Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
Скачать 34.06 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
Дата03.02.2016
Размер34.06 Kb.
ТипДокументы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор


________________В.М.Федорик

«30» серпня 2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
напрям підготовки 0203 «Гуманітарні науки»

спеціальність 8.02030301 «Українська мова і література»

Інститут філології та соціальних комунікацій


2012 – 2013 н. р.

Робоча програма «Культура української наукової мови» для студентів за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030301 «Українська мова і література».


Розробник: О.І.Попова, кандидат педагогічних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін.


Протокол від “27” серпня 2012 року № 2


Завідувач кафедри ________________________В.Ф. Загороднова


“27” серпня 2012 року


Схвалено методичною радою ІФСК за напрямом підготовки 0305 Філологія, спеціальністю 6.020303 Філологія. Українська мова і література.

Протокол від “27” серпня 2012 року № 2

“27” серпня 2012 року

Голова _______________ О.П. Новик


О.І.Попова , 2012 рік

 БДПУ, 2012 рік


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

0203 Гуманітарні наукиНормативнаНапрям підготовкиМодулів –

Спеціальність .Рік підготовки:

Змістових модулів – 26

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин - 30

12-йЛекції

Усього годин для денної форми навчання: 30

аудиторних – 10

самостійної роботи студента - 20

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


6 год.Практичні, семінарські

4год
Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

20Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 10:20 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета курсу – сприяти магістрантам у набутті базових знань про особливості підготовки наукового тексту, необхідних для успішної презентації результатів наукової та науково-навчальної діяльності.

Завдання курсу:

- поглибити знання студентів про науковий стиль української мови;

- розширити уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів мови;

- опанувати технології роботи із сучасним українським науковим текстом, розвивати уміння і навички мовностилістичного аналізу наукового тексту;

- формувати мовно-комунікативну, мовно-термінологічну, дослідницьку компетенції магістрантів;

- виховувати мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до ненормативної вимови;

- аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві зразки, оцінювати власне наукове мовлення та мовлення інших авторів наукового продукту.


Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

 1. Сучасна українська літературна мова.

 2. Загальне мовознавство.

 3. Вступ до мовознавства (усі розділи).

 4. Стилістика сучасної української літературної мови.

 5. Культура української мови.


Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни

«Культура наукової української мови»

У результаті вивчення дисципліни магістрант має знати:

- специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, традиційні стильові ознаки української наукової мови, короткі відомості з історії становлення і розвитку наукового стилю української мови;

- правила побудови і культури читання наукового тексту, особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел;

- мовні засоби організації наукової інформації в науковому тексті, обов'язкові вимоги до оформлення посилань, цитат, списку використаних джерел, мовні кліше для написання наукової статті (курсової, дипломної, магістерської роботи), анотації, рецензії та відгуку;

- комопозиційно-логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.


Магістрант має вміти:

- працювати з навчальною, навчально-методичною, науковою, довідниковою літературою;

- читати і сприймати науковий текст: виділяти головну і другорядну інформацію;

- аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів;

- створювати навчально-наукові тексти;

- володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів (курсова, дипломна, магістерська робота);

- редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами наукового стилю, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;

- володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, полеміці, суперечці.


Програма навчальної дисципліни

2. Зміст дисципліни

Змістовий модуль1. Теоретичні засади курсу

Тема 1.1. Мовна особистість педагога-дослідника.

Тема 1.2. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси. Мовні особливості української наукової мови.

Змістовий модуль 2. Культура писемного наукового мовлення

Тема 2.1. Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти.

Тема 2.2. Композиція писемного наукового тексту. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Науковий відгук і наукова рецензія.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади курсу

Тема 1.1. Мовна особистість педагога-дослідника.

7

2


5


Тема 1.2. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси. Мовні особливості української наукової мови.

9

2

25


Разом за змістовим модулем 1

16

4

210

Змістовий модуль 2. Культура писемного наукового мовлення
Тема 2.1. Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти.

Тема 2.2. Композиція писемного наукового тексту. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Науковий відгук і наукова рецензія.


7


7

2

25


5Разом за змістовим модулем 2

14

2

210


Усього годин


30

6

420ІНДЗ-

-
--

-

-

5. Теми лекцій за планом

з/п

Назви темиКількість

годин

1

Мовна особистість педагога-дослідника.

2

2

Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси. Мовні особливості української наукової мови.

2

3

Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти.

2


6.Теми практичних занять

ЗМ

Тема заняття

Кількість годин

Денна форма
ЗМ №2

Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси. Мовні особливості української наукової мови.

2
ЗМ№3

Композиція писемного наукового тексту. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Науковий відгук і наукова рецензія

2Разом

45. Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг

ЗМ

Назви тем та анотований зміст

Кількість

годин

Денна форма

1

1. Мовна особистість педагога-дослідника в соціокультурній парадигмі ХХІ ст.

Наука як феномен культури. Мовна особистість науковця. Мовно-фахові компетенції молодого дослідника. Мовно-інформаційна компетенція дослідника. Лексикографічна компетенція.

5

2

2. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси.

Мета, завдання, сфера використання, основні функції наукового стилю. Підстилі наукового стилю. Навчально-науковий підстиль і його жанри. Науково-діловий підстиль і його жанри. Науково-інформативний підстиль і його жанри. Традиційні стильові ознаки наукової мови.

5

3

3. З історії становлення і розвитку наукового стилю української мови.

Розширення сфери діяльності людей як умова виникнення

наукового стилю. Елементи наукового стилю української мови в давній книжній українській мові. Наукові твори Київської Русі. Особливості українського наукового тексту кінця XIX-початку XX ст. Діяльність Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Мовна особистість ученого-педагога певної історичної епохи. Діяльність Термінологічної комісії при Українській академії наук. Розвиток української наукової мови на сучасному етапі. Роль і місце лексикографії в розвитку наукової української мови. Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції з проблем української науково-технічної термінології.

5

4

4. Мовні особливості української наукової мови.

Фонетико-інтонаційні особливості усної форми наукового

стилю. Лексика наукового стилю. Наукова і технічна термінологія. Морфологія наукового стилю. Синтаксис наукового мовлення. Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти.

Науковий текст як комунікативний блок. Властивості наукового тексту: зв'язність (єдність теми, змісту, оцінки змісту, композиції, зв'язок речень, абзаців), цільність на рівні змісту, функції, форми, наявність меж тексту (початок і кінець), логічність. Різновиди наукових текстів: академічні, навчальні, енциклопедичні тексти. Власне наукові тексти: науково-теоретичні і науково-експериментальні. Принципи відбору наукових текстів: принципи змістовної насиченості, наукової інформативності, новизни, змістової закінченості, доступності, проблемності.

5
Загалом

207. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів

Напишіть реферат на одну з тем

 1. Особливості функціонування державної мови в науковій сфері.

 2. Вимоги до особистості науковця

 3. Мовна особистість науковця.

 4. Діалогова позиція наукового наставника.

 5. Етика і соціальна відповідальність ученого

 6. Стан мовної наукової культури.

 7. Основні соціальні фактори впливу на формування української мовної особистості педагога-дослідника.

 8. Мовно-комунікативна компетенція молодого дослідника.

 9. Мовно-термінологічна компетенція молодого дослідника.

 10. Роль інформаційно-комп'ютерних технологій у формуванні професійних компетенцій викладача-дослідника.

 11. Мовно-інформаційна компетенція педагога-дослідника.

 12. Лексикографічна компетенція педагога-дослідника.

 13. Основні функції та різновиди наукового стилю.

 14. Основні жанри наукових досліджень.

 15. Традиційні стильові ознаки.

 16. Фонетико-інтонаційні особливості усної форми наукового стилю.

 17. Лексичні засоби наукового стилю.

 18. Наукова і технічна термінологія. Основні вимоги до термінів.

 19. Особливості синонімії в термінології.

 20. Відмінність професіоналізмів від термінів і професійних жаргонізмів.

 21. Засоби увиразнення наукового викладу: епітети, порівняння, метафора, іронія, трансформація усталених зворотів.

 22. Фразеологізована термінологія і кліше.

 23. Словотворчі елементи в термінах.

 24. Морфологія наукового стилю.

 25. Особливості уживання займенників у науковому стилі.

 26. Уживання стійких дієслівно-іменникових сполук у науковому стилі.

 27. Використання дієслівних форм у наукових текстах.

 28. Функціональний діапазон сполучників і прийменників у науковому стилі.

 29. Стилістична функція різних видів простого і складного речення.

 30. Форми передачі чужої мови (пряма, непряма мова, цитата) у науковому тексті.

 31. Діяльність Наукового товариства імені Тараса Шевченка: формування української наукової термінології.

 32. Долі видатних учених-педагогів.

 33. Розвиток української наукової мови на сучасному етапі.

 34. Роль і місце лексикографії в розвитку наукової української мови.

 35. Правила побудови наукового тексту.

 36. Культура читання наукового тексту.

 37. Спільне і відмінне між текстом наукової статті та анотацією, рефератом і рецензією.

 38. Мовні кліше для підготовки реферату наукового джерела.

 39. Основні компоненти наукової статті.

 40. Мовні засоби організації наукової інформації в науковій статті.

 41. Шляхи наукового пошуку та аналізу обраної теми.

 42. Компіляція і плагіат: етичні межі.

 43. Бібліографічний опис. Перелік умовних позначень.

 44. Посилання. Цитування. Обов'язкові вимоги до

 45. оформлення цитат у науковій роботі.

 46. Оформлення списку використаних джерел.

 47. Оформлення електронних інформаційних ресурсів.

 48. Відгук і рецензія на наукову роботу.

 49. Мовні кліше для написання рецензії.

 50. Комопозиційно-логічна побудова усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

 51. Основні структурні елементи виступу.

 52. Лексико-граматичні конструкції у науковій доповіді.

 53. Правила коректного ведення дискусії. Наукова полеміка.

 54. Суперечка як основа професійної дискутивно-полемічної мови.

 55. Роль "рецензента" на прес-конференції.

 56. Комп’ютерна презентація наукового виступу.


8. Методи навчання

Словесні:

 • Монологічні:

– лекція інформаційна, проблемна;

 • діалогічні:

– бесіда.

Наочні:

– спостереження;

– демонстрування.

Практичні:

– вправи різних типів.

Проблемно-пошукові:

 • проблемне викладання

 • від знання до проблеми

 • від проблеми до знання

 • самостійна робота

 • узагальнення

 • розв’язання проблемних завдань

 • аргументування рішень

 • взаємо опитування.

Методи за логікою руху змісту на­вчального матеріалу

 • дедуктивні

 • індуктивні

 • узагальнення

 • систематизація.9. Методи контролю

Опитування

Усний індивідуальний і фронтальний контроль

Письмовий індивідуальний і фронтальний контроль

Контрольно-корекційна бесіда

Виконання практичних завдань

Тестування закритої форми

Виконання комплексних контрольних завдань

Взаємоконтроль (взаємооцінювання)


10. Методичне забезпечення


 1. Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические рекомендации / Сост.: Т. А. Бахтурина, И. С. Дудник, Л. Д. Плохоцкая и др. // [Электрон. ресурс]: Офиц. сайт / РГБ. – М.: РГБ, 1998. –

Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.rsl.ru/pub/erdes.htm.

 1. Курсова, дипломна, магістерська: що про них потрібно знати? Метод рекомендації / укл.: Гнаповська Л. В., Ляной Ю. Ю., Огієнко О. І. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С.Макаренка, 2001. – 36 с.

 2. Науково-дослідна робота магістрантів : методичні рекомендації / укладачі: Н. Н.Чайченко, Л. М.Артюшкіна, О. М.Рудь. – Суми : СОІППО, 2007. – 50 с.

 3. Нікітіна А. В. Текст як педагогічний дискурс : метод. реком. для магістрів / Алла Нікітіна. – Луганськ, 2006. – 46 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посібник / Н. В. Ботвина. – К. : Артек, 1998. – 190 с.

 2. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : навч посіб. / Г.Волкотруб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 256 с.

 3. Данкіна Л. С. Сучасна українська літературна мова (науковий стиль) : навч. посіб. /Харків. держ. економ. ун-т / Л. С. Данкіна. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 124 с.

 4. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльност : навч. посіб. / В. В. Жайворонок. – К. : Вища шк., 2006. – 431 с.

 5. Кловак Г. Т. Педагогіка наукової школи : навч.-метод. посіб. / Г. Т. Кловак. – Чернігів : Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2004. – 208 с.

 6. Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.

 7. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.

 8. Михайлова О. Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості : навч. посіб. / Михайлова О. Г., Сидоренко А. А., Сухопар В. Ф.– Х., 2000. – 97 с.

 9. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : "Центр навчальної літератури", 2006. – 312 с.

 10. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посібник / О.Сербенська. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 216 с.

 11. Умберто Еко. Як написати дипломну роботу : Гуманітарні науки / пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.


Допоміжна

 1. Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности / Баженова Е. А. – Пермь : Изд–во Пермского ун–та, 2001. – 272 с.

 2. Давыдов В. П. Методология и методика психолого-педагогического исследования / Давыдов В. П., Образцов П. И., Уман А. И. – М. : Логос, 2006. – 128 с.

 3. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации / И. М. Колегаева. – Одесса : Изд–во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1991. – 124 с.

 4. Котюрова М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование : учеб. пособие / Котюрова М. П. – Пермь, 2005. – 125 с.

 5. Кухаренко В. А. Интерпретация текста/ В. А. Кухаренко. – М., 1988. – 192 с.

 6. Морозов В. Э. Культура письменной научной речи : пособие для студентов филологического профиля / Морозов В. Э. – М. : ИКАР, 2007. – 268 с.

 7. Попоков В. А. Дидактика высшей школы : учебн. пособ. / Попоков В. А., Коржуев А. В. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

 8. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : монограф. учеб. пособ. / Е. А. Селиванова. – К. : Брама, Изд. Вовчок О.Ю., 2004. – 336 с. 9. Синельникова Л. Н. Современный научный дискурс (рассуждения с пристрастием). [Електронний ресурс] – Режим доступу: . – Загол. з екрану. – Мова рос.

 10. Чернявская В. Е. Научный текст и его филологическая интерпретация / В. Е. Чернявская. – СПб. : Изд–во СПбГУЭФ, 2002. – 88 с.Словники

 1. Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словник–довідник / М.Білоус, О. Сербенська. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Франка, 2005. – 88 с.

 2. Бурячок А. А. Словник синонімів української мови: У 2 т. / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні / А. А. Бурячок (ред.). К. : Наукова думка, 1999.

 3. Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови / А. А. Бурячок. – К. : Наукова думка, 2002. – 460 с.

 4. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / В. Т. Бусел (авт., кер. проекту та головн. ред.). – К.; Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с.

 5. Демська О. М. Словник омонімів української мови / Міжнародний фонд "Відродження" / О. М. Демська, І. М. Кульчицький. – Львів : Фенікс, 1996. – 223 с.

 6. Єрмоленко С. Я. Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. – К. : Либідь, 2001. – 224с.

 7. Караванський С. Російсько–український словник складної лексики / С.Караванський. – К. : Вид. центр "Академія", 1998. – 712 с.

 8. Карачун В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 слів / В. Я. Карачун. – К. : Криниця, 1999. – 524 с.

 9. Кочерган М. П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 1997. – 400 с.

 10. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. – 2.вид. / Л. М. Полюга. – К. : Довіра, 2006. – 477 с.

 11. Пономарів О. Д. Фонеми г і ґ: Словник і коментар / О. Д. Пономарів. – К. : Вид. центр "Просвіта", 1997. – 40 с.

 12. Практичний словничок нормативних висловів / Упоряд. А. Сербенська. – Львів : НТШ, 2002. – 35с.

 13. Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія / О.Селіванова. – Полтава : Довкілля – К., 2006. – 716 с.

 14. Словарь української мови /за ред. Б.Грінченка. – Т.1–4. – К. : Довіра – Рідна мова, 1997.

 15. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К. : Знання, 2004. – 367 с.

 16. Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

 17. Словник синонімів української мови: В 2 т. /А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001.

 18. Словник української мови. В 11 томах. – К. : Наукова думка, 1971 – 1978.

 19. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів / Л.Струганець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 2000. – 87 с.

 20. Українська мова: Енциклопедія / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови / В. М. Русанівський (голова ред. кол.). – 2. вид., випр. і доп. – К. : Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

 21. Українсько-російський словник наукової термінології /за заг. ред. Л. О. Симоненко. – К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. – 416с.

 22. Фразеологічний словник української мови. У 2 книгах. Друге видання. – К. : Наукова думка. – 1999. – Кн. 1, 2.

 23. Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс. А–Я: Орфографічний словник: 32000 слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева термінологічна лексика. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.

 24. Широков В. А. Словники України – інтегрована лексикографічна система. / Широков В. А., Шевченко І. В., Рабулець О. Г., Костишин М., Пещак М. М. Електронний ресурс / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. – К., 2001. – 1 електрон. опт. диск (CDR).


Інформаційні ресурси

1. 1. Сайт бібліотеки БДПУ : http: // www. bdpu.org

2. Медіатека ІФСК 5Б208


Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Фольклор» для студентів за напрямом підготовки 020303 «Філологія», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconОпис навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Виконання покарань щодо неповнолітніх та жінок» для слухачів за напрямом підготовки бакалавр,...
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconПлющ П. П. Історія української літературної мови
Предмет, завдання І значення курсу історії української літературної мови, його зв`язок з іншими філологічними дисциплінами
Робоча програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови» iconРекомендації щодо організації методичного забезпечення та вивчення української мови І літератури в 2012-2013 навчальному році
Викладання української мови та літератури в районі здійснюють 96 учителів з вищою педагогічною освітою
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница