасні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку, їх відображення в варіативних програмах для дошкільних закладів, діючих в Україні.

Режим як активний засіб фізичного і загального розвитку дитини.

Рухи як активний засіб і необхідна основа фізичного і загального розвитку дитини.

Розумове виховання, навчання.

Основи теорії розумового виховання й навчання дітей. Методологічна основа розумового виховання і навчання. Психологічні і фізіологічні основи розумового виховання.

Завдання розумового розвитку дитини. Знайомство дітей з навколишньою діяльністю як основа розумового виховання.

Значення сенсорної культури для знайомства з навколишнім світом. Завдання і зміст сенсорного виховання. Система сенсорного виховання в сучасній дошкільній педагогіці.

Провідна роль навчання в розумовому розвитку дитини.

Навчання як двосторонній процес взаємозумовленої діяльності вихователя й дитини.

Формування передумов навчальної діяльності в дошкільному віці. Прийняття навчального завдання, формування навчальних умінь (уміння слухати і чути, планувати, організовувати робочі місця, самоконтроль, самооцінка), мотиви.

Дидактичні принципи навчання в дитячому садку.

Методи розумового виховання і навчання дітей. Класифікація методів. Характеристика наочних, словесних, практичних, ігрових методів і прийомів.

Форми навчання дітей у дитячому садку (елементи навчання в повсякденному житті, дидактична гра, екскурсія, заняття). Заняття як провідна форма навчання, розвиваючий та виховний характер занять. Різні види і характер занять.

Сучасні підходи до організації навчання в дошкільному закладі.

Моральне виховання.

Поняття моралі. Зміст морального виховання дітей. Виховання екологічної культури дошкільників. Педагогічні умови, засоби та методи формування моральних якостей дошкільників.

Індивідуалізація виховання дошкільників. Ю.А.Аркін про можливості індивідуалізації виховання в дитячому садку. Дослідження і кращий досвід індивідуального виховання (Я.І.Ковальчук та ін.). Статеве виховання, його завдання, зміст, умови.

Дитячий колектив – важлива умова формування особистості. Поняття «дитячий колектив», його специфіка, стани розвитку, засоби створення дитячого колективу. Формування колективізму. Керівництво колективними взаємостосунками дітей.

Методи виховання гуманних почуттів, гуманної поведінки.

Ідеї В.О.Сухомлинського про становлення основ духовності особистості.

Завдання і зміст виховання у дітей любові до своєї Вітчизни.

Родинна педагогіка – першоджерело формування у дітей любові до матері, рідних, близьких, усвідомлення родоводу, пошани до сім’ї та своїх предків. Основні шляхи і засоби виховання патріотичних почуттів.

Сутність дисциплінованості. Своєрідність дисциплінованості дитини, розвиток цієї якості в дошкільному віці.

Виховання культури поведінки дошкільників. Навички культури поведінки для різних вікових груп, методи і прийоми їх формування. Наукові дослідження даної проблеми.

Трудове виховання.

Теоретичні основи трудового виховання дітей дошкільного віку. Своєрідність праці дітей дошкільного віку, її виховне призначення. Спільне і відмінне в грі і праці дітей в дошкільний період. Дослідження даної проблеми (Я.З.Неверович, В.Г.Нечаєва, З.Н.Борисова, Р.С.Буре, В.І.Логінова, В.О.Павленчик).

Концепція національного виховання про трудову активність, сформованість творчої працелюбної особистості в процесі трудового навчання й виховання. Створення в сучасному національному дитячому садку та сім’ї умов для праці дітей з урахуванням українських національних традицій.

Завдання трудового виховання: ознайомлення дітей з працею дорослих, виховання у дітей позитивного ставлення до праці, трудових умінь і навичок, працьовитості, становлення в процесі початків експериментування дитячої творчості. Принципи організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

Види праці дітей: самообслуговування, господарська праця, праця в природі, ручна праця. Зміст і виховне значення кожного виду праці.

Форми організації праці дітей дошкільного віку: індивідуальна, колективна (трудові доручення, чергування, робота невеличкими групами і всім дитячим колективом).

Спрямування програми трудового виховання на шляхи формування в процесі самостійності, працелюбності, колективізму; відповідальності у дошкільників.

Естетичне виховання.

Основні теорії естетичного виховання. Вихідні положення вчення про естетику – методологічна основа естетичного виховання. Концепція національного виховання про формування у підростаючого покоління художньо-естетичної освіченості та вихованості.

Своєрідність естетичного сприймання, естетичних переживань дітей дошкільного віку. Система естетичного виховання. Основні принципи естетичного виховання дітей: єдність естетичного, ідейного і морального виховання; провідна роль виховання і навчання в естетичному розвитку дітей; забезпечення естетики життя і побуту дітей; необхідність включення дітей в різноманітні види творчої діяльності.

Завдання естетичного виховання: розвиток сприймання прекрасного; естетичних почуттів і уявлень дитини; залучення до художньо-творчої діяльності і формування основ смаку; розвиток творчих здібностей дитини.

Засоби естетичного виховання: гра та іграшка, мистецтво, естетика побуту, природа, праця, художнє навчання, самостійна художня діяльність, народні свята, традиції, звичаї.

Методи естетичного виховання дітей.

Дослідження проблеми естетичного виховання (Н.О.Ветлугіна, Н.П.Сакуліна, В.Ф.Котляр, Г.О.Підкурганна).


8. Гра.

Походження гри в історії суспільства, зв’язок її з працею і мистецтвом. Г.В.Плеханов, Д.Б.Ельконін про походження та становлення гри. К.Д.Ушинський, П.Ф.Лесгафт про гру як своєрідний засіб відображення. Гра – активний чинник виховання і розвитку дошкільника. Гра – специфічна форма дитячої діяльності. Н.К.Крупська, А.С.Макаренко, С.Ф.Русова про гру як творчу діяльність.

Гра – провідна діяльність дитини, в якій відбувається її психічний розвиток. Дослідження гри вітчизняними психологами (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, О.В.Запорожець, Д.Б.Ельконін). Педагогічне обґрунтування гри як засобу виховання дошкільника.

Гра як універсальний засіб формування взаємостосунків дорослих з дитиною і дітей між собою. Формування дитячого товариства в ігровій діяльності (О.П.Усова). Керівництво реальними взаєминами дітей за допомогою правил спільної гри.

Різні теоретичні аспекти використання гри в педагогічному процесі дитячого садка (Є.І.Тихєєва, Р.Й.Жуковська, Д.В.Менджерицька, С.Л.Новосьолова, Л.В.Артьомова, Н.Я.Михайленко).

Класифікація дитячих ігор, їх характеристика. Своєрідність та типові особливості кожного виду ігор. Особливості впливу ігрової діяльності на розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку.

Творчі ігри: сюжетно-рольові, театралізовані, режисерські, будівельні. Структура гри. Закономірності розвитку гри, в зв’язку з загальними закономірностями розвитку дитини.

Виникнення, розвиток та становлення гри, її виховні функції.

Ігри з правилами: народні, дидактичні, рухливі, розвиваючі, комп’ютерні. Структура ігор з правилами. Спільне і відмінне ігор з правилами та сюжетно-рольових. Ігри з правилами як форма навчання та виховання. Місце ігор з правилами у режимі дня та педагогічному процесі дошкільних закладів.

Дидактична гра як форма навчання дітей дошкільного віку. Види, зміст, функції, її значення для сенсорного, розумового розвитку, формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини. Дослідження дидактичних ігор у дошкільній педагогіці (Є.І.Тихєєва, Ф.Н.Блехер, В.Н.Аванесова, Б.Х.Хачапурідзе, А.Й.Сорокіна, Є.І.Удальцова, А.К.Бондаренко, О.П.Янківська).

Особливості організації та керівництва дидактичними іграми дітей різних вікових груп.

Народні, рухливі, хороводні ігри. Їх педагогічна цінність.

Комп’ютерна гра як сучасний різновид дидактичної гри (Л.В.Артемова). Особливості співпраці дитини з комп’ютером. Комп’ютерно-наукова діяльність дошкільників. Комп’ютерно-ігровий комплекс у педагогічному процесі садка. Розвиваючі ігри, їх особливості (З.М.Смирнова, Е.О.Богуславська, Б.П.Нікітін). розвиток творчих здібностей у ході розвиваючої гри.

Іграшка – най важливий засіб розвитку гри. Роль іграшок у задоволенні потреби дитини в грі. Освітній та виховний вплив іграшок. Історія іграшки як предмета мистецтва та засобу виховання. Види іграшок (народні, образні, дидактичні; розвиваючі предмети багатоцільового призначення, предмети-замінники), їх значення. Використання іграшки в педагогічному процесі (Є.А.Фльоріна, С.Л.Новосьолова, Л.В.Артьомова, Н.Я.Михайленко).

Комплексний підхід до організації й керівництва вихователя грою в різних вікових групах (К.В.Зворигіна, Л.В.Артемова).

  1   2   3

Похожие:

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconПрограма фахового вступного випробування в магістратуру складена на основі типової програми педагогічних інститутів. Збірник 12. М.: „Просвещение”, 1984 р та
М. П. Драгоманова «Дошкільна педагогіка. Історія загальної дошкільної педагогіки» та на основі Типової програми з дошкільної педагогіки...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconПрограма з інформатики покликана перевірити знання абітурієнтів, які засвоїли базовий курс інформатики в загальноосвітній школі. Метою програми є перевірка рівня
Програма з інформатики складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconПрограма з математики для вступу на бакалаврат за напрямами підготовки: 010101 Дошкільна освіта; 010102 Початкова освіта; 010103 Технологічна освіта
Програма з математики для вступу на бакалаврат за напрямами підготовки: 010101 Дошкільна освіта; 010102 Початкова освіта; 010103...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconІнститут філології та соціальних комунікацій
Робоча навчальна програма складена на основі “Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті”...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconПрограма для вступних фахових співбесід для бакалаврів за напрямом підготовки 050502 Інженерна механіка, які вступають на навчання за освітньо-професійним рівнем магістр на спеціальності
Технологія машинобудування; 050502 – Металорізальні верстати та системи, складена на основі навчального плану підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconБердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2006 року б ердянськ 2006 у дк 37. 01(06)
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница